SFS 2010:1505 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

101505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Om en fråga som avses i 2 § har avgjorts av en allmän förvalt-

ningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan.

Trots bestämmelsen i första stycket får en fråga som har avgjorts av en

förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som fått laga kraft omprövas,
om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta för-
valtningsdomstolen som har meddelats efter beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2009:846.

SFS 2010:1505

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.