SFS 1998:1757 Lag om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 1998:1757 Lag om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
981757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förvaltning av vissa fonder inom
socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag skall tillämpas på följande fonder

� Folkpensioneringsfonden
� Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
� Sjömanspensioneringsfonden
� Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
� Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
� Fiskarförsäkringsfonden
� Affärsverksfonden
� Trafiklivräntefonden
� Theofil Anderssons 50-årsfond.

2 §

Fonderna skall förvaltas av Kammarkollegiet enligt de föreskrifter som

regeringen utfärdar om inte annat följer av denna lag.

Om det för någon fond finns särskilda föreskrifter som avviker från vad

som anges i denna lag eller vad som av regeringen föreskrivits om Kammar-
kollegiets fondförvaltning gäller dock dessa föreskrifter.

Kammarkollegiets förvaltning skall i övrigt ske på det sätt och i de former

som Kammarkollegiet och Riksförsäkringsverket kommer överens om.

3 §

Fondernas medel skall förvaltas på sådant sätt att medlen blir till

största möjliga nytta för de försäkringar eller de ändamål för vilka fonderna
har tillkommit. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög
avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt
betryggande säkerhet tillgodoses.

4 §

Kammarkollegiet får placera fondmedlen

1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och
2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekono-

miska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst fem procent
av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

1

Prop. 1998/99:1, utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101.

SFS 1998:1757

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1757

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Fondmedlen får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk va-

luta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning.

Kammarkollegiet får handla med optioner och terminer eller andra likar-

tade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondernas
tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot kursförluster eller an-
dra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap får fondmed-

len placeras hos Riksbanken eller annan bank.

5 §

Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust

får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller
på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad mark-
nad köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta
egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta
sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan för-
lust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs.

6 §

Riksförsäkringsverket skall svara för att fondernas medel och dessas

avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för
och även svara för utbetalning av medel ur fonderna.

7 §

Regeringen kan bestämma att kostnaderna för förvaltningen av viss i

1 § uppräknad fond skall ersättas av allmänna medel samt därvid fastställa
de grunder, enligt vilka ersättningen skall utgå.

8 §

För varje räkenskapsår skall Kammarkollegiet i samråd med

Riksförsäkringsverket upprätta en årsredovisning över kapitalförvaltningen
för de fonder som omfattas av denna lag. Den skall innefatta förvaltningsbe-
rättelse, resultaträkning och balansräkning. Riksrevisionsverket skall gran-
ska årsredovisningen för förvaltningen av de fonder som omfattas av denna
lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 då reglementet (1961:265)

angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder upphör att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.