SFS 2004:437 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 2004:437 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
040437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1998:1757) om förvalt-

ning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet skall ha följande ly-
delse.

4 §

Kammarkollegiet får placera fondmedlen

1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och
2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekono-

miska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst fem procent
av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

Fondmedlen får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk va-

luta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning.

Kammarkollegiet får handla med optioner och terminer eller andra lik-

artade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondernas
tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot kursförluster eller an-
dra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap får fond-

medlen placeras hos Riksbanken, bank eller kreditmarknadsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:437

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

6 SFS 2004:385�450

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.