SFS 1981:692

810692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:692

Lag

Utkom från trycket

den 7juli 198 1

1322

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfårdad den 18 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' foreskiivs i fråga om lagen (1962: 381) om a ll­

män försäkring^

dels att 11 kap. 7 § och 19 kap. 4 a-11 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2, 5 och 11 §§, 11 kap. 2 och 6 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap.

2§, 15 kap. 1 §, 17 kap. 1 §, 19 kap. 1-4 §§ samt 20 kap. 4och 14 §§ skall
ha nedan angiv na lydelse.

3 kap.

2

Sjukpenninggrundande inkomst är den inkomst i p engar eller natu­

raförmåner, i form av kost, bostad eller bil, som en försäkrad kan antas för

' Prop. 1980/81; 178, SfU 28. rskr 406.

Lagen omtryckt 19 77; 630.

Senaste lydelse av 11 kap. 7 § 1979; 86

19kap. 4a § 1980; 1039

19 kap. 5 § 1979; 127

19 kap. 7 § 1979; 1134

19 kap, 9 § 19 79; 127.

Senaste lydelse 19 79; 650.

urs::

Psltä.p

'f

tit

si' >

'v.i;

¬

background image

år räknat komma att tills vidare fä för eget arbete, antingen såsom arbetsta-

SFS 1981:692

; •

gare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning) eller på annan

if

grund (inkomst a v annat förvärvsarbete). Den sjukpenninggrundande in-

<|

komsten fastställs av försäkringskassan. Inkomst av anställning och in-

|

komst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till när-

mast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan in-

t;

komst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger sju o ch en

:

halv gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Det b elopp som så-

lunda skall undantas skall i förs ta hand räknas av från inkomst av annat

förvärvsarbete. Ersättning i pengar eller naturaförmåner för arbete som

någon utför för någon ann ans räkning utan att vara anställd i dennes tjänst

j'

skall an ses såsom inkomst av anställning, om ersättningen under ett år

j,

uppgått till minst femhundra kronor. Är ersättningen att hänföra till in­
komst av rörelse som bedrivits av den som utfört arbetet eller av jord­
bruksfastighet som denne brukat, skall vad nu sagts gälla endast om denne

och den som utgivit ersättningen är ense om detta. I dessa fall skall den
som utfört arbetet anses såsom arbetstagare och den som utgivit e rsätt­

ningen såsom arbetsgivare.

Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där förhål­

landena inte är kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar

som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller
som kan framgå av den uppskattning, som vid ta xering gjorts av den för­
säkrades inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning får ej beräknas hög­

re än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räk­
ning. Om inkomsten helt e ller delvis utgörs av naturaförmåner i form av
kost och bostad, skall dessa förmåner uppskattas efter de regler som till-

lämpas vid beräkning av preliminär skatt. Värdet av naturaförmån i form
av bil skall uppska ttas enligt de grunder som gäller för värdering av förmå­

nen vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen.

5

Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning av

en försäkrad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningför­
säkringen. I fråga om en försä krad som avses i 1 § första s tycket skall kas­
san samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst.

Av beslutet skall framgå i vad mån den sjukpenninggrundande inkomsten
är att hänföra till anställning eller till annat förvärvsarbete. Beslut om till­

hörighet till sjukpenningförsäkringen skall omprövas

a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållan­

den undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjuk­
penningens storlek,

b) när förtidspension enligt denna lag beviljas den försäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades

förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete, samt

c) när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med h änsyn till ändring i den försäkrades
arbets- och inkomstförhållanden.

Ändring skall i fall som av ses i första stycket a) ej ske förrän trettio da-

" Senaste lydelse 1980: 315.

1323

¬

background image

SFS 1981:692

gar efter det försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen. Änd­

ring skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkommit eller,
i fall då sjukpenningförsäkring enligt 1 § a ndra stycket skall upphöra på

grund av att den försäkrades make eller någon med vilken d en försäkrade

varit gift eller har eller har haft barn avlider, vid Qärde månadsskiftet efter

dödsfallet.

Den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten skall ej sänkas under

tid då den försäkrade bedriver studier, för vilka han uppbär särskilt
vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973: 349) eller utbildningsbidrag

för doktorander enligt förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för

doktorander, eller då han är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller ef­

ter förmedling av en arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning.

