620381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

fl

s

t

ö

Nr 381

Lag

om albnän försäkrings

given Stockholms slott den 25 maj 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

att Vi, med riksdagen^ funnit

FÖRSTA AVDELNINGEN

Inledande Bestämmelser

1 kap* Försäkringens omfattning m* m*

1 §.

Den allmänna försäkringen består av sjukförsäkring, foUcpensioncring ocb

försäkring för tilläggspension.

Till den allmänna försälcringen äro anslutna frivillig sjukpenningförsäk­

ring och frivillig pensionsförsältring.

2 §.

Den allmänna försäkringen handbaves av riksförsäkringsverket, de all­

männa försäkringskassorna samt de lokala organ, som Konungen bestäm­

mer.

3 §.

Försäkrade enligt denna lag äro svenska medborgare, så ock de som utan

ntl vara svenska medborgare äro mantalsskrivna i riket,

Såvitt angår försältxingen for tilläggspension är den som Guligt 11 kap.

® § tillgodoräknats pensionspoäng försäkrad, även om ban ej längre upp­

fyller förutsättningarna enligt första stycket.

4 §.

, Från och med den månad varunder försäkrad uppnår sexton års ålder

s^all han, därest han är bosatt i riket, vara inskriven hos allman försäk­

ringskassa.

^ Prop. 1952: 90; L»U 27: Rskr 250.

250—038000. Svensk författningssamling 1962, Nr 381-^15

¬

background image

904

19C2 . Nr 381

Försäkrjid skall vara inskriven hos den kassa, innm virs v

område han är mantalsskriven. Är den försäkrade c] inanl^[

riket, skall han vara inslxriven hos den kassa, inoin%^ar;

i

ojnrädo han ar bosatt vid arets mgang, eller, om han Ijosrutcr •

senare under året, hos den kassa, inom vars verksamhelsoinr'^?^' ^

ningen äger rmn.

1^05ai ,

5 §.

Allmän försäkringskassa skall inskriva försrdcrad, så snart kass

kännedom om att han skall vara inskriven hos kassan, InskVivtV^

från den tidpunkt, då sådant förhållande inträtt att den fursäkr^f

vara inskriven, dock tidigast från och med tredje månaden före* i

han inskrives.

"

<lä

Skall försäkrad, som ej är mantalsskriven i riket, vara inskriven h r

säkringskassa enligt vad i 4 § sägs, åligger det liononi alt inom två A "

från den tidpunkt då sådant förliåliandc inträtt att han skall vara ins r'^

ven anmäla sig till den kassa, hos vilken han slmll inskrivas,

Så snart allmän försäkringskassa erliållit kännedom oni alt försäkrad c-'

längre skall vara Insla-iven hos kassan, skall kassan avföra honom frå n siJ

register över inslvrmia försäkrade med verkan från dcii tidpunkt, då sådant

förhållande inLrätt att inskrivningen skall upphöra.

Inom folkpensioneringen och försälcringcn för tilläggspension skola d e

horälaiingar, som angivas i denna lag, göras på grundval av ett basbelopp.

Basheloppet fastställcs av Konungen för varje månad och utgör fyratiisco

kronor multiplicerat med del tal, vilket angiver förhållandet luellan det a l -

manna prisläget iindcr tredje månaden före den som basbeloppet avser cdi

prisläget i scplemher 1957, Ändring av nämnda tal må ej föranleda ändring

av basbeloppet, med mindre talet stigit eller nedgått med minst tre procent

sedan närmast föregående ändring av hashelopj>ét vid togs. Bet sålunda b e­

räknade basbeloppet avrundas til I närmaste hundratal kronor.

ANDRA AVDELNINGEN

SjhiHörsiikrittg

2 kap. Om sj«ki':ir<ls ersät ltd og

1 §.

...

,

Försäkrad äger i enlighet med vad nedan sägs rätt till crs;ittning

gifter för läkarvård, tandläkarvård och sjukhusvård ävensom ^

därmed iörctagna resor, så ock till sådan ersältning, varom föresknlt

delats enligt 6 §.

2 g

Ersättning för utgifter för läkarvård utgår vid

lukares utsago kräver sådan vård, ävonsoni vid förlossning med tre •

delar av utgifterna eller, då dessa överstigit det belopp, vartill de cm^

Konnngcn fastsLulld taxa skota beräknas uppgå, med tre

il får i

sistnämnda belopp, I utgifter för läkarvård skola inräknas kos '

i

lalcares resa och för läkarintyg, som erfordras för ntfåctule av sju I

Med läk-ar^'ård avses iclce vård, som lämnas försäkrad vilken alnjtnci

hnsvård.

¬

background image

1962 . Nr 381

905

Ta:ca, som i första stycket sags, skall avse sådan vård -

däri inbeRripea

röntgen- ocli annan undersökning — som kan meddelas av varje läkare, så

ock röntgenundersökning s^it röntgen- och radiumbehandling, som ut-

föres av cliirför särskilt utbildad lakare.

upjienbart att försäkrad rid samma sjukdom ntan fog sökt mer än

en läkare eller att laltare anlitats vid flera tillfällen än som varit bebövligt,

ot^är ersättning allenast för den vård, som länmats av den först rådfrågade

läkaren, eller för de besök, som skäligen varit behövliga. Har försälcrad,

oaktat han uppenbarligen utan risk för försämrmg av hälsotillståndet kun­

nat besöka lölmre, påkallat besök av läkare i sin bostad eller annorstädes,

,nå ersättningen nedsättas till belopp, som skulle hava utgivits för det fall

alt den försäkrade besökt lältaren.

3 §.

Ersättning för utgifter för tandliikarvård utgår för sådan av sjukdom för­

anledd behandling, som angives i en av Konungen fastställd förteckning och

'som av tandläkare meddelas vid central tandpoliklinik, tandläkarhögskola

eller allmänt sjuldms.

Ersättning för utgifter för tandläkarvård utgår jämväl för sådan, kvinn-

lict förs äkrad meddelad behandling, som angives i en av Konungen fastställd

fifrteckning och som utförts under tid då den försäkrade var havande eller

inom Ivåhundrasjuttio dagar efter förlossningsdagen.

Ersättning utgår med tre fjärdedelar av utgifterna eller, då depa över-

slitit (let belopp, vartill de enligt av Konungen fastställd taxa skola beräk­

nas uppgå, med tre fjärdedelar av sistnämnda belopp.

4 §.

Ersättning för utgifter för sjiikbusvård, som pä grund av sjukdom eller

förlossning varit erforderlig, utgår,

då vården berelts å hemortssjuldms, med belopp, som motsvarar den for

sådan vård vid sjulchuset tillämpade avgiften å allman sal,

då e rforderlig vård ej kunnat beredas å

®

Wstings-

sjukhusvården uppkommit utanför den landslmpko

.

^

kommun ej tillMrande stad, där dea

jSouf med beljp^, mm

S

deÄ

mot Xu den försiirade iunnat erhäUa vto-

'"Aita'^^norstddes dn d al.mdat

ringsverkets försorg, med belopp, som motsvarar den lagsia lor
rigående avgiften, samt

avgift, mot vilken den

i övriga fall med belopp,

sal Äd hemortssjukhus, lämpat

försäkrade kunnat erhålla vården å allman sal via nemo

j

för vården i fråga,

Q-O- pr sättning, som avses i

Konungen äger ^^^stställa taxa for

^

ersättning för belopp,

första stycket. Har sådan taxa faststmus, uio

j

varmed vårdavgiften överstiger i taxan

lämi^ där intagen försak-

Med sjukhusvård avses vård, som ä J

.

^ vården beredes genom

rad, äveisom värd å annan sjukvårdsinrättning, om var
riksförsäkringsverkets försorg.

allmänt sjulchus, varmed fo^^^

Såsom sjukhus rälmas i denna lag

statsbidrag utgår

sjukvårdsinrättning som tillhör st^^n

tillhör

eder som drives av landstingskommun nvses i 18 § lagen om socialhj^P,

niua, och ej är anordnad vid hem,

^ngsverket förfoga, dds

ävensom sjukvårdsinrättning

^v Konungen fastställd forteck-

ock a nnan sjukvårdsinrättning, som en g

¬

background image

DOG

1903 . Nr 381

:iin£^ ;ir all anse såsom sjukhus jämlikt denna lae. Hemort^.-' t,

nänt sjukhus, drivet av landstingskommun eller stad, inom'^

dl

orsäkrad är hosalL

'

c*n:i .-^jui^vaiuMiuLiLiiimgcn, dar ei med

sans längd samt den sjukes tillstånd skäligen kunnat fordras aln

eller färdats' på annat sätt, som icke krävt särskild kostnad.

