SFS 1998:1757 Lag om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 1998:1757 Lag om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
981757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om f�rvaltning av vissa fonder inom <br/>socialf�rs�kringsomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag skall till�mpas p� f�ljande fonder</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft113"> Folkpensioneringsfonden<br/> Den frivilliga pensionsf�rs�kringens fonder<br/> Sj�manspensioneringsfonden<br/> Stiftelsen Nils J�nssons donationsfond<br/> Fonden f�r frivillig yrkesskadef�rs�kring<br/> Fiskarf�rs�kringsfonden<br/> Aff�rsverksfonden<br/> Trafiklivr�ntefonden<br/> Theofil Anderssons 50-�rsfond.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Fonderna skall f�rvaltas av Kammarkollegiet enligt de f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">regeringen utf�rdar om inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det f�r n�gon fond finns s�rskilda f�reskrifter som avviker fr�n vad</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">som anges i denna lag eller vad som av regeringen f�reskrivits om Kammar-<br/>kollegiets fondf�rvaltning g�ller dock dessa f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Kammarkollegiets f�rvaltning skall i �vrigt ske p� det s�tt och i de former</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">som Kammarkollegiet och Riksf�rs�kringsverket kommer �verens om.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:791px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Fondernas medel skall f�rvaltas p� s�dant s�tt att medlen blir till</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">st�rsta m�jliga nytta f�r de f�rs�kringar eller de �ndam�l f�r vilka fonderna<br/>har tillkommit. Fondmedlen skall placeras s� att kraven p� l�ngsiktigt h�g<br/>avkastning, tillfredsst�llande betalningsberedskap och riskspridning samt<br/>betryggande s�kerhet tillgodoses.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:897px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Kammarkollegiet f�r placera fondmedlen </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft113">1. i skuldf�rbindelser med l�g kreditrisk, och<br/>2. i andra skuldf�rbindelser utf�rdade av svenska aktiebolag eller ekono-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">miska f�reningar, till belopp som f�r varje fond motsvarar h�gst fem procent<br/>av det totala marknadsv�rdet av fondens tillg�ngar.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1998/99:1, utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1757</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:1757</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Fondmedlen f�r inte placeras i skuldf�rbindelser utst�llda i utl�ndsk va-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">luta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev f�renade med optionsr�tt till<br/>nyteckning.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Kammarkollegiet f�r handla med optioner och terminer eller andra likar-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">tade finansiella instrument f�r att effektivisera f�rvaltningen av fondernas<br/>tillg�ngar eller f�r att skydda fondernas tillg�ngar mot kursf�rluster eller an-<br/>dra risker.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det beh�vs f�r en tillfredsst�llande betalningsberedskap f�r fondmed-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">len placeras hos Riksbanken eller annan bank. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det �r uppenbart att en fond annars skulle lida en avsev�rd f�rlust</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">f�r Kammarkollegiet skydda en fordran genom att p� offentlig auktion eller<br/>p� en b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad mark-<br/>nad k�pa in egendom som �r utm�tt eller pantsatt f�r fordringen eller �verta<br/>egendom som betalning f�r fordringen. Egendom som f�rv�rvats p� detta<br/>s�tt skall avyttras s� snart det �r l�mpligt och senast d� det kan ske utan f�r-<br/>lust.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Kammarkollegiet f�r anta ackord vid betalningsinst�llelse eller konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Riksf�rs�kringsverket skall svara f�r att fondernas medel och dessas</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">avkastning anv�nds i enlighet med de �ndam�l som fonderna �r avsedda f�r<br/>och �ven svara f�r utbetalning av medel ur fonderna.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen kan best�mma att kostnaderna f�r f�rvaltningen av viss i</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">1 � uppr�knad fond skall ers�ttas av allm�nna medel samt d�rvid fastst�lla<br/>de grunder, enligt vilka ers�ttningen skall utg�.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r varje r�kenskaps�r skall Kammarkollegiet i samr�d med</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">Riksf�rs�kringsverket uppr�tta en �rsredovisning �ver kapitalf�rvaltningen<br/>f�r de fonder som omfattas av denna lag. Den skall innefatta f�rvaltningsbe-<br/>r�ttelse, resultatr�kning och balansr�kning. Riksrevisionsverket skall gran-<br/>ska �rsredovisningen f�r f�rvaltningen av de fonder som omfattas av denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 d� reglementet (1961:265)</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">ang�ende f�rvaltningen av Riksf�rs�kringsverkets fonder upph�r att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft27">MAJ-INGER KLINGVALL<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om f�rvaltning av vissa fonder inom
socialf�rs�kringsomr�det;

utf�rdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Denna lag skall till�mpas p� f�ljande fonder

 Folkpensioneringsfonden
 Den frivilliga pensionsf�rs�kringens fonder
 Sj�manspensioneringsfonden
 Stiftelsen Nils J�nssons donationsfond
 Fonden f�r frivillig yrkesskadef�rs�kring
 Fiskarf�rs�kringsfonden
 Aff�rsverksfonden
 Trafiklivr�ntefonden
 Theofil Anderssons 50-�rsfond.

