SFS 2020:605 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2020-605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att 23 kap. och 29 kap. 22 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 och 12 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 6 §, 15 kap. 11 §, 18 kap.

11 §, 26 kap. 10 §, 28 kap. 2, 5, 12 och 13 §§ och 29 kap. 14 § ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det ska införas tre nya kapitel, 21–23 kap., tre nya paragrafer,

3 kap. 11 a § och 10 kap. 7 a och 7 b §§, och närmast före 3 kap. 11 a § och
10 kap. 7 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
3 §
3 I denna lag avses med

– distansundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-

tions- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum
och tid,

– elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn

i förskolan,

– fjärrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-

tions- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men
inte i tid,

– fristående fritidshem: sådant fritidshem som bedrivs av en enskild och

som avses i 2 kap. 7 § andra stycket,

– fristående förskola: förskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbild-

ning i form av förskola,

– fristående skola: skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning

inom skolväsendet i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gym-
nasieskola, gymnasiesärskola eller sådant fritidshem som avses i 2 kap. 7 §
första stycket,

– förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet som omfat-

tar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra

1 Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348.
2 Senaste lydelse av

23 kap. 1 § 2019:947

23 kap. 5 § 2019:947

23 kap. 2 § 2016:761

23 kap. 6 § 2019:947

23 kap. 3 § 2016:761

23 kap. 7 § 2016:761

23 kap. 3 a § 2016:761

23 kap. 8 § 2019:947

23 kap. 3 b § 2016:761

23 kap. 9 § 2019:947

23 kap. 4 § 2016:761

29 kap. 22 a § 2015:194.

23 kap. 4 a § 2017:570

3 Senaste lydelse 2017:570.

SFS

2020:605

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskolebygg-
nad,

– lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna

lag under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är obli-
gatorisk för elever,

– skolenhet: av huvudman för annan skolform än förskola organiserad

enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger
nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon
skolbyggnad,

– undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare

eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och
utvecklande av kunskaper och värden, och

– utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån

bestämda mål.

12 §4 Lagen är uppdelad i 31 kapitel.

Dessa är
– inledande bestämmelser (1 kap.),
– huvudmän och ansvarsfördelning (2 kap.),
– barns och elevers utveckling mot målen (3 kap.),
– kvalitet och inflytande (4 kap.),
– trygghet och studiero (5 kap.),
– åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.),
– skolplikt och rätt till utbildning (7 kap.),
– förskolan (8 kap.),
– förskoleklassen (9 kap.),
– grundskolan (10 kap.),
– grundsärskolan (11 kap.),
– specialskolan (12 kap.),
– sameskolan (13 kap.),
– fritidshemmet (14 kap.),
– gymnasieskolan (15–17 a kap.),
– gymnasiesärskolan (18 och 19 kap.),
– kommunal vuxenutbildning (20 kap.),
– fjärrundervisning i vissa skolformer (21 kap.),
– distansundervisning i vissa skolformer (22 kap.),
– entreprenad och samverkan (23 kap.),
– särskilda utbildningsformer (24 kap.),
– annan pedagogisk verksamhet (25 kap.),
– tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvär-

dering (26 kap.),

– behandling av personuppgifter (26 a kap.),
– Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas ansvarsnämnd

(27 kap.),

– överklagande (28 kap.), och
– övriga bestämmelser (29 kap.).

3 kap.


9 §5 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.
Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses
framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp

4 Senaste lydelse 2020:446.
5 Senaste lydelse 2018:1098.

2020:605

background image

3

SFS

och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvär-
deringen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när
ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Rektorn får inte överlåta sin

beslutanderätt till någon annan om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges

1. i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 §,
2. i form av distansundervisning och annan undervisning enligt 11 a §,

eller

3. i form av anpassad studiegång enligt 12 §.
Om en utredning enligt 7 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska

rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället
besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Distansundervisning


11 a § Ett beslut enligt 9 § får innebära att särskilt stöd ska ges i form av
distansundervisning och annan undervisning enligt 22 kap., om kraven i
22 kap. 5 eller 7 § är uppfyllda.

Ett beslut enligt första stycket får avse högst en termin åt gången.


5 kap.


6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder
som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Enligt de förutsättningar som anges i 7–23 §§ får det beslutas om utvis-

ning ur undervisningslokalen, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig
placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av
föremål.

En handledare som avses i 21 kap. 13 § får vidta de omedelbara och till-

fälliga åtgärder som en lärare får vidta enligt första stycket och besluta om
utvisning ur undervisningslokalen och omhändertagande av föremål enligt
de förutsättningar som anges i 7 och 22 §§.