O

Konungen äger föreskriva, att ersättning enligt av Konungen Fnduaa

grimdcr skall utgå för försäkrads iilgiftcr för annan vård eller bctl?'

i anledning av sjukdom än i 2—4 §g sägs.

'^"5

7 §.

Ilar kommun genom att anställa eller eljest träffa a\dal med läl; are di r

])ä annat sätt vidtagit åtgärder för att bereda medellösa eller mindre b

medlade personer läkanmrd, må Konungen på framställning av kommuntn

:arje sarsmit laii utgivas allenast i den man ersättning i nnkdnin: '

av vården ej lillkommit den försäkrade själv samt må cj överstiga vad

'

skolat utgivas till denne, därest han fått vidkännas motsvarande koslDsd.

Allmän försäkringskassa äger med arbetsgivare, som anordnar läkarvåil

eller vidtager andra sjukvårdandc åtgärder så att kassans utgifter för s jtiv

vårdsersättning kunna antagas minska, överenskomma om skälig göl gt-

relsc för arbetsgivarens ifrågavarande kostnader.

Allmän försäkringskassa äger jämväl med kommun eller transporlforc-

tag, som åtager sig att ombesörja transporter, för %'ilka ersättning fröii

sjukförsäkringen må utgivas, träffa överenskommelse om skälig gottgörds?

härför samt om avgifter, vilka kommunen eller företaget mä uttaga av tie

försäkrade för utförda transporter.

överenskommelse som avses i andra eller tredje stv'cket skall för att v au

gällande fastställas av riksförsäleringsverkct.

Om redare för sv

sjukdom vidkännas

ö §, äger han hos

enligt bestämmelserna i denna lag,"^

8 ^

* •

Pörsälirad, som icke är bosatt i riket, äger rätt till sjukvårdsersatlmb

endast om vårdbehovet uppkommit under vistelse liärslädcs.

. Äger försäkrad som avses i första stycket rätt till rtriind

jämlikt annan författning eller utländsk lagstiftning eller pa o ,

överenskommelse med frmnmandc malrt, skall sådan ersättmng

Iran motsvarande ersättning enligt denna lag.

Ersättning för sjukvård utom riket ulgår endast i den ulslr^'^^'

Konungen föreskriver.

*•

... sjöman-'

Ilar redare för svenskt fartyg jämlikt sjömanslagen

i.^jftcr nU''"

sjukvård utom riket vidkännas kostnad, som omfattas av

delade med stöd av första stycket, äger han från allman lors.u

¬

background image

1962 . Nr 381

907

i,len ord ning Konungen bestämmer erhålla gottgörelse för kostnaden enligt

pfunnda föreskrifter.

Har genom utnkcsforyaltmngens forsorg ät försäkrad lämnats ekono­

miskt bis tånd avseende sjukvård utom riket, äger utrikesfön-altningen från

fillinän förs äkringskassa erhålla gottgorelse därför enligt vad i andra stycket

sägs.

3 kap* Om sjukpon miig och modcrskapspeiming

1 §.

Försäkrad äger enligt vad nedan sägs rätt till sjukpenning på grundval

; placering i sjukpenningldass.

2 §.

nied hänsyn till sagda imromsi vara piaceraa i sjuKpenmngiuass. nar uen

fÖrsälcradc i nkomst såväl av anställning som av annat förvärvsarbete, skail

placeringen anses grundad på inkomsten av anställning såritt avser den

sjiilcpcnningklass, i Aulken den försäkrade skulle hava placerats med hän-

s\Ti enbart till sagda inkomst, samt i övrigt på inkomsten av annat for\'arvs-

arbete. För tid då undantagande från försälmngen för tilläggspension en­

ligt 11 kap. 7 ^ ä ger giltighet för den försäkrade skaU f or placering i högre

sjukpenningklass^enligt 4 § än klassen nr 2 hänsjm icke tagas till inkomst

-TJI

o jan an cf

av annat förvärvsarbete än anställning.

»Uor ni

Med inkomst av förvärvsarbete avses den inkomst i

tnraförmåner i form av kost eller bostad, som torsaltrad kan antagas kom-

mÄfvldoreTtnjnta av eget arbete, antingen

män eller enskild tjänst (.inkomst an anstam.ng) f"g

et. ennel töroSrvsariete). Ersättning . penmng^ete

nyss sagts för arbete som forsakrad utfor tor

.-i, • ^ såvida den för-

anställd i dennes tjänst anses såsom inkomst a

överenskom-

säkradc och den som utgmt

stvcket* och skall i dylikt fall

mdse tillika träffas enligt lllmp

de^^sen^

arbe^tsgivare.

den förre anses såsom arbetstagare o

förhållandena ej eljest

Beräkning av inkomst av förvärvsåret

. upplvsningar, som kassan

äro k ända för försäkringskassan, ^unda ^

na

kan inhämta av den forsärrade eller d^^ .

aiorts av den försäkrades

framgå av den uppskattning, som

må ei beräknas högre än som

inkomst. Inkomst av

för annans rälming. Ufgöres

motsvarar skälig avlomng

shola dessa uppskattas efter de

inkomst helt eller delvis av

kommunal inkomstskatt,

regler, som tillämpas vid trering

allmän försäluingskassa men

Kvinnlig försäkrad, som

uPPgår till ettusenåttahunr^

Y;U-S ink omst av förvärvsarbete icke

såframt hon ar gift

rar är. skall likväl vara Pjacerad i

stadiparan-

och stadigvarande sammanbor me

henne eller hermes make e

do sammanbor med barn under sex

barn.

med nå gon, med yilken hon vant gitt eiier u

Pörsäkrad, som ätnjuler hel

mänaden närmast före <1=V™?d av vS iYkaP- 8 §

ler irra

»8 ej vara p lacerad Sf

¬

background image

90S

331

ninivklass. Ej heller må k\nnna på grund av vad i 2 § sisla slvcl-nt .

varii placerad i sjukpcnningklass iör lid eflcr den månad, vun,ni

fyller scxliosjn år.

^ ^

ki;

gar

Sjulcpciininpldass

nr

Iiikniaslcu uv

uppgår

tövvärvsarbete

for år

3]aK-pcnniiin

hr '

Sjulcpciininpldass

nr

till kr

mcti cj lill kr

3]aK-pcnnii

hr

9

isno

2G00

5

3

2 600

3 400

6

'

4

3 -100

4 200

1

\

r>

4 200

5 000

0

(5

5000

5800

9

7

5 800

680O

10

8

6 800

8 400

12

0

8 400

10 200

11

10

10200

12 000

IG

n

12 000

14 000

13

12

14 000

10 0(10

20

13

16000

IB 000

14

18000

21000

25

Ib

21000

2S

Av sjukpcnniugbeloppcl i varje klass utgöra fem kronor gnindsjukpo

ning och åtcrslodcn iiliåggssjukpenning.

För dag du försäkrad' ulnjuler sjiikhnsvårcl skall sjukpenning min5.;n?

med fem kronor, dock ined högsl liälflen av sjukpenningens Lolopp.

ningcn skall inlill clt belopp uv två kronor åt) öre anses belöpa pa

i \-»J.

Jl'JX cm iVi i-t (,1

OJ

t»-»-»

•-'J

- -

kronor, .säfraint hon sLndigvarandc saminaiibor med harn

henne eller hennes make eller lill någon, med vilken hon

sammanbor ocli ined vilken lioii varit gift eller har eller har na

Allmän försäkringskassa skall i samband med inskrivning av

besluta angående den försäkrades placering i sjukpcnningklass.

tet skal! framgå i vad mån placeringen grundas på inkomst a^

eller på inkomst av annat förvärvsarijcle. Ji)cn försäkrades placen
pcnningklass skall omprövas

.

cifnrlvilb^'

a) när till kassans kännedom kommit att försäkrnds

"j ,rti;l:isSf

den iindcrgäll ändring av bclydclse för placeringen i sjnkpcn

plir

b) när undantagande som avses i 2 ^ första stycket sista p

giltigt eller upphör att äga giltighet, samt

_

.

eller

c) när lörLidspension enligt donna lag beviljas den lorsaK

tion

dan ntgående sådan pension ändras med liänsyn till ändring

säkrades arljctsförmåga.

^

rjyses

Ändring av försäkrads placering i sjukpenningklass i lali ^, pjpc,

der a), b) och c) här ovan ma ej ske förrän vid det mana

¬

background image

1962 - Nr 381

efter det beslutet härom fattats. Ändring av försäkrads

olaccrini^ i sjuUpcnmngklass i annat fall skall ske vid månadsskiftet när­

mast cfler det anledning till ändringen uppkommit eller, i fall då kvinnas

låcering i sjukpenningklass enligt 2 § sista stycket skall upphöra pä grund

av a lt hennes niake eller man med >^ken hon stadigvarande sammanbott

n\lUler, vid fjärde månadsskiftet efter dödsfallet.