Sänkning får dock ske i såda na fall som avses i första stycket b) eller c).

Vidare får sänkning ske när någon undergår arbetsträning i arbetsmark­

nadsinstitut, under förutsättning att arbetsträningen pågått sex månader.

0

11

Om en försäkrad gör anmälan till den allmänna försäkringskassan

skall i fråga om sjukperioder, som böljar efter nästa månadsskifte, sjuk­

penning som s varar mot inkomst av annat förvärvsarbete inte utgå för de

första tre, trettiotre eller nittiotre dagarna av vaije sjukperiod, den dag då

sjukdomsfallet inträffade inräknad {karenstid}. I fråga om så dan sjukpen­

ning tillämpas inte 10 § första-tredje styckena. Vid beräkning av karens­
tid ska ll, om en sjukperiod böljar inom tjugu da gar efter föregående sjuk­

periods slut, de båda perioderna anses såsom en sjukperiod.

En försäkrad, som gjort anmälan enligt första stycket, får övergå till för­

säkring med k ortare karenstid eller utan karenstid, om han ha r god hälsa

och ej har fyllt femtiofem år. En sådan ändring skall gälla från och med må­

naden närmast efter den, då framställningen gjordes hos kassan, men får ej
tillämpas vid sjukdom som inträffat innan ändringen blivit gällande.

I fråga om försäkring med karenstid skall vid tillämpning a v 5 § andra

stycket första punkten den i sagda punkt angivna tiden trettio dagar ökas
med det antal dagar som svarar mot den valda karenstiden.

1324

11 kap.

2 §® Med inkomst av anställning avses den lön i pengar eller naturaför­

måner, i form av k ost, bostad eller bil, som en försäkrad har fått såsom ar­
betstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst räknas dock inte
från en och samme arbetsgivare utgiven lön som under et t år ej uppgått till

femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses även

;

a) sjukpenning enligt de nna lag eller lagen (1976 : 380) om arbetsskade­

försäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning

eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättnin gen träder i

stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild
tjänst,

i

b) föräldrapenning,

i

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

® Ändringen innebär bl. a. att fjärde och femte styckena upphävs.

® Senaste lydelse 1980: 315.

¬

background image

'.Ii!

•J)

•y-

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant ar-

SFS 1981: 692

betsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad

rehabilitering i form av dagpenning ,

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973:349),

h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979: 84) om delpensions-

försäkring,

i) dagpenning till värnplikt iga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i bi­

stånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning, frivilliga som
genomgår utbildning under krigsförbandsövning eller särskild övning inom

vämpliktsutbildningen, läkare under forsvarsmedicinsk tjänstgöring samt

civilförsvarspliktiga, -

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid grundläggande utbildning för v uxna,

1) livränta enligt 4 kap. lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller

motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag,

m) från Sveriges författarfond och konstnärsnämnden utgående bidrag

som ej är att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i den

mån regeringen så förordnar.

I fråga om ersättning i pengar eller naturaförmåner som sägs i första

stycket för arbete som någon utfört för någon annans räkning utan att vara
anställd i dennes tjänst gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 §
andra stycket.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller an-

ti

nan ersättning , som den försäkrade har fått från en arbetsgivare, som är

bosatt utom riket eller ä r utländsk juridisk person, endast i fall då den för­

säkrade sysselsatts här i riket eller tjänstgjort som sjöman ombord på

svenskt handelsfartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till
svenska medborgare, om svenska staten eller, där lönen härrör från ut­

ländsk juridisk person, en svensk juridisk person, som äger ett bestäm­
mande inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av riksför­

säkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsav­
giften.

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande

makts beskickning eller lönade konsulat här i riket e ller från arbetsgivare,
som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk

medborgare. Vad som sägs här skall inte gälla b eträffande lön till sven sk
medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i
riket, om en utländsk beskickning här i riket enligt av riksförsäkringsver­

ket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller Qärde stycket skall an­

ses såsom arbetsgivare.

6

För vaije år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för en

försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån de n pen­

sionsgrundande inkomsten härrör från inkomst av annat förvärvsarbete får

dock pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast om tilläggspen-

^ Senaste lydelse 1979:127.