2 �

Fonderna skall f�rvaltas av Kammarkollegiet enligt de f�reskrifter som

regeringen utf�rdar om inte annat f�ljer av denna lag.

Om det f�r n�gon fond finns s�rskilda f�reskrifter som avviker fr�n vad

som anges i denna lag eller vad som av regeringen f�reskrivits om Kammar-
kollegiets fondf�rvaltning g�ller dock dessa f�reskrifter.

Kammarkollegiets f�rvaltning skall i �vrigt ske p� det s�tt och i de former

som Kammarkollegiet och Riksf�rs�kringsverket kommer �verens om.

3 �

Fondernas medel skall f�rvaltas p� s�dant s�tt att medlen blir till

st�rsta m�jliga nytta f�r de f�rs�kringar eller de �ndam�l f�r vilka fonderna
har tillkommit. Fondmedlen skall placeras s� att kraven p� l�ngsiktigt h�g
avkastning, tillfredsst�llande betalningsberedskap och riskspridning samt
betryggande s�kerhet tillgodoses.

4 �

Kammarkollegiet f�r placera fondmedlen

1. i skuldf�rbindelser med l�g kreditrisk, och
2. i andra skuldf�rbindelser utf�rdade av svenska aktiebolag eller ekono-

miska f�reningar, till belopp som f�r varje fond motsvarar h�gst fem procent
av det totala marknadsv�rdet av fondens tillg�ngar.

1

Prop. 1998/99:1, utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101.

SFS 1998:1757

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1757

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Fondmedlen f�r inte placeras i skuldf�rbindelser utst�llda i utl�ndsk va-

luta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev f�renade med optionsr�tt till
nyteckning.

Kammarkollegiet f�r handla med optioner och terminer eller andra likar-

tade finansiella instrument f�r att effektivisera f�rvaltningen av fondernas
tillg�ngar eller f�r att skydda fondernas tillg�ngar mot kursf�rluster eller an-
dra risker.

Om det beh�vs f�r en tillfredsst�llande betalningsberedskap f�r fondmed-

len placeras hos Riksbanken eller annan bank.

5 �

Om det �r uppenbart att en fond annars skulle lida en avsev�rd f�rlust

f�r Kammarkollegiet skydda en fordran genom att p� offentlig auktion eller
p� en b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad mark-
nad k�pa in egendom som �r utm�tt eller pantsatt f�r fordringen eller �verta
egendom som betalning f�r fordringen. Egendom som f�rv�rvats p� detta
s�tt skall avyttras s� snart det �r l�mpligt och senast d� det kan ske utan f�r-
lust.

Kammarkollegiet f�r anta ackord vid betalningsinst�llelse eller konkurs.

6 �

Riksf�rs�kringsverket skall svara f�r att fondernas medel och dessas

avkastning anv�nds i enlighet med de �ndam�l som fonderna �r avsedda f�r
och �ven svara f�r utbetalning av medel ur fonderna.

7 �

Regeringen kan best�mma att kostnaderna f�r f�rvaltningen av viss i

1 � uppr�knad fond skall ers�ttas av allm�nna medel samt d�rvid fastst�lla
de grunder, enligt vilka ers�ttningen skall utg�.

8 �

F�r varje r�kenskaps�r skall Kammarkollegiet i samr�d med

Riksf�rs�kringsverket uppr�tta en �rsredovisning �ver kapitalf�rvaltningen
f�r de fonder som omfattas av denna lag. Den skall innefatta f�rvaltningsbe-
r�ttelse, resultatr�kning och balansr�kning. Riksrevisionsverket skall gran-
ska �rsredovisningen f�r f�rvaltningen av de fonder som omfattas av denna
lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 d� reglementet (1961:265)

ang�ende f�rvaltningen av Riksf�rs�kringsverkets fonder upph�r att g�lla.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.