SFS 2000:194 Lag om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

000194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av ny lagstiftning för allmänna
pensionsfonder;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Ikraftträdande m.m.

1 §

Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) träder i

kraft den 1 maj 2000 såvitt avser 3 kap. och 5 kap. 6 §, i den del paragrafen
hänvisar till 3 kap. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § träder också i kraft den 1 maj
2000 såvitt avser Första och Andra AP-fonderna. Till utgången av år 2000
får dock den högsta andel av var och en av Första och Andra AP-fondernas
tillgångar som får vara utsatta för valutakursrisk inte överstiga 10 procent.
Lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) i övrigt träder i kraft den 1
januari 2001.

Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden träder i kraft den 1 maj 2000 så-

vitt avser 2 kap. och i övrigt den 1 januari 2001.

Denna lag träder i kraft den 30 april 2000.

2 §

Genom denna lag upphävs lagen (1983:1092) med reglemente för All-

männa pensionsfonden, såvitt gäller 4–10, 12 § andra stycket och 30–33 §§
den 1 maj 2000 och i övrigt den 1 januari 2001.

AP-fondernas namn

3 §

Första, andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde fondstyrelserna enligt la-

gen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall från
och med den 1 maj 2000 byta namn enligt följande.

– första fondstyrelsen benämns Första AP-fonden,
– andra fondstyrelsen benämns Andra AP-fonden,
– fjärde fondstyrelsen benämns Fjärde AP-fonden,
– femte fondstyrelsen benämns Tredje AP-fonden,
– sjätte fondstyrelsen benämns Sjätte AP-fonden, och
– sjunde fondstyrelsen benämns Sjunde AP-fonden.
Vad som föreskrivs i fråga om första, andra, fjärde, femte, sjätte och

sjunde fondstyrelserna i nämnda lag skall därefter gälla Första, Andra,
Tredje, Fjärde, Sjätte respektive Sjunde AP-fonderna.

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

SFS 2000:194

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:194

Upphörande av tredje fondstyrelsens verksamhet

4 §

Tredje fondstyrelsen enligt lagen (1983:1092) med reglemente för All-

männa pensionsfonden skall upphöra med sin verksamhet vid utgången av
april 2000. Tillgångar och förpliktelser i verksamheten skall då överföras till
Första AP-fonden.

Vad som föreskrivs i fråga om tredje fondstyrelsen i nämnda lag skall där-

efter gälla Första AP-fonden.

Överföring av tillgångar till Riksgäldskontoret m.m.

5 §

Första och Andra AP-fonderna skall till Riksgäldskontoret den 1 janu-

ari 2001 överföra tillgångar med ett sammanlagt marknadsvärde av
155 miljarder kronor.

Tillgångarna skall utgöras av
1. svensk eller utländsk valuta,
2. skuldförbindelser utfärdade av staten genom Riksgäldskontoret eller
3. skuldförbindelser i svenska kronor med en återstående löptid av högst

fem år utfärdade av svenska kreditmarknadsföretag, vars huvudsakliga verk-
samhet består i att lämna kredit mot säkerhet i fast egendom (bostadsobliga-
tioner).

Regeringen beslutar efter samråd med Riksgäldskontoret samt Första–

Fjärde AP-fonderna om den närmare sammansättningen av de tillgångar
som skall överföras.

Kostnaderna i samband med överföringen till Riksgäldskontoret skall be-

talas med fondmedel, enligt vad regeringen beslutar.

6 §

Riksgäldskontoret får, utan hinder av lagen (1988:1387) om statens

upplåning, i syfte att upprätthålla pågående upplåningsprogram till utgången
av år 2005 placera svensk och utländsk valuta som kontoret erhåller vid
överföringen av tillgångar enligt 5 §.

7 §

Om Riksgäldskontoret erhåller bostadsobligationer enligt 5 §, skall

dessa behållas till de förfaller. Riksgäldskontoret får dock göra omplace-
ringar i kontorets innehav av bostadsobligationer i syfte att bidra till en väl
fungerande marknad för bostadsobligationer. Omplaceringar får dock endast
göras om den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga bostadsobli-
gationer som kontoret innehar inte ökar till följd av omplaceringarna.

Fördelning av tillgångar mellan AP-fonderna

8 §

De tillgångar som vid utgången av år 2000 förvaltas av Första–Fjärde

AP-fonderna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pen-
sionsfonden skall fördelas mellan Första–Fjärde AP-fonderna, med undan-
tag för de tillgångar som enligt 10 § skall överföras till Sjätte AP-fonden.
Beträffande fordringsrätter som inte är utgivna för allmän omsättning gäller
dock att de skall förvaltas av Första AP-fonden avskilt från övriga tillgångar.
För dessa fordringsrätter gäller inte 4 kap. 18 § lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder).

background image

3

SFS 2000:194

Tillgångarna skall fördelas så att fonderna tillförs lika stora värden. Re-

geringen beslutar närmare hur tillgångarna skall fördelas.

9 §

Kapital, ränta och andra medel som Första AP-fonden erhåller för de

fordringsrätter som avses i 8 § första stycket andra meningen skall, efter av-
drag för kostnaderna för förvaltningen, varje kvartal fördelas mellan Första–
Fjärde AP-fonderna med en fjärdedel vardera.

10 §

Till Sjätte AP-fonden skall den 1 januari 2001 föras Tredje och Fjär-

de AP-fondernas innehav av

1. aktier som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad

marknad och som inte omfattas av undantagen i 4 kap. 5 § lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), och

2. konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till ny-

teckning, som inte är utgivna för allmän omsättning.

Sjätte AP-fonden skall utge ersättning till Tredje och Fjärde AP-fonderna

för de tillgångar som erhålls vid överföringen, enligt vad regeringen beslu-
tar.

Kostnader

11 §

Kostnaderna för upphörandet av tredje fondstyrelsens verksamhet

och omorganisationen av första, andra, fjärde och femte fondstyrelserna en-
ligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden till
Första–Fjärde AP-fonderna skall betalas med fondmedel, enligt vad reger-
ingen beslutar.

Övergångsbestämmelser

12 §

Utan hinder av kravet i 1 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pen-

sionsfonder (AP-fonder) att AP-fonderna skall vara från varandra oberoende
får var och en av Första–Fjärde AP-fonderna under år 2001 förvalta fond-
medlen gemensamt med någon eller några av de nämnda AP-fonderna.

13 §

Till utgången av år 2005 får den högsta andel av var och en av Första–

Fjärde AP-fondernas tillgångar som enligt 4 kap. 10 § lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder) får vara utsatta för valutarisk inte
överstiga

– 15 procent före utgången av år 2001,
– 20 procent före utgången av år 2002,
– 25 procent före utgången av år 2003,
– 30 procent före utgången av år 2004, och
– 35 procent före utgången av år 2005.

14 §

Bestämmelsen i 4 kap. 18 § andra stycket lagen (2000:192) om all-

männa pensionsfonder (AP-fonder) om krav på förvaltningsuppdrag skall
inte tillämpas under år 2001.

15 §

Första–Fjärde och Sjunde AP-fonderna skall tillämpa de nya bestäm-

melserna om redovisning och revision i 6 kap. lagen (2000:192) om all-

background image

4

SFS 2000:194

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

männa pensionsfonder (AP-fonder) för räkenskapsår som inleds efter den 31
december 2000. Bestämmelser om årsredovisning och revision i 16, 21–25
och 45 §§ i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfon-
den skall tillämpas för räkenskapsår som har inletts dessförinnan.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.