1325

¬

background image

\

SFS 1981:692

sionsavgift för året till fullo erlagts inom föreskriven tid. Utan hinder av att

sådan avgiftsbetalning inte skett skall pensionspoäng tillgodoräknas den

försäkrade för de båda år som närmast föregått det då pension vid bifall till

ansökningen skulle börja utgå. Pensionspoäng skall vidare alltid tillgodo­

räknas för pensionsgrundande inkomst som härrör från inkomst som avses

i 3 § första stycket d).

Pensionspoäng som i f örsta stycket sägs är den pensionsgrundande in­

komsten delad med det vid årets ingång gällande basbeloppet. Pensions­

poäng beräknas med två decimaler.

Har försäkrad under minst halva året åtnjutit halv eller två tredjedelar av

hel förtidspension enligt 13 kap. 2 § , skall han, utöver pensionspoäng en­

ligt första stycket tillgodoräknas, om han åtnjutit halv förtidspension, hälf­
ten och, om han åtnjutit två tredjedelar av hel förtidspension, två tredje­
delar av det poängmedeltal som avses i andra stycket av nämnda paragraf.

Vad nu sagts skall icke gälla om pensionen enligt 6 kap. 1 § lagen

(1976: 380) om arbetsskadeförsäkring är samordnad med livränta. Är en­
dast en del av pensionen samordnad med livräntan, beaktas dock så stor

del av poängmedeltalet som svarar mot förhållandet mellan den del av pen­

sionen, som icke är samordnad med livräntan, och pensionen.

Har försäkrad under olika tider av året åtnjutit hel förtidspension, två

tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtidspension, skall vid till-
lämpning av tredje stycket den pension som utgått under den längsta tiden
anses ha utgått under hela tiden. Har pensionerna utgått under lika lång tid
av året skall den för den försäkrade gynnsammaste beräkningsgrunden till-

lämpas.

Oavsett bestämmelserna i d enna paragraf skall försäkrad för år, varun­

der han åtnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoräknas lägst

pensionspoäng motsvarande vad enligt nämnda paragraf skall antagas ha­

va tillgodoräknats honom för samma år.

1326

12 kap.

2 § Ålderspension utgör, där ej annat följer av andra och tredje styckena
samt 3 och 4 §§, för år räknat sextio procent av produkten av basbeloppet
för den månad, för vilken pension skall betalas och medeltalet av de pen­
sionspoäng som tillgodoräknats den försäkrade eller, om pensionspoäng
tillgodoräknats honom för mer än femton år, medeltalet av de femton

högsta poängtalen. Har pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för
mindre än trettio år, skall hänsyn tas endast till så stor del av nämnda pro­

dukt som svarar mot förhållandet mellan det antal år, för vilka pensionspo­
äng tillgodoräknats honom, och talet trettio.

Har pensionspoäng enligt 11 kap. 6 § första stycket på grund av underlå­

ten avgiftsbetalning inte tillgodoräknats den försäkrade, skall hans ålders­

pension utgöra sextio procent av så stor del av den i första stycket angivna
produkten, som svarar mot förhållandet mellan det antal år, dock högst

trettio, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade, och talet
trettio ökat med ett för varje år, för vilket den försäkrade till fö^jd av un­

derlåten avgiftsbetalning inte tillgodoräknats pensionspoäng. Vid tillämp­

ning av vad nu sagts får talet trettio ej ökas till mer än femtio.

Om ålderspensionen böljar utbetalas tidigare än från och med den må-

cT-i

/•P

CP

JS&CJ

¬

background image

nad var under den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas

SFS 1981:692

med fem tiondels procent för varje månad, som då pensionen böljar utgå
återstår till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextio­
fem år. Om pensionen börjar utgå senare än från och med sistnämnda må­
nad, ökas pensionen med sex tiondels procent för vaije månad, som då
pensionen böljar utgå förflutit från ingången av den månad varunder den

försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid får hänsyn dock ej tas till tid ef­

ter ingången av den månad, då den försäkrade fyllt sjuttio år, och ej heller

till tid, då den försäkrade åtnjutit folkpension eller inte varit berättigad till

tilläggspension i form av ålde rspension.

13 kap.