En åtgärd enligt första, andra eller tredje stycket får vidtas endast om den

står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

10 kap.


Integrerad samisk undervisning


7 a § En huvudman för grundskola får i sin grundskola anordna samisk
undervisning för elever som får fullgöra en del av sin skolplikt i sameskolan,
om huvudmannen och Sameskolstyrelsen ingår avtal om det.

Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och

undervisning i samiska utöver den undervisning som anordnas som moders-
målsundervisning i samiska.

7 b § Utbildningen för de elever som avses i 7 a § ska integreras med mot-
svarande utbildning för andra elever i grundskolan.

Den samiska undervisningen får förläggas till tid utanför den i 5 § garan-

terade undervisningstiden.

2020:605

background image

4

SFS

15 kap.


11 §6 Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak vara skolförlagd, om
inte annat anges i andra, tredje eller fjärde stycket.

Gymnasial lärlingsutbildning ska enligt 16 kap. 11 § i huvudsak vara för-

lagd till en eller flera arbetsplatser.

Introduktionsprogrammen programinriktat val, yrkesintroduktion och

individuellt alternativ samt vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
får utformas så att de inte är i huvudsak skolförlagda.

Av 22 kap. 3 § framgår att utbildning där distansundervisning används

inte behöver vara i huvudsak skolförlagd.

18 kap.


11 §7 Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak vara skolförlagd,
om inte annat anges i andra eller tredje stycket.

Gymnasial lärlingsutbildning ska enligt 19 kap. 10 § i huvudsak vara för-

lagd till en eller flera arbetsplatser.

Av 22 kap. 3 § framgår att utbildning där distansundervisning används

inte behöver vara i huvudsak skolförlagd.

21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer


Kapitlets innehåll


1 §8 I detta kapitel finns bestämmelser om

– allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer (2 och

3 §§),

– när fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer

(4 och 5 §§),

– när fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan (6 §),

– när fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda ungdoms-

hem (7 §),

– försöksverksamhet (8 §),
– beslut om fjärrundervisning (9 §),
– utförare av fjärrundervisning (10 §),
– krav på fjärrundervisning (11–13 §§), och
– bemyndigande (14 §).

Allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer


2 §9 Fjärrundervisning får användas i grundskolan, grundsärskolan, speci-
alskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan endast under
de förutsättningar och med de begränsningar som följer av detta kapitel och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Fjärrundervisning
får inte användas i förskolan.

3 §10 Fjärrundervisning får bara användas om

1. det för viss undervisning inte finns någon lärare inom huvudmannens

skolenhet som uppfyller kraven på legitimation och behörighet enligt 2 kap.

6 Senaste lydelse 2018:749.
7 Senaste lydelse 2012:109.
8 Tidigare 21 kap. 1 § upphävd genom 2020:446.
9 Tidigare 21 kap. 2 § upphävd genom 2020:446.
10 Tidigare 21 kap. 3 § upphävd genom 2020:446.

2020:605

background image

5

SFS

13 § och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats
anställa en sådan,

2. det, när det gäller integrerad samisk undervisning i grundskolan, inte

finns någon lämplig lärare inom huvudmannens skolenhet som kan bedriva
den integrerade samiska undervisningen och huvudmannen trots upprepade
ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan, eller

3. elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie under-

visning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter för huvudmannen.

När fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer


4 §11 I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får
fjärrundervisning användas endast i ämnena

– engelska,
– matematik,
– moderna språk,
– modersmål,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och

samhällskunskap,

– samiska,
– svenska,
– svenska som andraspråk,
– teckenspråk, och
– teknik.
I grundskolan får fjärrundervisning även användas för integrerad samisk

undervisning.

5 §12 Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i fråga om i
vilka årskurser som fjärrundervisning får användas i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan och sameskolan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om

de angivna skolformerna meddela föreskrifter om

1. elevgruppernas storlek när fjärrundervisning används, och
2. i vilken omfattning fjärrundervisning får användas.

När fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan


6 §13 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
fråga om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan meddela föreskrifter om

1. i vilka kurser som fjärrundervisning får användas,
2. elevgruppernas storlek när fjärrundervisning används, och
3. i vilken omfattning fjärrundervisning får användas.

När fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda

ungdomshem


7 §14 Fjärrundervisning får användas för utbildning vid särskilda ung-
domshem enligt 24 kap. 8 och 9 §§. För sådan utbildning ska samma

11 Tidigare 21 kap. 4 § upphävd genom 2020:446.
12 Tidigare 21 kap. 5 § upphävd genom 2020:446.
13 Tidigare 21 kap. 6 § upphävd genom 2020:446.
14 Tidigare 21 kap. 7 § upphävd genom 2020:446.

2020:605

background image

6

SFS

bestämmelser om fjärrundervisning gälla som för den skolform som utbild-
ningen ska motsvara, med undantag för 12 §.

Försöksverksamhet


8 §15 Regeringen får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med
fjärrundervisning i

1. förskoleklassen, och
2. grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i andra

ämnen än de som anges i 4 §.

En sådan försöksverksamhet som avses i första stycket ska i övrigt bedri-

vas enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Beslut om fjärrundervisning


9 §16 En huvudman som avser att använda fjärrundervisning i ett visst
ämne eller i en viss kurs eller för integrerad samisk undervisning i grund-
skolan ska fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta om att använda
fjärrundervisning för högst ett läsår åt gången.

Utförare av fjärrundervisning


10 §17 Fjärrundervisning får endast utföras av huvudmän inom skolväsen-
det.

Fjärrundervisning som avses i 7 § får dock även utföras av den som är

huvudman för det särskilda ungdomshemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om i vilken omfattning fjärrundervisning får utföras åt en annan
huvudman.

Krav på fjärrundervisning


Fjärrlärare


11 §18 Bestämmelser om vilka som får undervisa i skolväsendet finns i
2 kap. 13–19 §§. I stället för vad som anges i 2 kap. 18 och 19 §§ får en
lärare som inte uppfyller kraven på legitimation och behörighet i 2 kap. 13 §
ändå bedriva fjärrundervisning om

1. undervisningen avser modersmål eller yrkesämne i gymnasieskola eller

gymnasiesärskola, och

2. läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning

som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behö-
righetsgivande.

Lokaler


12 §19 Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som
skolenheten disponerar.

15 Tidigare 21 kap. 8 § upphävd genom 2020:446.
16 Tidigare 21 kap. 9 § upphävd genom 2020:446.
17 Tidigare 21 kap. 10 § upphävd genom 2020:446.
18 Tidigare 21 kap. 11 § upphävd genom 2020:446.
19 Tidigare 21 kap. 12 § upphävd genom 2020:446.

2020:605

background image

7

SFS

Handledare


13 §20 Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare. I grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska handledaren finnas när-
varande där eleverna befinner sig.

Handledaren ska vara en för detta ändamål lämplig person.

Bemyndigande


14 §21 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om fjärrundervisning i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärsko-
lan.

22 kap. Distansundervisning i vissa skolformer


Kapitlets innehåll


1 §22 I detta kapitel finns bestämmelser om

– allmänna förutsättningar för distansundervisning i vissa skolformer (2–

4 §§),

– när distansundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer

(5 och 6 §§),

– när distansundervisning får användas i gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan (7 och 8 §§),

– utförare av distansundervisning (9 §),
– krav på distansundervisning (10 och 11 §§),
– resor och boende (12 §),
– särskilda bestämmelser om utbildning i gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan där distansundervisning får användas för hela utbildningen (13–
22 §§), och

– bemyndigande (23 §).

Allmänna förutsättningar för distansundervisning i vissa skolformer


2 §23 Distansundervisning får användas i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan endast
under de förutsättningar och med de begränsningar som följer av detta kapi-
tel och föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Distansun-
dervisning får inte användas i förskolan och förskoleklassen.

I utbildning där distansundervisning används får även andra former av

undervisning användas.

3 §24 Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansundervis-
ning används:

– 2 kap. 6 a § om samråd,
– 2 kap. 36 § om skolbibliotek,
– 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, 16 kap. 18 §, 17 kap.

6 §, 17 a kap. 8 § och 19 kap. 20 § om undervisningstid, och

– 15 kap. 11 § första stycket och 18 kap. 11 § första stycket om huvud-

sakligen skolförlagd utbildning.

20 Tidigare 21 kap. 13 § upphävd genom 2020:446.
21 Tidigare 21 kap. 14 § upphävd genom 2020:446.
22 Tidigare 22 kap. 1 § upphävd genom 2015:482.
23 Tidigare 22 kap. 2 § upphävd genom 2015:482.
24 Tidigare 22 kap. 3 § upphävd genom 2015:482.