Under tid dä försäkrad lider av sjukdom som avses i 7 § må hans place-

riii^ i sjiikpenningklass icke andras, med mindre sådant fall är för handen

^oin avses under b) och c) här ovan eller rätt till sjukpenning npphör till

följd'av vad 1 4 kap. 3 eller 5 § stadgas.

Under tid då försäkrad efter förmedling av arhetsvårdsorgan undergår

qrbetsvärd i form av arbelsprövning, ;jTkesu t bildning eller arbetsträning

inå han ej placeras i lägre sjukpenningklass än den han tillhörde, då nr-

helsvårdcn började, med mindre sådant fall är för handen som avses under

1,) och c) liär ovan eller, vad angår arbetsträning, denna pågått ses må­

nader.

b

u s.

Försäkrad är skvldig alt så snart ske kan och senast inom två ye ek or till

flcn allmänna försäkringskassan anmäla sådan stadigvarande andriii^

sina ?nkomslförhalIanden, som är av betydelse för placeringen i sjukpen-

''"ikslat'angaendc försäkrads placering i sjukpenningklass skall skriftligen

delgivas denne.

^

I annat fall utgår halv sjukpenning.

därtill, påfordra alt nedsätt-

Allinän försäkringskassa må,

kal are

ning av arlictsfönnägan slyrkes genom intjg a^

Vhl bedöinandc huruvida

särskilt'' bealUas

ligger skall, om sjukdomen

^=^]uFdomcn är iirståndsatl att utföra

luiruvida den försälcradc på

.

.

sitt vanliga eller därmed

av beskaffenhet, soin

i

Är den försäkrade föremal

f

i den mån den försäkrade på

kap. 2 §, .skall arbetsförmågan

..»föra förvärvsarbete.

^irnv-

grund av åtgärden är

..,„nsion enligt denna lag, skall

"

Åtnjuter den försäkrade forhdspcn^

bedömningen av hans arb

ning av den försäkrades ratt ^

^

nedsättning av arbetsform' 0' >

förmåga ske med horlseende fr^

ligger fill grund för utgående p

9

.., _„des eller hans makes

barn under sexton ar,

är imderhållsskyldio

,

såframt

Detsamma gäller

^an icke stadigvarande sa

g skyldig-

under sexton år,jned

Jia

styrkel att unae

han på sätt riksforsaknnc,s

tillkommer

heten fullgöres.

,. A nlgår ej lib sjukpen

o» mindre allmän

^ BarntillEgg för barn över ^

mmdre

kvinna vilkens make ar p ^

¬

background image

<)10

. Nr 381

försrikriiigsJiassa så incdgiviL Sådant medgivande må lämnan A

framt jcvinnans inkomst av förvärvsarbete överstiger mannen^:

för att barntillägg för barn som nu sagts ej slcaJl utgå tlU sinknon •

tillkommer mannen. Medgivandet gäller från och. med 3nånaåen

den, varunder det lämnats, intill dess kassan annorlunda best-nnm

Barnllllägg till bcl sjukpenning utgör en krona för ett eller tvä t," '

kronor för tre eller fjTa barn samt tre kronor för fem eller flora k

för dag. Till sjukpenning, som tillkommer kvinnlig förslU^rad vilk en

varande sammanbor med barn under tio är, utgör dock barntiUän« i.J, f

kronor för dag.

'

Barntillägg till halv sjukpenning utgör hälften av belopp som 1 f5re«ä»nri

stycke sägs,

^

'I'id tillämpning av denna paragraf skall med make jämställas den m-t

vilken den försäkrade stadigvarande sammanbor och med vilken hanrnrH

eift eller bar eller bar haft barn.

10 §.

Sjukpenning må ej utgivas för de tre första dagarna av varje sjukperiod,

den dag du sjukdomsfallet inträffade inräknad, (karensfid) och ej heller

för lid, innan anmälan om sjukdomsfallet gjorts bos den allmänna försäb

ringskassan, där ej hinder möLl fÖr sudan anmälan eller cljc.st särsluUla stiil

föranleda att sjukpenning bör utgå.

Därest försäkrad gör anmälan därom till den allmänna försäkringskas^

san, skall i fråga om sjukperiod, som börjar efter nusta månadsskifto, för

lians del gälla en karenstid av^ trettiotre eller nittiotrc dagar, såvitt angår

sådan tilläggssjukpenning, som svarar mol inkomst av annat förvärvsarkctc.

Försäkrad, som gjort anmälan enligt andra stycket, må övergå till korlare

karenstid om lian ej fyllt fcmliofeni är samt har god hälsa. Den kortare

Jrarcnstidcu skall gälla "^från och med månaden närmast efter den, då fr am­

ställning härom gjordes Iio.s kassan, men må ej äga tillämpning ^-id s jok-

dom, .som inträffat innan den kortare karenstiden blivit gällande.

Vid beräkning av karenslid skola, därest sjukperiod börjar inom tjojfn

dagar efter föregående sjukperiods slut, de båda perioderna anses sasoni cn

sjukperiod. Karenslid enligt första stj'ckot tillämpas ej, när den försakrailo

vid sjukperiodens början äger uppbära dagbjälp från erkänd arbctsiosnels-

kassa.

.,

Såsom sjukperiod anses tid, varunder försäkrad i oavbruten följd Ji e

av sjukdom som avsc.s i 7 §.

11 §.

Upphör undantagande som avses i 2 § första stjxket sista punkten

giltighet, skall beträffande liiläggss|ukpeniiing, som svarar mot

V

_ .

.1. 1"«*

_«»

.

T

1

-•»TT

*

*'

i*_T

_

yT

.r-f .-I

1 OrS«J.

lämpas vad i nämnda lagruin är stadgat.

. urivas v ns

Ej mä i något fall sjukpenning som avses i denna paragrat i S

sjukdom, som inträffat medan undantagande ägde giltigbel.

i 2

j

Kvinnlig försäkrad, som är inskriven hos allmän

4 ?•

skulle hava varit inskriven därest hon uppfyllt åldcrsviilkorct

äger våd harnshörd rätt till modcrskapspcnning. Modor.skapspc

vid enkelbörd niohundra kronor och vid flcrhörd nämnd.i bcioj i

fyraliundrafcmlio kronor för varje barn utöver clt.

¬

background image

1962 . Nr 381

9^^

lylla trehundra kronor före

nedkonislcn dock tidigast å etthundratjugonde dagen före den beräknade

tidpiinktea darlor.

13 §.

^vcn om sjukdom som i 7 § sägs icke är för handen, utgår lilläggssjuk-

ncnning tjU kAunnlig forsakrad, som i anledning av bamsbörd avhåJler sig

fråii fÖrvarvsarbele, såframt hon omedelbart före nedtomsten eller den be-

räknade tidpunlclen därför under minst tvåhundrasjuttio dagar i följd varit

placerad i sjukpeiiningklass nr 3 eller högre sjukpenningklass eller skulle

];ava varit placerad i sådan sjukpenningklass, därest hon uppfyllt åldersvill-

Icoreti 1 kap. 4 §.

Sjnkpenniugen utgår tidigast från oeh med den sestionde dagen före den

beräknade lidpunkten för nedkomsten och senast från och med förlossnings-

da^cn .så lä nge kAunnan utan avbrott avhåUer sig från förvärvsarbete, dock

liö"st för cltliundraåttio dagar. Från och med den trettionde dagen efter för­

lossnings dagen utgår sjulcpenning endast om kvinnan har eller på grund av

sjukdom är förhindrad att hava barnet i sin vård.

Sjukpenning för lid före förlossningen utgår först från och med den dag

kdnnan hos den allmänna försäkringskassan anmält sin önskan att erhål­

la sjukpenning, där cj hinder mött för anmälan eller särskilda skäl till annat

föranleda.

.

Till sjukpenning enligt denna paragraf utgår ej barntillagg.

14 §.

Försäkrad, som äger ratt till moderskapspenrung, må ej åtnjuta grund­

sjukpenning eller barntillägg för tiden från ocb med forlossmngsdagen till

och med den Ijugunionde dagen därefter.

15 §.

Sjukpenning utgår ej för tid dä försälo-ad

?) S'lSaener

i

ssWa;

c

r häldad eller intagen 1 ftagvårds-

på (l et allmännas bekostnad.

lö 8«

A

OV If lff eller annan författning

Beträffande arbetstagare, som på

' - berätti'^ad att uppbära lön

dier bestämmeke eem

f„^°Xen föreS

'"='•

nd sjukdom eller barnsbord, äger

. .laUroenningWass,

dehis från vad som är stadgat om

, g\5i.Lkrhnts eller galler del

Har undantag som i första

Konungen bestämmer från

endast deWs, Sger arbetsgivwen '

allkommande sjukpenning

allmän försäkringskassa erhålla_ajbe

t? «

överstiga den utbe-

jämte barntillägg, i den mån namnda loru

talda lönen.