2 §® Uppgår den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid tid­

punkten för pensionsfallet lägst till ett belopp som motsvarar det vid årets
ingång gällande ba sbeloppet, eller har pensionspoäng tillgodoräknats den

försäkrade för minst två år av de fyra år som närmast föregått det år då

pensionsfallet inträffar, skall förtidspension utgå med tillämpning av be­

stämmelserna i an dra stycket. Detsamma skall gälla då vid tid punkten for

pensionsfallet den sjukpenningggrundande inkomsten inte har fastställts

till ett sådant belopp, men så skulle ha s kett, om den allmänna försäkrings­
kassan haft kännedom om samtliga de förhållanden som skall ligga till
grund för fastställandet.

Hel förtidspension motsvarar den tilläggspension i form av ålderspen­

sion, som skulle tillkomma den försäkrade, om sådan pension skulle börja

utgå från och med den månad varunder han fyller sextiofem år. Härvid

skall ålderspensionen beräknas under antagande att den försäkrade för

varje år från och med det då förtidspensionen börjar utgå till och med det

då han uppnår sextiofyra års ålder tillgodoräknats pensionspoäng motsva­

rande medeltalet av de pensionspoängtal, vilka tillgodoräknats honom un­

der de fyra år som närmast föregått det år då pensionsfallet inträffade eller,
om pensionen därigenom blir stör re, under samtliga år från och med det då

han fyllt s exton år till och med d et som närmast föregått pensionsfallet.
Vid beräkningen av nämnda medeltal bortses från de år intill ett antal av
hälften, för vilka pensionspoäng ej tillgodoräknats den försäkrade eller för

vilka poängtalet är lägst.

Pension enligt denna paragraf får ej utgå, om den försäkrade vid sextio­

fem års ålder inte kan bli berättigad till ålderspension enligt 12 kap.

15 kap.

1 § Om en försäkrad är svensk medborgare och född under något av åren

1896-1914, skall vid tillämpning av 12 kap. 2 § för sta stycket talet trettio
utbytas mot talet tjugu. Beträffande en sådan försäkrad tillämpas inte be­

stämmelserna i 1 2 kap. 2 § an dra stycket.

Om en försäkrad är svensk medborgare och född under något av åren

1915-1923, skall vid tillämpning av 12 kap. 2 § fö rsta och andra styckena
talet trettio utbytas mot talet tjugu ökat med ett för varje år som den för-

® Senaste lydelse 1979:127.

1327

¬

background image

SFS 1981:692

säkrade är född senare än år 1914. Dessutom skall för varje år, som den

forsäki:ade är född senare än år 1914, en ökning som i 12 kap, 2 § andra
stycket sägs ske med en tiondel av det antal år, för vilket den försäkrade
till följd av underlåten avgiftsbetalning inte tillgodoräknats pensionspoäng.

17 kap.

1 §® Det pensionsbelopp som fö rst förfaller till betalning sedan förtids­

pension beviljats skall minskas med den sjukpenning den försäkrade har

rätt till enligt denna lag i d en mån pension och sjukpenning belöper på sam ­
ma månad. En sådan minskning skall ske även med sjukpenning som utgår

enligt lagen (1976; 380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersätt­

ning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens för­

ordnande. Beviljas förtidspensionen att utgå i omedelbar anslutning till

sjukbidrag, skall minskningen dock göras endast på det belopp, varmed

pensionen i anledning av ytterligare nedsättning av den försäkrades förmå­

ga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom förvärvsarbete överstiger

sjukbidraget. I förs ta hand minskas folkpensionen. Vad i detta stycke före ­

skrivs om minskning av pensionen då sjukpenning har utgått gäller även

när dagpenning enligt 16 § arbetsmarknadskungörelsen (1966; 368) och sär­

skilt vuxenstudiebidrag enligt 7 kap. studiestödslagen (1973:349) har ut­

gått.

Om den omprövning som skall ske enligt 3 kap. 5 § första stycket b) har

lett till att den försäkrade även efter det att pensionen beviljats är berätti­

gad att vid sjukdom uppbära sju kpenning, skall för dag, då hel sjukpenning

utgivits, sjukpenningen föranleda minskning av pensionen endast i den
mån den överstiger vad som skulle ha utgått om sjukdomsfallet inträffat e f­
ter det pensionen beviljats.

Vad som sägs i första och and ra styckena gäller i tillämpliga delar beträf­

fande belopp som förtidspensionen ökas med, om den försäkrades förmåga

eller möjlighet att få i nkomst genom förvärvsarbete ytterligare nedsätts.