2020:605

background image

8

SFS

För utbildning där distansundervisning används tillsammans med fjärrun-

dervisning gäller inte 21 kap. om fjärrundervisning.

4 §25 För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller same-
skolan som har fått distansundervisning ska den totala undervisningstiden
efter att eleven har återgått till ordinarie undervisning motsvara minst den
tid som återstår för övriga elever i den aktuella årskursen under den kvarva-
rande skoltiden.

För en elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan som har fått

distansundervisning och som återgår till ordinarie undervisning ska den
garanterade undervisningstiden efter att eleven har återgått motsvara minst
den tid som återstår för övriga elever i den aktuella utbildningen under den
kvarvarande skoltiden.

När distansundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer


5 §26 Distansundervisning får användas som särskilt stöd enligt 3 kap.
11 a § i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan för en
elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en doku-
menterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra möjlig-
heter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och om elevens
vårdnadshavare medger att sådan undervisning används. I lågstadiet får
dock sådan undervisning användas som särskilt stöd endast om det finns
synnerliga skäl.

6 §27 Distansundervisning enligt 5 § får användas endast i ämnena

– engelska,
– matematik,
– moderna språk,
– modersmål,
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och

samhällskunskap,

– samiska,
– svenska,
– svenska som andraspråk,
– teckenspråk, och
– teknik.

När distansundervisning får användas i gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan


7 §28 Distansundervisning får användas som särskilt stöd enligt 3 kap.
11 a § inom ramen för en påbörjad utbildning i gymnasieskolan eller gym-
nasiesärskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen
på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik,
om eleven medger att sådan undervisning används.

8 §29 Distansundervisning får användas för en hel utbildning i gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie

25 Tidigare 22 kap. 4 § upphävd genom 2015:482.
26 Tidigare 22 kap. 5 § upphävd genom 2015:482.
27 Tidigare 22 kap. 6 § upphävd genom 2015:482.
28 Tidigare 22 kap. 7 § upphävd genom 2015:482.
29 Tidigare 22 kap. 8 § upphävd genom 2015:482.

2020:605

background image

9

SFS

undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller
social problematik eller av andra särskilda skäl.

Bestämmelser om behörighet, mottagande, riksrekrytering och urval till

sådan utbildning som avses i första stycket finns i 13–15 §§.

Utförare av distansundervisning


9 §30 Distansundervisning får endast utföras av en huvudman inom skol-
väsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där
distansundervisning används. För att godkännande ska lämnas krävs att

1. huvudmannen har förutsättningar att utföra distansundervisning av god

kvalitet, och

2. det kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för

att driva en stabil verksamhet.

Godkännandet ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.
Statens skolinspektion prövar frågor om godkännande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att ett godkännande ska kunna
lämnas och föreskrifter om urval bland sökande.

Krav på distansundervisning


Distanslärare


10 §31 Bestämmelser om vilka som får undervisa i skolväsendet finns i
2 kap. 13–19 §§. I stället för vad som anges i 2 kap. 18 § får en lärare som
inte uppfyller kraven på legitimation och behörighet i 2 kap. 13 § ändå bed-
riva distansundervisning om

1. undervisningen avser modersmål eller yrkesämne i gymnasieskola eller

gymnasiesärskola, och

2. läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning

som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behö-
righetsgivande.

Elevens kontakt med distansläraren


11 §32 Distansläraren ska ha regelbunden direktkontakt med eleven när
distansundervisning används.

Resor och boende


12 §33 En elev som har distansundervisning har rätt till ersättning för de
resor inom Sverige som krävs för utbildningen. Elevens hemkommun ska
stå för kostnaderna.

Om eleven i anslutning till en resa enligt första stycket måste övernatta

utanför det egna hemmet, ska hemkommunen svara för kostnader för logi
under resan.

30 Tidigare 22 kap. 9 § upphävd genom 2015:482.
31 Tidigare 22 kap. 10 § upphävd genom 2015:482.
32 Tidigare 22 kap. 11 § upphävd genom 2015:482.
33 Tidigare 22 kap. 12 § upphävd genom 2015:482.

2020:605

background image

10

SFS

Särskilda bestämmelser om utbildning i gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan där distansundervisning får användas för hela

utbildningen


Behörighet


13 §34 För behörighet till en utbildning i gymnasieskolan eller gymnasie-
särskolan där distansundervisning används med stöd av 8 § ska den sökande
när det gäller

1. gymnasieskolan, uppfylla de behörighetskrav som gäller för en sådan

utbildning enligt 16 kap. 29–33 §§, 17 kap. 8–12 §§, 17 a kap. 4 § eller 16 §
första stycket eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 34 §
eller 17 a kap. 16 § andra stycket, eller

2. gymnasiesärskolan, tillhöra målgruppen för skolformen enligt 18 kap.

