SFS 2004:844 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 2004:844 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
040844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 6 och 8 §§ lagen (1998:1757)

om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet skall ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna lag skall tillämpas på följande fonder

� Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
� Sjömanspensioneringsfonden
� Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
� Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
� Fiskarförsäkringsfonden
� Affärsverksfonden
� Trafiklivräntefonden
� Theofil Anderssons 50-årsfond.

2 §

Fonderna skall förvaltas av Kammarkollegiet enligt de föreskrifter som

regeringen utfärdar om inte annat följer av denna lag.

Om det för någon fond finns särskilda föreskrifter som avviker från vad

som anges i denna lag eller vad som av regeringen föreskrivits om Kammar-
kollegiets fondförvaltning gäller dock dessa föreskrifter.

Kammarkollegiets förvaltning skall i övrigt ske på det sätt och i de former

som Kammarkollegiet och Försäkringskassan kommer överens om.

6 §

Försäkringskassan skall svara för att fondernas medel och dessas av-

kastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för
och även svara för utbetalning av medel ur fonderna.

8 §

2

För varje räkenskapsår skall Kammarkollegiet i samråd med Försäk-

ringskassan upprätta en årsredovisning över kapitalförvaltningen för de fon-
der som omfattas av denna lag. Den skall innefatta förvaltningsberättelse, re-
sultaträkning och balansräkning. Riksrevisionen skall granska årsredovis-
ningen för förvaltningen av de fonder som omfattas av denna lag.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2002:1037.

SFS 2004:844

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:844

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.