SFS 2005:466 Lag om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

050466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beräkning av inkomstprövade
socialförsäkringsförmåner m.m. för
neurosedynskadade;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedyn-

skadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommu-
nala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 §

För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som

antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn
skall tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kro-
nor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av

1. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
4. 26 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
5. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
6. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), samt
7. 16 och 17 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

YLVA JOHANSSON
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:122, bet. 2004/05:SoU20, rskr. 2004/05:259.

SFS 2005:466

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.