4 §.

Beslut om behörighet och mottagande samt riksrekrytering


14 §35 Huvudmannen för en sådan utbildning som avses i 13 § prövar om
en sökande är behörig och ska tas emot. Huvudmannen är vid denna pröv-
ning bunden av hemkommunens beslut enligt 18 kap. 5 § att en sökande till-
hör gymnasiesärskolans målgrupp.

Behöriga sökande från hela landet ska tas emot till utbildningen (riks-

rekrytering). Huvudmannen är dock bara skyldig att ta emot en sökande till
en utbildning som avser programinriktat val som har utformats för en enskild
elev, yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion i
gymnasieskolan eller till en utbildning som avser ett individuellt program i
gymnasiesärskolan om huvudmannen och den sökandes hemkommun har
kommit överens om ersättningen.

Urval


15 §36 Huvudmannen för en sådan utbildning som avses i 13 § ska göra ett
urval bland mottagna sökande, om fler sökande har tagits emot till huvud-
mannens utbildning än det finns platser i utbildningen. Urval ska göras på
grunder som Statens skolinspektion godkänner.

Särskilda kostnader för en elev


16 §37 Om en elev på grund av andra särskilda skäl har antagits till en
utbildning där distansundervisning används med stöd av 8 § får, trots
bestämmelserna om avgiftsfri utbildning i 15 kap. 17 § och 18 kap. 17 §,
eleven svara för kostnader för bredbandsuppkoppling och annan teknisk
utrustning i form av nödvändig hårdvara som behövs för utbildningens
genomförande.

Ersättning till en offentlig huvudman


17 §38 En offentlig huvudman som har antagit en elev till ett program i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan där distansundervisning används
med stöd av 8 § ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av
elevens hemkommun (interkommunal ersättning).

34 Tidigare 22 kap. 13 § upphävd genom 2015:482.
35 Tidigare 22 kap. 14 § upphävd genom 2015:482.
36 Tidigare 22 kap. 15 § upphävd genom 2015:482.
37 Tidigare 22 kap. 16 § upphävd genom 2015:482.
38 Tidigare 22 kap. 17 § upphävd genom 2015:482.

2020:605

background image

11

SFS

Om det är fråga om ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymna-

siesärskolan eller programinriktat val som har utformats för en grupp elever
i gymnasieskolan ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.

Om det är fråga om en annan utbildning än som anges i andra stycket ska

den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad, om
inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer över-
ens om annat.

Denna paragraf gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning

på grund av att eleven är utlandssvensk.

Bidrag till en enskild huvudman


18 §39 Hemkommunen ska lämna bidrag till en enskild huvudman som har
antagit en elev till ett program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan där
distansundervisning används med stöd av 8 §.

Om det är fråga om ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymna-

siesärskolan eller programinriktat val som har utformats för en grupp elever
i gymnasieskolan består bidraget av ett grundbelopp enligt 19 § som har
beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk och i vissa fall ett tilläggs-
belopp enligt 20 §.

Om det är fråga om en annan utbildning än som anges i andra stycket ska

bidraget motsvara den enskilde huvudmannens självkostnad, om inte huvud-
mannen och elevens hemkommun kommer överens om annat.

Denna paragraf gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning

på grund av att eleven är utlandssvensk.

19 §40 Grundbeloppet ska avse ersättning för

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

20 §41 Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov
av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbe-
loppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt uti-
från elevens behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i

behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svå-
righeter uppstår för kommunen.

Bemyndigande om ersättning och bidrag


21 §42 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om den ersättning och det bidrag som avses
i 17–20 §§.

39 Tidigare 22 kap. 18 § upphävd genom 2015:482.
40 Tidigare 22 kap. 19 § upphävd genom 2015:482.
41 Tidigare 22 kap. 20 § upphävd genom 2015:482.
42 Tidigare 22 kap. 21 § upphävd genom 2015:482.

2020:605

background image

12

SFS

Rätt att fullfölja utbildningen med ordinarie undervisning


22 §43 En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program
eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
eller på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, där distansundervisning
används med stöd av 8 §, och som därefter önskar delta i ordinarie under-
visning har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller
den påbörjade inriktningen med sådan undervisning hos hemkommunen, om
hemkommunen erbjuder sådan utbildning.

Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att

efter eget val fullfölja sin utbildning med ordinarie undervisning i en annan
kommun eller en region som anordnar utbildningen.

Bemyndigande


23 §44 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om distansundervisning i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan.

23 kap. Entreprenad och samverkan


Kapitlets innehåll


1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– allmänna förutsättningar för entreprenad (2–7 §§),
– vad som får överlämnas på entreprenad (8–19 §§),
– bemyndigande om entreprenad (20 §),
– samverkan (21–24 §§), och
– överlåtelse av ansvar för medicinska insatser (25 och 26 §§).

Allmänna förutsättningar för entreprenad


Vad avses med entreprenad?


2 § Med entreprenad avses i denna lag att en huvudman sluter avtal med
någon annan om att denne ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan
verksamhet som huvudmannen ansvarar för enligt denna lag. Huvudmannen
behåller huvudmannaskapet för uppgifter som utförs på entreprenad.

Ett avtal om entreprenad får endast slutas under de förutsättningar som

anges i detta kapitel.

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet

enligt denna lag gäller även för uppgifter som utförs på entreprenad, om inte
något annat anges i detta kapitel eller i föreskrifter som har meddelats i
anslutning till kapitlet.

Kommuner och regioner får utföra uppgifter på entreprenad


3 § Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om
anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar
får en kommun eller en region genom ett avtal enligt 2 § utföra uppgifter åt
en annan huvudman inom skolväsendet eller sådana uppgifter som avses i
18 §.

43 Tidigare 22 kap. 22 § upphävd genom 2015:482.
44 Tidigare 22 kap. 23 § upphävd genom 2015:482.

2020:605

background image

13

SFS

Staten får utföra vissa uppgifter på entreprenad


4 § Staten får som huvudman för specialskolan och sameskolan endast
utföra sådana uppgifter på entreprenad som

1. avses i 15 §, eller
2. avser fjärrundervisning enligt 16 § i ett sådant ämne eller i en sådan

verksamhet som avses i 15 §.

Överlämnande av myndighetsutövning vid entreprenad


5 § Om en huvudman överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på
entreprenad, får huvudmannen även överlämna den myndighetsutövning
som hör till en lärares undervisningsuppgift till utföraren.

6 § En kommun eller en region får, när det gäller kommunal vuxenutbild-
ning, överlämna även den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgif-
ter till utföraren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsuppgif-
ter som innefattar myndighetsutövning.

Lärare


7 § Bestämmelser om vilka som får undervisa i skolväsendet finns i 2 kap.
13–19 §§. I stället för vad som anges i 2 kap. 18 § får, när det gäller grund-
skolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan, en lärare som inte uppfyller kraven på legitimation och
behörighet i 2 kap. 13 § ändå undervisa vid entreprenad om

1. undervisningen avser modersmål eller yrkesämne i gymnasieskola eller

gymnasiesärskola, och

2. läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning

som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behö-
righetsgivande.

Vad som får överlämnas på entreprenad

När alla uppgifter får överlämnas på entreprenad


8 § Alla uppgifter får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person
på entreprenad inom

1. kommunal vuxenutbildning, och
2. sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

När andra uppgifter än undervisning får överlämnas på entreprenad


9 § Uppgifter som avser bedömning av en elevs kunskaper enligt 3 kap.
12 c § får överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet på entre-
prenad inom

1. grundskolan,
2. grundsärskolan,
3. specialskolan, och
4. sameskolan.
Uppgifter inom gymnasieskolan som avser bedömning av en elevs kun-

skaper enligt 17 kap. 14 a § får överlämnas till en annan huvudman inom
skolväsendet på entreprenad.

2020:605

background image

14

SFS

10 § Andra uppgifter än som anges i 9 och 14 §§ och som inte är hänför-
liga till undervisning får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk per-
son på entreprenad inom

1. förskolan,
2. förskoleklassen,
3. fritidshemmet,
4. grundskolan,
5. grundsärskolan,
6. gymnasieskolan, och
7. gymnasiesärskolan.

När undervisning får överlämnas på entreprenad inom förskolan och

fritidshemmet


11 § Uppgifter som är hänförliga till undervisning får inom förskolan och
fritidshemmet överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet på
entreprenad, om det behövs för att tillhandahålla verksamhet vid sådana till-
fällen då endast få barn eller elever behöver förskola eller fritidshem.