.

^id arbetstagares sjukdom eller

överenskommelse att arbetsgivare,

allmän försäkringskassa

barnsbörd utgivit lön till arbetslagar ,

jämte barntillagg ar

äga u ppbära arbetstagaren W^J^^f^verenskommelsen har form^ av kok

bindande för kassan, endast såframt o v

godkänts av ergamsabon, som

kktivavtal och å arbetstagarsidan slutite^ |^j^

såsom

ealigt lagen om förenings-

må det av

MgMisatlon. Föreligger dylikt

jberopas jämväl betraftimde

ar b unden av avtalet, efter overen

251-C2S00Ö. Swensfc fSrfattningssamUng i962,hr

Ä

¬

background image

912

19Ö2 - Kr 381

iirl>cls tagare. Tillben iclvc om fal Las av avtalet men

.

bete för vHket avtalet gäller.

^selsattes i såJani i.

förmåner icke överstiga utgivet underhåll,

17 §.

Sjukpenning Jämte barntillägg må indragas eller skalisen ncd.r.,,

försäkrad

o,-.

a) vägrar att mottaga besök av person, som av den alhnänm fnr.-i •

kassan erhållit uppdrag att verkställa sjukkontroll;

'

b) under sjukdom ändrar vistelseort utan att underrätta den ^1! -

försäkringskassan därom eller avreser till utlandet, där ej luissan Yi e il?'"'!

att sjukpenning må utgå under vistelse därstädes;

'

c) utan giltigt skäl underlåter att på sått stadgas i (1 § första stvcfel

'

mäla sådan ändring i sina inkomstförhållanden, som är av bclydelse för rk •

ecringen i sjiikpenningklass.

"

'''''

Angående nedsättning eller indragning av sjukpenning i a ndra fall stad-,

t 2 0 kap. 3 §.

^

IS §.

På främst ull ning av nykte.rlictsnämnd äger allmän försäkringskassa fr-

sluta, att sjukpenning jämte barntillägg samt modcrskapspcnning lil koai-

mande, försäkrad, som är liemfalleiT åt alkoholmissbruk och btdräffaiuir vil­

ken föreligger onisländighct i Övrigt som i 15 § första stycket lagen om nyl;-

terhelsvärd sägs, helL eller delvis skall utbetalas till kommunal inyndlgn.;

eller den törslikradcs make eller annan person atl användas lill den fö ral:-

rades samt, vad angår sjukpenning jämte hnrntlllägg, hans familjs o cli, i •

fråga om modcrskaps pennin g, barnets nytta.

'

Pclråffandc inodorskapspenning, som tillkommer kvinna vilken c] up:

null tjnguelt års ålder, må försäkringskassan ])å framställning av

vardsnåmnd besluta om utJjctalning till annan enligt vad i första slyhv

sägs.

.vr kvinna vid liden för nedkomsicn inlagen i harnhcnb ungdonuviir.l-

skola, långvårds- eller tvångsarhelsanslalt eller allmän vårdanstaU for a.iv:-

bolmissbrukarc, må försäkringskassan på framställning av förcstämbre !.•>

inrättningen heshiia, xitt inoderskapspcnningen. skall utbetalas till lionnn;

alt användas till kvinnans och barnets ny I ta.

d- kap. Särskilda bcstuinmclscr om sjctlcförsälering

Ersättning enligt 2 och 3 kap. ut gives av den allmänna

hos vilken den försäkrade är inskriven eller skulle hava

Y k-'

därest han uppfyllt åklcrsvillkoret i 1 kap. 4

Sjnkrurdscrsätliua^ 'Y-.ik

säkrad, som icke är och ej licller under förutsättning som nyss

hava varit inskriven lios allmän försälcringskassn, ulgivcs a^

mom vars vcrksainhclsområdc vården erhållits.

' j'

.

eller ersättning tor sjnklinsvård utgivits ha nid'

i loljd eller föreligger eljest skälig anledning, skall

Y'",YYr

ringskassan, i den u[sträckning riksförsäkringsverket så löreski

¬

background image

1962 • Nr 381

9]^3

sökvi huruvida skal föreligger att vidtaga åtgärd, som är ägnad att för-

j.orLa sjukdomstiden eller att eljest helt eUer dehås förebygga eller häva

nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga. Befinnes åtgärd som nu sagts

erforderlig, skall kassan tiUse alt lämplig sådan %idlages.

3 §.

För tid efter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt sextiosju

eller dessförinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna lag, må

sjukpenning eller ersättning för sjuldiusvård icke utgå för mer än sam-

nianJagt ctlhundraåttio dagar. Vad nu sagts skall i fråga om ersättning för

sjukhusvård äga motsvarande tillämpning för tid, varunder den försäkrade

ätnjuter hel förtidspension; och skall med sådan tid jämställas efterföl­

jande tid, därest förtidspensionen upphört att utgå med månaden näst före

den varunder den försälvrade fyller sextiosju år.

4

Vad i 3 kap. 3, 5 och 8 §§ ävensom 3 § d etta kapitel stadgas med avseende

pä förtidspension ^kall äga motsvarande tillämpning där den försäkrade

slaille hava kommit i åtnjutande av sådan pension, om han varit svensk
medborgare.

ö s*

Drabbas någon, som är försäkrad enligt denna lag, av skada fÖr vilken

han är obligatoriskl försäkrad enligt lagen om yrkesskadeförsäkring, ma

för lid efter utgången av den i 11 § sistnämnda lag oraförmalda samord­

ningstiden ersättning enligt 2 och 3 kap. ej utgivas med anledning av

Omfattas skadan av frhnllig försälcnng enligt lagen om jukesskadelor-

säkrin'^, må för tid efter det den skadade bligat berättigad till livranta en­

ligt sagda lag ersättning enligt 2 och 3 kap. ej utgivas med an e nin,^

'^'vlrsjukdom, som enligt annan lag än lagen

eller cniigt särskild författning eller

piior nt hetalas från riks­

rätt till motsvarande ersättning, som bestämmes av

-rkesskadeförsält-

försäkringsverkct eller bolag varom sags ^ 1

v beloppet därav

ring, utgi^-cs e rsättning figl

ligen,

överstiger vad som i motsvarande hanseen

o

(len särskilda författningen eller förordnandet,

sjukdom,

Vad i iredjo siyckat sägs skall

S

som medför rätt till ersättning enligt utländsk la^suiinm^
försiiltring.

TREDJE A VDELNINGEN

Folkpensionciing

5 kap. Om onmäm-a

Kr rä« til f.lrpe^»"

1 §*, .

• -jirpt eller som varit man-

Svensk medborgare, som är i^iai^talssknven

gextiotvå år och fiÖr de

lalsskriven härstädes för det ar 2'^^"

till folkpension enligt vad n -

ieiii åren närmast dessförinnan, ar

^

nlhåt

"• HS'larn, som är

räU tul' Snpension enligl 8

Ulan t als skrivet här i riket, ager b

I^ap. 5 §.

¬

background image

9X4

1^62 • Nr 381

2 §.

Den, som 1<

ket sägs men

ningen åtnjuta iolicpcnsion, tiarest ivonimgcn tor vissa fnli sä

eller det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå såsom o .in

alt indraga pensionen. Vid tillämpning av G—10, 10, 17 och 20 Ita o Ä

pcnsionsbcrältigad som i denna pai-agraf sägs liJiställas med lörsSkrad -

om han ieke uppfyller iorutsättningarna i 1 kap. 3 § första stycket,

6 leap- Om ålHcrapcnsion

1 g.

Rätt till folkpension i form av ålderspension tillkommer försäkrad

och racd den månad, varunder han fyller sextiosju år.

På särskild framställning av försäkrad utgår ålderspension för tid l ör.-

dcn månad, varunder han fyller sextiosju iir, dock tidigast från och m ed
den

-mp

enligt nämnda lagrum.

2 §.

Äldorspension utgör, där ej annat följer av vad 1 andra stj-cket sägs, kr

år räknat nittio procent eller, för gift lorsälo-ad vars make åtnjuter foil-

pension i form av ålderspension eller förtidspension eller äger rfiti till p en­

sion enligt 1 § första stj'^ckct, sextiosju och en halv procent av hashcloppd.

Ätnjuler maken enligt 7 kap, 2 § andra eller tredje stj'cket två tredjedelar

eller cn tredjedel av hel förtidspension, utgår dock ålderspension i förra fal­

let med sjuttiofem och i senare hdlel tned ättiotvå och cn halv procenl av

basheJoppet.

