SFS 2018:1092 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2018-1092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etik-

prövning av forskning som avser människor2

dels att 11 a § ska upphöra att gälla,

dels att 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

24 §3 Etikprövningsmyndigheten ska pröva ansökningar som anges i 23 §.

Myndigheten ska även pröva vissa frågor i samband med inrättande av bio-

banker enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Myndigheten ska också lämna sådana yttranden som anges i 3 § lagen

(2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s

förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.

25 §4 Etikprövningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsregioner.

Varje verksamhetsregion ska ha en eller flera avdelningar. En avdelning ska

pröva ärenden inom vissa forskningsområden.

En avdelning ska bestå av en ordförande och femton övriga ledamöter.

Av de övriga ledamöterna ska tio ha vetenskaplig kompetens och fem före-

träda allmänna intressen. Vid de avdelningar som utför etisk granskning en-

ligt lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning

till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel ska minst

en av de ledamöter som företräder allmänna intressen representera en eller

flera patientorganisationer. Det får utses ersättare för ledamöterna. Ord-

föranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie

domare.

Ordföranden och ersättare för ordföranden ska utses av regeringen.

Övriga ledamöter och ersättare ska utses av Etikprövningsmyndigheten.

Samtliga ledamöter och ersättare ska utses för en bestämd tid.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

1

Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.

2

Senaste lydelse av 11 a § 2015:320.

3

Senaste lydelse 2018:147.

4

Senaste lydelse 2018:147.

SFS 2018:1092

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1092

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.