När viss undervisning får överlämnas på entreprenad inom grundskolan


12 § Uppgifter som avser undervisning i lovskola enligt 10 kap. 23 a och
23 b §§ får inom grundskolan överlämnas till en annan huvudman inom
skolväsendet på entreprenad.

När viss undervisning får överlämnas på entreprenad inom

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan


13 § Uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en
yrkesinriktad eller estetisk profil får överlämnas till en enskild fysisk eller
juridisk person på entreprenad inom

1. gymnasieskolan, och
2. gymnasiesärskolan.

När modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet får

överlämnas på entreprenad inom vissa skolformer


14 § Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandled-
ning på modersmålet får överlämnas till en annan huvudman inom skolvä-
sendet på entreprenad inom

1. grundskolan,
2. grundsärskolan,
3. specialskolan,
4. sameskolan,
5. gymnasieskolan, och
6. gymnasiesärskolan.
Ett överlämnande av uppgifter som avser studiehandledning på moders-

målet får innebära att studiehandledning ges i interaktiv form med informa-
tions- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är
åtskilda i rum men inte i tid.

När undervisning i teckenspråk eller samiska eller integrerad samisk

undervisning i grundskolan får överlämnas på entreprenad


15 § Uppgifter som avser undervisning i teckenspråk eller samiska eller
integrerad samisk undervisning i grundskolan får överlämnas på entreprenad
endast till staten.

2020:605

background image

15

SFS

När fjärrundervisning får överlämnas på entreprenad inom vissa

skolformer


16 § Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kap. får överlämnas
till en annan huvudman inom skolväsendet på entreprenad inom

1. grundskolan,
2. grundsärskolan,
3. specialskolan,
4. sameskolan,
5. gymnasieskolan, och
6. gymnasiesärskolan.

När distansundervisning får överlämnas på entreprenad inom vissa

skolformer


17 § Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning
enligt 22 kap. får överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet,
som har godkänts som utförare av distansundervisning enligt 22 kap. 9 §, på
entreprenad inom

1. grundskolan,
2. grundsärskolan,
3. specialskolan,
4. sameskolan,
5. gymnasieskolan, och
6. gymnasiesärskolan.

När uppgifter får överlämnas på entreprenad inom vissa särskilda

utbildningsformer


18 § För utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap. 8 och 9 §§
samt utbildning för elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande
institution enligt 24 kap. 17–19 §§ ska samma bestämmelser om entreprenad
gälla som för den skolform som utbildningen ska motsvara.

Dispensmöjlighet


19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kom-
mun, en region eller en enskild huvudman i andra fall än de som anges i 11–
14, 16 och 17 §§ medge att kommunen, regionen eller den enskilde huvud-
mannen får överlämna åt någon annan att bedriva undervisning inom skol-
väsendet på entreprenad.

Bemyndigande om entreprenad


20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om entreprenad enligt 8–18 §§.

Samverkan

Vad avses med samverkan?


21 § Med samverkan avses i detta kapitel att en kommun sluter avtal med
en annan kommun, en region eller staten om att denna ska ta över ansvaret
för kommunens uppgifter enligt denna lag på ett visst område. Ett sådant
avtal om samverkan innebär att den som tar över ansvaret också tar över
huvudmannaskapet för uppgifterna.

Ett avtal om samverkan får endast avse sådana uppgifter som anges i 22–

24 §§.

2020:605

background image

16

SFS

Avtalet ska anmälas till Statens skolinspektion.

När en kommun får sluta avtal om samverkan med en annan kommun


22 § En kommun får sluta avtal om samverkan med en annan kommun om
uppgifter inom

1. förskolan,
2. fritidshemmet,
3. kommunal vuxenutbildning, och
4. sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

När en kommun får sluta avtal om samverkan med en region


23 § En kommun får sluta avtal om samverkan med en region om uppgif-
ter inom

1. kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, och
2. kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande

och gymnasial nivå.

I 25 § andra stycket finns bestämmelser om att en kommun får överlåta

ansvaret för medicinska insatser till en region.

När en kommun får sluta avtal om samverkan med staten


24 § En kommun får sluta avtal om samverkan med staten som huvudman
för sameskolan om uppgifter inom förskolan.

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser


25 § En huvudman inom skolväsendet får överlåta ansvaret för sådana
medicinska insatser som anges i 2 kap. 25–28 §§ enligt andra eller tredje
stycket även om huvudmannen i övrigt behåller huvudmannaskapet för
utbildningen.

En kommun som huvudman, en enskild huvudman eller staten som

huvudman får överlåta ansvaret till en region, om båda parter är överens om
detta.

