SFS 2000:790 Lag om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder / SFS 2000:790 Lag om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
000790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny
lagstiftning för allmänna pensionsfonder;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (2000:194) om infö-

rande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder skall införas en ny pa-
ragraf, 16 §, av följande lydelse.

16 §

Bestämmelsen i 2 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensions-

fonder (AP-fonder) om pensionsutbetalningar skall till och med utgången av
år 2002 även avse tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring och folkpension i form av ålderspension
enligt 6 kap. samma lag till personer som har rätt till tilläggspension i form
av ålderspension enligt nämnda lag i bestämmelsernas lydelse före den 1
januari 2001.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

SFS 2000:790

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.