^

,

Börjar ålderspension ulgå tidigare än frän och med den månad, varunder

den försälrradc fyller sextiosju år, skall pensionen minskas med

dels procent för varje månad, som då pensionen börjar utga ålcrsiur W

ingången av den månad varunder den. försäkrade fyller sextiosju ur.

pensionen börjar utgå senare an från och med sistnämnda månad, o.sas pc

sioncn med sex tiondels procent för varje månad, som då pcjisJoncn oojg

till tid, då den försäkrade åtnjutit tillilggspension i form av aider j

eller icke varit hcråttigad till folkpension.

;

7 kap- Om förtidspension

J §

]

Rätt till folkpension i form av föriidspcnsion tillkommer

t

fyllt sexton år, för lid före den månad, då han fyller sextiosju ar ^

pension enligl denna lag dessförinnan börjar utgå till

arl)etsförmåga på grniid av sjukdom, psjkisk cfterhlivcnhct, va

annat lyte är nedsatt med minst hftlften och nedsältningen ka

uldig.

kun

Kan ncdsättningen av arbelsförmågan icke anscs^ varaktig

antagas bliva bestående avsevärd lid, äger den försäJ^radc ral

¬

background image

1962 . Nr 381

915

sion i form av sjukbidrag. Sådant bidrag skaU vara begränsat tiU viss tid;

och sk all 1 övrigt vad som ar stadgat om förtidspension gäUa beträffande

sjukbidrag.

2 §.

Försäkrad, vars arbetsförmåga är nedsatt i sådan grad att intet eller en­

dast en ringa del darav återstår, erhåller hel förtidspension.

Är arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men likväl med avsevärt mer

än h älften, utgår två tredjedelar av hel förtidspension.

1 övriga fall utgives en tredjedel av hel förtidspension.

3 §.

Vid bedömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall bealttas den

försäkrades förmåga att vid den sjukdom eller det lyte, varom är fråga,

bereda sig inkomst genom sådant arbete, som motsvarar hans krafter och

färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn tUI hans

utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhåUanden

och drumcd jämförliga omständigheter. Med inkomst av arbete likställes

i skälirr omfattning värdet a\ husbållsarbete i hemmet.

Är d'en försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives i 4

kap. 2 §, slcall arbetsförmågan under tiden för åtgärden anses nedsatt i den

måri den försäkrade på grund av åtgärden är hindrad att utföra förvärvs­
arbete.

4 §.

Hel förtidspension utgör för år räknat nittio eller, för gift försälcrad vars

make åt njuter folkpension i form av ålderspension eller förtidspension eller

äger r ätt till pension enligt 6 kap. 1 § första stycket se^^liosju och en h^v

pmccnt av basbeloppet. Åtnjuta båda makarna förti^pensmn och ^

sionen fö r endera eller båda sådan som i 2 § a ndra eller

skall dock vid beräkning av pension hel forhdspension

tredjedelar av hel förtidspension utgår till imdra

om en tredjedel av hel förtidspension utgår till denne, åttiotvå och en bal

procent av basbelofipet.

8 kap. Om fomiljepenslon

».S/il

sion dessförinnan börjar utgå till ^lenne,

.

j^^de sammanbor med

a) änka, som har vårdnaden om

stadigvarande vistades

harn under sexton år. därest barnet vid makens dod stamgv

i makamas hem eller hos ankan; samt

^^ettiosex år och varit gift med

b) annan änka, som vid makens dod fyllt trettiosex

honom minst fem år.

_

, gtycket a), skall vid bedomm-

Upphör rätt till änlmpension enligt fomta s Y

avlidit, då ratten till

det av rätt till pension enligt b)

i-gpet varat till nämnda tidpunkt,

pension enligt a) upphörde, samt äktenskapet varar

^

toihfvarande sammanbodde

Ogift eller frånskild kvinna eller

^en^es död och som vmt

med ogift eller frånskild man eller

iji^-gtähes med änka i f råga

gift me^d ell er har eller har

barn med

^

^ g

nan-

om rätt till änltcpension.

^ för dennes d5d_,

bott med mannen fram till ^idpu

varunder älctenskap

lämpningen av 1 § första stycket b) meh tm,

¬

background image

k»!. ,1i

91Ö

1062 . Kr 381

3 §.

Kvinna agcr icke rätt till änkepension efter inan, frän vUi-

dennes död levde åtskild, därest ls:\innan efter det 'samimn!

m

mannen upphörde stadigvarande samnianLolt med annan

ÖM

lion varit gift eller liar eller har liaft barn.

'

dltep

Änkepension skall indragas, om den pensionsberrdti^ade in"' u

eller sladig^-arandc sammanbor med man, med vilken hon

har eller liar haft barn. Upplöses äktenskapet innan det bestrif

eller upphör samhocndet inom lid som nu sagts, skall pensionen ' '

utgä, om förutsättningarna i övrigt för rätt till pension alltiiiw"'-

banden.

^

4 §.

Änkepension utgör, där ej annat följer av vad nedan sä«s för .w v >r

nitlio procent av bashelo])pet.

^

utgår änkepensioii ra«i unä^

ay i § första slyctiet 1,) ocli haded.,

pensionsbcrattigade ej tyllt femtio ar vid mannens död eller ^id den n

punkt, som avses i 1 g andra stycket, minskas pensionen med on kniton i I

för varje är, varmed antalet år som den pensionsberättigadc fYlU vid

neiis död eller vid nämnda tidpunkt understiger femtio,

.

...

^

Rätt till folkpension i form av barnpension tillkommer barn, vars f adw

eller moder eller båda föräldrar avlidit och som icke fyllt scsloii år.

Rätt till barnpension föreligger ej, om barnet är adopterat av iinsn

im den avlidne eller dennes malre, och ej heller för barn atom fiklenshn.

därest den avlidne enligt avtal, som är bindande för harncl, åtagit sig att lill

dess lind erhåll utgiva visst belopp en gång för alla.

Ö § .

Barnpension iitgor för år räknat tjugufem procent av basliGlop}>€l. F ur

barn, vars båda föräldrar avlidit, samt iör barn utom äktenskap, som f vill

tre ar och beträffande vilket faderskapet ej fastställts, utgör dock barn­

pensionen trettiofem procent av basbeloppet.

9 kap. Om tilläggsfönuåncr till folkpension m. m,

1 g.

Till ålderspension eller förtidspension utgår barniillägg för varje b arn

under sexton år till försäkrad eller försäkrads liustrn, därest den försäkrade

har vårdnaden om eller stadigvarande sammanbor rncd barnet. Barntma?;

enligt vad nu sagts utglves ej till åldcr.S|"}enslon, som den försäkrade alnjJI"

ter iör tid före den månad varunder han fyller sextiosju år, eller lik

t

sioii, som tillkommer gift kvinna. Ej heller utgår barntillägg för barn,

*

år berättigat till pension enligt denna lag,

„ .

Barn till ii gg till ålderspension eller hel förtidspension utgör för ar r. •

tjugu t cm procent av basbeloppet. Utgår enligt 7 kap, 2 § andra dkj m j

stycket två tredjedelar eller en tredjedel av hel förticLspeusion, utgör

111 lägget motsvarande andel av barntillägg till hel förtidspension. ^

Åtnjuter den försäkrade tilläggspension enligt denna lag, mmsKa;?

tillkommande barntillägg med hälften av tilläggspensionen i den nnvn

lör år räknat överstiger halva basbeloppet,

^dderspcnsion eller förtidspension utgår invaUditetsHUäggi

iorsukradc är ur stånd alt reda sig själv och på grund härav vid upi

¬

background image

1962 , Nr 381

giT

lillfällen dagligen är i bebov av hjälp av annan samt hjälpbehovet upp-

Koininil innan den försäkrade fyllt sextiotre år. Invaliditetstillägg skall

.ällitl utg å, därest den försäkrade ar blind och blindheten inträtt innan den

rörsrikrade uppnått sextiotre års ålder.

indå att så ej följer av första stycket utgår invaliditetstillägg till förtids­

pension, som avses i 7 kap. 2 § andra eller tredje stycket, därest den för-

säkrade utför förvärvsarbete men på grund av höggradig nedsättning i

kroppsorgans funktion är i behov av avsevärd fortlöpande hjälp av annan

person e ller får vidkännas betydande merutgifter för färdmedel eller andra

lijälpmedcl för alt kunna utföra arbetet.

liivaliditelstillägg tillkommer ej försältrad, som stadigvarande våi'das å

anstalt t illhörande staten eller kommun eller å enskild anstalt till vars drift

statsliidrag utgår eller ock genom anstaltens försorg utom densamma, och

ej' licllcr försäkrad, som enligt gällande bestämmelser om hlindundervis-

ain'' är skolpllklig.

Invaliditetstillägg utgör för år räknat trettio procent av basbeloppet.

3 §.