En region som huvudman, en enskild huvudman eller staten som huvud-

man får överlåta ansvaret till en kommun, om båda parter är överens om
detta.

26 § Vad som föreskrivs om överlåtelse av ansvar i 25 § gäller även för
staten som huvudman för utbildning vid särskilda ungdomshem enligt
24 kap. 8 och 9 §§.

26 kap.


10 §45 En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna
lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten
inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamhe-
ten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännan-
det eller beslutet om rätt till bidrag.

45 Senaste lydelse 2014:903.

2020:605

background image

17

SFS

Statens skolinspektion får förelägga en utförare av utbildning där distans-

undervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same-
skolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan att fullgöra sina skyldighe-
ter om distansundervisningen inte uppfyller de krav som följer av de före-
skrifter som gäller för undervisningen eller de villkor som gäller för god-
kännandet som sådan utförare.

Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.
Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser

nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. Om en analys enligt 2 §
andra stycket ger stöd för det, kan åtgärderna omfatta förändringar i lärarre-
surserna.

28 kap.


2 §46 Beslut av Statens skolinspektion får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol i fråga om

1. godkännande enligt 2 kap. 5 §, 22 kap. 9 § eller 24 kap. 3 a § eller åter-

kallelse av sådant godkännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §,

2. medgivande enligt 24 kap. 4 a § eller återkallelse av sådant medgi-

vande enligt 26 kap. 13 §,

3. förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § eller återkallelse av

sådan rätt enligt 26 kap. 13 §,

4. statliga åtgärder för rättelse enligt 26 kap. 17 §,
5. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
6. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

5 §47 Beslut av en kommun eller en region får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol i fråga om

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande

enligt 26 kap. 13 eller 14 §,

2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §,

14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 35 §, 19 kap. 45 § eller 22 kap. 18 §,

3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §,

5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första

stycket, 10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 §
första stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller
18 kap. 31 § första stycket,

6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 §

första stycket,

7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av

sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,

8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av sådan rätt

enligt 26 kap. 13 §,

9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

12 §48 Beslut av en kommun eller en region får överklagas till Skolväsen-
dets överklagandenämnd i fråga om

46 Senaste lydelse 2015:802.
47 Senaste lydelse 2019:947.
48 Senaste lydelse 2020:446.

2020:605

background image

18

SFS

1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller tillhörighet

till grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §,

2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket,
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens upphö-

rande enligt 7 kap. 14 §,

4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap. 13 §,

10 kap. 25 § eller 11 kap. 25 §,

5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte bor

hemma,

6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar enligt

9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap. 29 § andra
stycket,

7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 17 kap.

14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som utformats för en
grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 §, mottagande i första hand
enligt 19 kap. 29 § första stycket eller mottagande enligt 22 kap. 14 §,

8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 5 eller

7 §,

9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 §, 14 §

andra stycket, 22 eller 33 §,

10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning

enligt 20 kap. 9 § andra stycket,

11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § tredje

eller fjärde stycket,

12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 § tredje

stycket, eller

13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i

29 kap. 2 § andra stycket 3.

Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7–12 får överklagas endast av

barnet, eleven eller den sökande.

13 §49 Beslut av en enskild huvudman får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd i fråga om

1. mottagande enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 17 kap. 14 § när det

gäller en utbildning i gymnasieskolan som utformats för en grupp elever,
mottagande enligt 17 a kap. 18 §, mottagande enligt 19 kap. 29 § första
stycket eller mottagande enligt 22 kap. 14 §, eller

2. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap.

2 § andra stycket 3.

Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av den sökande.

29 kap.


14 § Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt
bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan
enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja
vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksam-

het enligt denna lag än som avses i första stycket får inte obehörigen röja
vad han eller hon i sådan elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psy-
kosocial eller specialpedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verk-
samhet i övrigt har fått veta om någons personliga förhållanden. Han eller

49 Senaste lydelse 2014:530.

2020:605

background image

19

SFS

hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om tillrättaförande
av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.

Den som är eller har varit verksam inom enskilt bedriven gymnasieskola

eller enskilt bedriven gymnasiesärskola får inte obehörigen röja vad han
eller hon har fått veta om någons personliga förhållanden i ett ärende enligt
22 kap. 14 § om mottagande till utbildning där distansundervisning används.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. Lagen tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som

påbörjas efter den 30 juni 2021.

3. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kap. i

den äldre lydelsen, dock längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

2020:605

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.