(20

-t:

19 kap.

1

Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen, folkpensionering­

en och försäkringen för tilläggspension föreskrivs i lagen (1981: 691) om so­
cialavgifter.

2 §" Sjukförsäkringen finansieras, förutom genom avgifter som avses i

I §, av st atsmedel.

Statsbidrag lämnas med femton procent av kostnaderna för sjukförsäk­

ringsförmåner, inberäknat försäkringens kostnader enligt lagen (1974; 525)

om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m., samt för

förvaltning.

Statsbidrag lämnas vidare med femton procent av kostnaderna för den

allmänna försäkringen för förmåner enligt lagen (1981; 49) om begrä nsning

1328

® Senaste lydelse 1979; 1125.

Senaste lydelse 198 0:315. Ändringen innebär bl.a. att andra-själtc styckena

upphävs,

" Senaste lydelse 19 79:127.

Cl

¬

background image

av läkemedelskostnader, m.m., samt for centrala studiestödsnämnden

SFS 1981:692

med anledning a v att sådana återbetalningspliktiga studiemedel som belö­
per på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1973: 349) inte
skall återbetalas.

3 §'2 Folkpensioneringen finansieras, förutom genom avgifter som avses

il §, av statsmedel, om ej annat särskilt föreskrivits.

4 §'3 Avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension skall vara så av­

vägt att avgifterna i förening med andra tillgängliga medel fina nsierar pen­

sionsutbetalningar. förvaltningskostnader och andra utgifter för försäk­

ringen samt den fundering som behövs.

Beslut om avgiftsuttaget för ett visst år skall fattas senast under året

dessförinnan. Riksförsäkringsverket skall vart femte år föreslå avgiftsuttag

för nästföljande sju år , i den mån u ttaget inte redan beslutats.

20 kap.
4 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsa­

kat att ers ättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har nå­

gon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har

han skäligen bort inse det ta, skall återbetalning ske av vad som för mycket

utbetalats, om inte i särskilt fall anledning föreligger att helt eller delvis ef­
terge återbetalningsskyldigheten.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, får vid

senare utbetalning till honom i avräkning på vad som för mycket utgått in­
nehållas ett skäligt belopp. Avdrag på tilläggspension får även göras för

obetald egenavgift för tilläggspension, om enligt 11 kap. 6 § första stycket

pensionspoäng som svarar mot avgiften tillgodoräknats den försäkrade för

det år som avgiften av ser oavsett att avgiften inte erlagts.

14 § Beträffande fullföljd av talan i vissa fall skall gälla vad därom före­
skrivs i författning som avse s i 11 kap. 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
2. Äldre bestämmelser i 3 kap. 11 § gäller fortfarande för försäkrade för

vilka undantagande enligt 11 kap. 7 § i dess äldre lydelse ägt giltighet.

3. För försäkrade som är födda år 1923 eller tidigare och fÖr vilka un­

dantagande enligt 11 kap. 7 § i de ss äldre lydelse ägt giltighet, gäller fort­
farande bestämmelserna i 12 kap. 2 § och 15 kap. 1 § i dera s förutvarande

lydelse. För försäkrade som är födda år 1923 eller tidigare och för vilka så­
dant undantagande varit gällande under år 1981 gäller alltjämt äldre be­
stämmelser i 3 kap. 2 och 5 §§, 11 kap. 7 §, 13 kap. 2 § och 17 kap. 1 §. An­

mälan som avses i 11 kap . 7 § f örsta stycket i dess äldre lydelse får utan
hinder av andra stycket nämnda paragraf återkallas med verkan från och

'^Senaste lydelse 1979:127. Ändringen innebär bl.a. att andra-Qärde styckena

upphävs.

Senaste lydelse 1980:1039.

1329

84-SFS 1981

¬

background image

\

KARIN SÖDER

SFS 1981:692

med ingången av å ret näst efter det då anmälan har återkallats. Ny anmä-

lan får inte g öras.

4. Äldre bestämmelser i 11 kap. 2 och 6 §§, 19 kap. samt 20 kap. 4 § gäl-

ler fortfarande i fråga om avgifter som bel öper på tid före ikr aftträdandet.

^

5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

f'-'

som har ersatts av en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya

'

be stämmeisen.

På regeringens vägnar

I

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

lirl?®''

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.