SFS 2008:192 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

080192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor;

utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2–4 §§ lagen (2003:460) om etik-

prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

forskning

: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta

ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant
arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på
avancerad nivå,

forskningshuvudman

: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk per-

son i vars verksamhet forskningen utförs,

forskningsperson

: en levande människa som forskningen avser, och

behandling av personuppgifter

: sådan behandling som anges i 3 § person-

uppgiftslagen (1998:204).

3 §

Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204),

eller

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brott-

mål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden
enligt 21 § personuppgiftslagen.

4 §

Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som

1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson,
2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen

fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forsk-
ningspersonen fysiskt eller psykiskt,

3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande män-

niska och kan härledas till denna människa,

4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller
5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ända-

mål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

1

Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159.

SFS 2008:192

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

2

SFS 2008:192

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.