Åtnjuter försäkrad som avses i 2 § första stycket andra punkten eller

andra stvckcl icke pension enligt denna lag, äger han, därest hm fyllt sex­

ton år, rätt till invaliditefsersättning för tid före den månad da han fyller

'^InvalidUelsersättning tillkommer ej försälcrad, som enligt gällande be­

stämmelser om blindundervisning är skolpliktig.

Invalidilclsersältmng utgör för år räknat femtio procent av basbeloppe .

^ §•

Vid lillämpnin» av 2 och 3 §§ sloill såsom bliod "scs ^en v^^ synfor-

mäga, sedan ljusViylningstel rättats, ar sä nedsatt att han saknar ledsyn.

Om InislrnlilläSd och kommunalt bostadstillägg förordnar Konungen med

riksdagen.

10 kap. Särskaaa bestämmelser om folkpension

make,

av 6, 7

skli " rtr.ÄsSldl"Ääl1Ä^

imihtpnlngen t

?Ä'e'ifit1g:r4'r^Tn ä"" SrX har haft hann

Därest pensionsberättigad under

''frbekostnad

Ivångsarbelsanstalt eller är

eller ^

anstalten, må av hans å n^-

intagen i anstalt eller ock tillfälligt^^ nSrtre belopp än som för to r^

uaden belöpande folkpension ej u 6

P j,

pensionsberattiga

p

motsvarar femton procent av

grund av sitt tillstånd

^i'f~^,Äsverket besluta om nedsattmng av

¬

background image

918

19G2 • I^rSSl

sådan del av folkpension, som enligt vad i första slvM•^^ ••

nlgivas-

^

i^e

Åtnjuter Larn imder hel månad på statens bekostnad vård '

eljest kost och bostad, må barntillägg för barnet ei ut-å

«1W

dock må sådant tillägg utgå för tid då barnet är inackorderat

skola.

Botni

3 §.

Därest pensionsbcrättigad i annat fall än som avses i 2 5 imd

är intagen i annan anstalt än sjukluis eller ock tillfällir«t

^

ten, äger den som driver anstalten att, i den mån Konun<Tcn%M^

uppbära så stor del av den pensionsberältigades ä månaden belän

pension, som svarar mot kostnaderna för vården eller försär' •

anstalten, varvid den pensionsberätligade dock skall ä"a erhåll i

för sina personliga hchov. Vad nu sagts skall äga moTsvarande bliL

för det fall att den pensionsberätligade åtniuter vård eller försoHn'*^

avgift, som erlägges av kommun eller landstingskommun

Ätnjuter barn för sniket barntillagg utgår, i annat fall än som avscsi'> =

sista stycket under bel manad vård på anstalt eller eljest vård ni -111,;-'

bekostnad, äger den som driver niistallen eller det kommunala or^aVvm

svarar för vårdkostnaden att, i den mån Ivoniingea så förordnar.'inrbil

så stor del av barntillagg för månaden som svarar mot vfirdkostnadSi

4 g.

Ar någon för samma månad berättigad till flera änkepensioner, nt^ivej

endast den största av dem eller, om de åro lika stora, pensionen cfler°dcii

sist avlidne mannen.

Föreligger^ för samma månad ratt till förtidspension samt änl;epMsin:i

eller liustmtillugg, utgives endast en av fönnånerna. Utgives i enlighet här­

med änkepension eller hustru tillägg, skall vid tillämpning av 8 kap." 8. 5 wl

ö §§ samt 4 kap. 3 § anses som om den försälcradc kommit i atnj'ulandc ar

lörtidspension.

FJÄRDE AVDELNINGEN

FörsäJcrittg för tilläggspension

11 kap. Om pensionsgrundande inkomst m. m.

1 §.

Rätt till tilläggspension grundas på inkomst av förvärvsarbete.

För varje år, varunder någon varit försälvrad enligt 1 kap. a §

ket, skall för honom enligt vad nedan, sägs beräknas pcnsionsgrundaTit e 1

15°grundval av hans inkomst av anställning och inkomst

[

förvärvsarbele under året. Sådan beräkning skall icke göras för ar

da den försäkrade uppnår sexton års ålder, ej heller fur år då

rade avlidit eller för år efter det då lian fyllt sextiofem år eller for

,

ar, varunder han åtnjutit ålderspension eller förtidspension enligt dcnia

'Mcå inlcomst av ansiäUning avses^den lön i penningar eller

ner 1 form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom

|

1 a llmaii eller enskhd tjänst. Till sådan inkomst håuföres dock ickc '

,

och samme arhclsgivare åtnjuten lön, som under ett år ej uppgått

.

hundra luronor,

I

¬

background image

19G2 • Nr 381

9][9

fi

Ersätlnlng i penningar eller naturaförmåner som i första stycket sägs för

arlicte som forsakrad utfört for annans räkning ulan att vara anställd i den­

nes

skall, oin ersättningen under ett år uppgått till minst trebundra

troner, anses såsom inkomst av anställning, såvida den försäkrade och den

som

ersätlningen vant ense därom; och skall i dylikt fall den förre

anses såsom arbetstagare och den 'Senare såsom arbetsgivare.

Vid b eräkning av inkomst av anställning skall hänsyn icke tagas till lön

eller an nan ersättning, som försälcrad åtnjutit från arbetsgivare, rtlken är

bosalt utom riket eller är utländsk juridisk person, i annat fall än då den

försäkrade sysselsatts vid skötseln av här i rUtet belägen fastighet eller i

"

rörelse som hedrives från här beläget fast driftställe. Hänsyn skall ej heller

-

fa'^as till Idn eller ersättning från främmande malrts härvarande beskick-

t

ni^m eller lönade l^onsulat eller från arbetsgivare, vilken tillhör beskick-

jiin^ eller konsulat som nu sagts och icke är svensk medborgare. Vad i detta

stvciic sä gs skall icke gälla beträffande lön till svensk medborgare, såframt

svenska staten eller utländsk beskickning här i riket eller, där lönen härrör

från utländsk juridisk person, svensk juridisk person, som äger ett bestäm-

nmnde i nflytande över den utländska juridiska personen, enligt av riksför­

säkringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift tm försäkringen

för ti lläggspension enligt 19 kap. 1 §; och skall i dylikt fall den som åtagit

sig såda n förbindelse anses såsom arbetsgivare.

3 §.

Med inkomst av annat förvärvsarbete avses
a) inkomst av här i riket bedriven rörelse;

ä":

b) inkomst av här belägen jordbruksfastighet, som brukas av den forsak-

i

"S' eS'lning i penningar eller nntnratörmtaer i form av ioat eller bostad

enligt 2 § är att hänföra Ull Inhomst av

™Har"l!SS;msl som avses i förslå stycket a) k) eller o) Icke uppgått Ull

temhundra kronor för år, tagcs den ej i bcrakmn».

Tin grund för berälmingeir av InkomM av ans^tM

/

annat förvärvsarbete under nsst ^

Avtvpr tax eringen heskattmngs-

y

till statlig inltomstskatt

' Vall inlcorast under beskattnings-

f.

är som ej sammanfaller

sornär

föregått tmre-

f

ärel anses kava ålnjutlts under del kalenderår, som n

[v

ringsåret.

, , -iminrjp^n av inkomst av anställning

Närmare bestämmelser rörande

"Konungen med rilcsdagen.

^

och in komst av annat förvärvsarbete

anställning för försälcrad, som ar

R;:

Angående beräkningen av

med förbindelse enligt - b sista

bosatt utomlands eller soni

„ss]j^att, st adgas särskilt.

^

stycket eller som har att erlagga sj

^nniman av inkomst ay anstiUl-

P<^vsionsgrundande

i den mån.

mng och inJcomst av

^".^^'^Linnnet Inkomst av

när-

del vid årets ingång gällande

var för

avundas tdl^nar_

komst av annat förvärvsarbete sk .

gvralmas i forsla

mast lägre hundratal kronor. Basueiopp

v

komslen av ansUillning.

vrUÄf—<i?5

2h2—028000. Suensk förfallningssamhng iS

¬

background image

920

1962 . Nr 381

Vid bcnlkning nv peiisionsgnindamlc inkomst bortsc<i f • •

aiislällnjng ocli mkomsl av annat förvärvsarbete i vad smi ^

.

stiger sju ocii en Jialv gånger det vid årets ingång grdlandf^

lopp, från vilket s-åhinda skall bortses, avräknas i första

annat förvärvsarbete.

'

C g.

För varje år, för vilket pensionsgnindande inlmmst fastsbiiife f-

rad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den ^mån n

dandc inkomst härrör från inkomst av annat förvän-sarLete

sionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast såviÖM

^

avgift enligt 19 kap. 3 g för året till fullo erlagts inom föreslTii^?.Ti'"'^'^^

hinder av alt sådan avgiftsbetalning icke skett skall pension

räknas den försäkrade för det är varunder han fyllt s ev t i of o™

den försiikrnda cdlcr cftorievando till l.onom Sr öm "

denna Lag for tid fore det år varunder den försälcrade skulle unnnå

års aider, for de bada år som närmast föregått det då pension %ådlÄ?!

ansökningen skulle hörja utgå.

bifall (,tj

Pensionpoäng som i Jörsta slyckol sägs är don ponsionsgrnndandt in

komslcn delad med <k md arets ingång gällande lasbcloppot. Pe„"w

j)oang beruknas ined tva decimaler.

^-nsions-

För ar, varunder försäkrad åtnjutit förtidspension enligt 13 kar 2

skall den försäkpdc tillgocioriiknas pensionspoäng motsvarande vad e nlisi

namnda paragraf skall antagas hava tillgodoräknats honom för samma år.

. ,

7 §.

rorsaKiau agcr göra anmälan om undantagande från försäkringen sånit

angar mkomsl av annat förvärvsarbclc. Ilar sådant undantagande skett, skaU

yid beräkning av pcnsionsgrundnnde inkomst fÖr den försäkrade för tid efter

ingången av uret näst efter det då anmälan gjordes hän syn icke tagas äll

inkomst ay annat föm^äry.sarhc[e.

Anmälan som i första stycket sägs inå återkallas ay den försäkrade med

verkan frän mista års.skifte, dock tidigast från det som inträffar sedan ms-

dantagandet ägt giltighet i fem år. Har anmälan återkallats, äger den f ör­

säkrade cj ånyo göra dylik anmälan.

Anmälan eller äterkallclsc skall, där den försäJiiadc är omyndig, göras av

förmyndaren, som därAud liar att yisa att den försäkrade .samtycker tiil iif

gärden.

13 kap. Om ålderspension

Rätt till tilläggspension i f orm av ålderspension tillkomnier försäkrad

och med den månad, varunder han fyller sextiosju år, under förutsättrnJS

alt pensionspoäng iillgodoräknnts lionom för minst tre eller, om

sycrisk medborgare, minst tio år.

.

På särskild framställning av försäkrad utgår, under förnlsättning so

första stycket sägs, ålderspension för tid före den månad,

f3dlcr sexlio.sjii år, dock tidigast från och med den månad, då ha^

_

sextiotre års ålder. Pension enligt vad nu sagts må cj utgå till

'„,£()

agcr komina i åtnjutande av folkpension enligt C kap. 1 § andra stycke ,

mindre han tillika gör frimiställning enligt nämnda Jagnim.

Ålderspension utgör, där cj annat "följer av andra och tredje

jj!

ar raknat sextio procent av produkten av basbeloppet för den man.i ,

¬

background image

1962 . Nr 381

921

,ilken pension skall utgivas, och m^eltalet av de pensionspoäng som till-

cotloräknats den forsjilcrade eller, om pensionspoäng tillgodoräknals honom

för mer än femton år, mwellalet av de femton högsta poängtalen. Har pen­

sionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för mindre än trettio år, skall

häns}^ ta gas endast till sä stor del ay nämnda produkt som svarar mot för-

blllnndet mellan det antal år, för vilk-a pensionspoäng tillgodoräknats ho-

uoni, och talet trettio.

gar undantagande enligt 11 kap. 7 § ägt giltighet för den försäkrade,

skall honom tillkommande ålderspension utgöra sextio procent av sä stor

av d en i första stycket angivna produkten, som svarar mot förhållandet

mellan del antal är, dock högst trettio, för viUta pensionspoäng tillgodo­

räknals den försäkrade, och talet trettio ökat med ett för varje år, för vil­

ket den f örsäkrade till följd av undantagandet icke tillgodoräknats pensions­

poäng eller gått förlustig mer än en poäng. Ej må med tiUämpning av vad

nu sa^f^ls talet trettio Ökas till mer än femtio. Vad i detta stycke stadgas skall

ä^a motsvarande tillämpning i fall då pensionspoäng jämlikf 11 kap. 6 §

första stycket pä grund av underläten avgiftsbetalning icke tillgodorälcnals

den försälcxade.

.

.

,

, ,

«

j

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad, varunder

den försäkrade fyller sextiosju år, skall pensioueny^kas med sey tion­

dels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå återstår till

ingången av den månad varunder den försältrade fyller sextiosju

Om

nensionen börjar utgå senare än från och med sistnämnda månad, okas

TendouS med sex tiondels procent för varje månad, som då pensionen

börjar utgå förflutit frän ingången av den m^ad

uppnådde nämnda ålder; härvid må hansyn dock ej

fT-mapn nv den månad under vilken den forsalirade fyllt spttio är ocn ej

SrBU ut d? to försäkrade älajutit toIkpecsioB eller re ke

beral-

tigad till tilläggspension i form av ålderspension.

IS tan. Om fortjdspension

^

•rarmfflUet placerad lägst i den

.Är den försäkrade rid

av

sjukpenningklass, som svarar

jg basbeloppet, eller

, £gj.g_

g&ende lill det vdd ärets ^gtog

år, ,00^^^

poäng tillgodoräknats honom ^5*

f„i. gjiaU förtidspension utg

gått det år då pensionsfallet intraliax,

¬

background image

923

1902 . Kr 381

];ini])ninj; av i>esl;iiiiinoLscrna i andra stycket. Detsamma si n

fall den fursäkrade iekc är placerad i sjukponiiingklass'so^^

(•!

skLillc hava varit placerad i sadaii klass, därest den aUavjn^n^

kassan haft Idinnedom om samtliga do iorhidianden som si

grund fur ])laceringen i sjukpciinmgldass.

Hel förtidspension motsvarar den" tilläggspension i fonn av '17

som skulle tillkomma den försiikrade, därest sådan pension

utgå från och med den juånad varunder lian fyller scxtiosii ^

skall ålderspensionen beräknas under antagande att den försäl^ f'

jc äi* fr ån och med det då förtidspensionen hurjar utgå liU och n

han uppnår scvliofem ars ålder tUlgodoråknats pensionspoäng nini

medeltalet av de ])cnsionspoängtal, vilka tillgodoräknats hoSoni

fyra år som närmast föregått del år då pciisionsfallet inträffade

pensionen därigenom Jilir större, under samtliga år från och med de h'/"' '

fyllt sexton år till ocli med dol som närmast föregått pension&falkt ri

tjcräkningcn av nämnda medeltal hortses från de år intill ett antai •iv r-

len, för vilka pensionspoäng ej liltgodoraknats den försäkrade clicr Kr

])oungtalcl är lägst.

"

^ Pension ciiligl denna paragraf må ej utgå, om undantagande cnli4\lhn

7 § agde giltighet för den försäkrade då pcnsionsfaliet inträffade^^saraiui"

danlagandet tiililca föranlett, alt den försäkrade för något av dc ivra n k"

mast föregående åren gått förinstig mer än en pensionspoäng. Ej heller iri

pcmsion som nu sagts utgå, om den försäkrade vid sextiosju års ålder itb

kan komma 1 åtnjutande av ålderspension enligt 12 kap.

3 §.

Agcr den försålvrade iekc komma i ålnjutande av förtidspension cnlic;!

vad i 2 stadgas ineii skulle han hava varit berättigad till tilläggspensiw i

form av ålderspension, därest han uppnått sextiosju års ålder det år dåp« -

slonsfallct^ inträffar, skall hel förtidspension utgå med helofip motsvaranJo

vad deri försäkrade i sådant fall skulle hava erhållit i ålderspension, lieril-

nad enligt 12 kap>. 2 § första ocli andra styckena.

14' kap. Om familjepension

1 §.

Är försäkrad vid sitt frånfällc berättigad till tilläggspension i

förtidspension eller ålderspension eller skulle han, om fall som avses i p

ka}>, 1 § varit för lianden vid lidpunkten för dödsfallet, hava varit Ij enili-

gad lill^ förtidspension, äga hans efterlevande rätt till tilläggspension i Pm

av familjepension enligt vad nedan stigs.

9 ^

Ratt 1111 än J^cpension liltkommcr änka efter den försäkrade, o_m pildLn

skåpet varat minst fem år ocli ingåtts senast den dag då den. försaa

fyllde sextio år.

Uppläses äktenskapet innati det ])eslått i fem år, skatt pensionen anjo i J

Änkepension utgör för år räknat, om efter den försåkrndc

som enligt 4 g år berättigat lill pension efter honom, trcLtiofcin oci

¬

background image

1962 . Nx 381

923

f'

fall fyrlio procent av hel förHdspensioix enligt 13 kap., som den försäkrade

var bcralligad till eller skulle hava ko^t i åtnjutande av därest rätt tiU

.Adan pension inträtt vid tidpunkten for dödsfallet, eUer, om den försäk­

rade var berättigad till ålderspension, av dylik pension beräknad enligt 12

kap. 2 § fö rsta och andra styckena,

4 §.

Bätt till barnpension tiUkommer den försäkrades barn, som icke fyllt nit-

Vad i 8 kap. 5 § andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning

beträffande rätt tUl pension enligt denna paragraf.

5 §.

Barnpension för ett barn utgör för är räknat, om efter den försäkrade fin­

nes någon, som enligt detta ka^pitel ä r berättigad tilL änkepension efter ho-

noin, femton och i annat fall fyrtio procent av den fortidspension eller ål­

derspension som i 3 § sägs. Äro de pensionsberättigade barnen flera, ökas

de nämnda procenttalen med tio för varje barn ntöver det första; och skall

det sammanlagda barnpensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen,

6

Familjepension efter försäkrad, som ej var svensk medborgare, utgår till

efterlevande, som icke är svensk medborgare, endast såvida denne var bo­

salt i riket idd den tidpunkt dä den försälerade avled.

7 §.

är nå^^on f ör samma månad berättigad till flera tilläggspensioner i form

av familjepcnsion, iitgives endast den största av dem eher, om samtliga eller

de stö rsta äro lika stora, on av dessa. Av lika stora anlcepensioner utgives

pensionen e fter den sist avlidne maimen,

15 kap. Särekiiaa bestämmelser om tilläggspeiiBion

Är försiUcrad, som är svensk

/^fgJsra"s^^^

^ettio ut-

-1914, skall vid tillämpmng

l^ Jcap. 2 § första siyc^^

^

bjfas mot talet tjugu. Beträffande forsakrad som nu sagm

andra stycket icke äga tållämpit^g.

, under något av åren 1915

Om försiU crad är svensk medborgare och

styckena talet

-1923, skall vid tillämpnmg av 12

^

är, som den försäkrade

trettio utbytas mot talet tjugu okat i^od e

^

^

försälcrade är

är född senare än år 1914; och

forjarje

^ägs ske med

född senare än år 1914, ölming som i 1.^

P;-, ^ fjp föijd av nndantagan-

en tiondel av det antal år, för vilket den

förlustig mer än en poäng,

det icke tillgodoräknats pensionspoäng eller gått lori

B

n f/Uffnre visst år uudcr mer än

Har försäkrad, som är född år 1927 eller fl

nittio dagar uppburit sjukpenning

enligt lagen om

skadeförsäkring eller ^^otsv^ande ersattm

gjukp^^g-

ål smittbärare och har han

hans årsinlcomst av fo^

Wass, rilken han skulle hava

J^lande basbeloppet, skall

be

arbete upp^rått tiH det vid årets

f. „nsivna medeltalet av pc^^^on

lälmingM 12 kap. 2 §.£5rsta

Poäng bortses från nätanda år, dwest

om pensionspoäng bli

fillaiupningen i övrigt av 12 kap.

¬

background image

/

951

1962 • Nr 381

^ociorriknats dcu försäkrade för det året. Vad im sagts skall ia-

dcn försäkrade filnjulit ålderspension eller lorticlspension enliri^?^.lii

clier då nndantagande enligt 11 kap, 7 § varit gällande för hon

ej tillämpas med avseende å mer än tre år.

othr,,"

3 §.

I fraga om pension till den som ej är svensk medborgare skall p

undcr lian ej är Losatt i riket ^^d tillämpning av 12 kap? 2 5

styckena talet trettio utbytas mot talet fjrliofcm samt pensionsbc^'"V

göras med tillämpning av det basbelopp som gällde

ingången av a

år, för vilket pensionsgrundande inkomst beräknats for den fö

Pension må ej på grund av vad nu sagts utgå med liögre belonn

pcnsionsbcrättigade varit bosatt liärslädcs.

"

Är pensionsbcrättigad som i första stycket sägs ej bosatt 1 ijket mä

hans samtycke tilläggspension till Iiononi utbjdas mot ett onfånnsbdrt

motsvarande kapitalvärdet av den pension vartill lian är bcrätiisrd enfJ

första stycket. Med den pensionsberättigades samtycke må utbyte ske EID'

lägre engångsbelopp, dock lägst fyrtio procent av nämnda kapilfdvätde Er

utbyte ägt rum, föreligger cj rätt till vidare ersättning på grundval av pen-

sionspoäiig, som dessförinnan tillgodoräknats den försäkrade. Grunderna

för beräkningen av kapitalvärde som nn sagts fastställas av Komm"eii,

FEMTE A\T)ELKINGEN

Ytterligare bestämmelser om folkpension ocb tilläggspension

16 kap. Om utgirande av pension m. ro.

1 §.

Den som önskar komma i åtnjutande av pension skall göra ans öka k'

allmän försäkringskassa i enlighet med vad Konungen förordnar. ^

Åtnjuter försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjiildnisvArd ea lb

denna lag, må allmän försäkringskassa tillerkänna honom förtidspeasiL^n

utan binder av att lian icke gjort ansökan därom.

_

,

Ätnjliter forsfikrad sjukbidrag, må den tid varunder sådant bidrag sti.

utgå förlängas utan att ansökan därom gjorts.

,

.

I den män Konungen så förordnar må allmän försäkriugsloassatllkrk'

den pensionsbcrälligade pension enligt denna lag ulan binder av

' ,

icke gjort ansökan därom.

1

2

Såsom villkor för rätt till förtidspension, invaliditctstillägg cllcr i •'.

tetsersältning må föreskrivas att den försäkrade skall nncicr

^

dagar^vara intagen å visst sjukhus eller underkasta sig

?i:.Ei

viss läliare. För den försäkrades kostnader i anledning av

^

nn sagts skall ersättning utgå i enlighet med vad Konungen forortin. •

3 §

' Jlf I

Då skäl föreligga därtill må pension beviljas för tid intill dess

y

:U_fattats. För sådan pension må föreskrivas särskilda gfi^nter o

, |

Förekommer

i.a.. ^minsKaSi

e

slut

F

ord)

eller utgå med lägre belopp.

lim loresitrivas saj.Mviiua b*" . .

1^

Förekommer anledning att pension bör indragas eller minsK. y ,

|i

pensionen för tid intilt dess slutligt beslut fattats

r'

t

¬

background image

1962 • Nr 381

^25

4§.

Pension xilgivcs månads\is.

Vid herdkiiing a\ pensionsbelopp för månad skall den årspension, från

yjlljen beid lvningcn utgår, a\Tundas till närmast lägre hela krontal, som är

jäninl delbart med tolv. Är årspensionsbeloppet lägre än tolv kronor, bort­

faller pensionen för den m^ad som berälmingen avser. Vid tillämpning

jiY vad nu sagts skola samtliga den pensionsberättigade tillkommande pen­

sionsförmåner anses som en pension. Avrundning skall i första hand göras

I folkpension enligt 6, 7 eller 8 kap.

5 §.

Ålderspension utgår från och med den månad varunder den försäkrade

fyller s extiosju år eller, om han önskar att pensionen skall börja utgå tidi-

narc eller senare, från och med den månad som angives i pensionsansök-

iiin^cn«

,

For tidspension, barntillägg, invaliditetstillägg och invaliditetsersättning

från och med den månad, varunder rätt till förmånen inträtt. I fall

soin a vses i 1 g andra stycket utgår dock förtidspension från och med må­

naden näst ef ler den, då beslutet om pension meddelats.

Fimiliepcnsion utgår från och med den månad då den försäkrade av­

lidit'eller, om han vid sin död åtnjöt ålderspension eller förtidspension, fran

och med månaden näst efter den, varunder dödsfallet intraltat.

Pension må ej utgå för längre tid tillbaka än tre månader fore ansöknings-

månaden.

6 §•

Vad i 1 ^ _

andra ocli sista

forsla, andra ocli sista styckena, 2 §, 3 §

Jsta styckena stadgas skall äga motsvarande tillampmng i trä^a

om ökning av förtidspension.

.stycket sägs skaU gälla från

ocfmcd'n,TnSr™isreft ifn varunder anledning till ändringen npp-

""Va""'denna paragraf stadgas f

^

av pen sion i anledning av forandrm^ a

Därest arbetsförmågan väsentligt förbättras

förlidspension, skall pensionen indragas eller mmsnas

bättringen.

g .

Försäkrad som åtnjuter förtidspensi^n^^sk;^^^^^

h^^om

förmåga väsentligt förbättras utan o

beträffande den soi»

hos allmän försäkringskassa.

gälla, om forhållandena så a -

ler änkepension eller förmån enligt 9 kap. g

påverkas, ar den försäk­

ras att rätten till pensionen eller f^ÄSerföIii^yndaren.

rade omyndig, åvilar anmälnings sky g .

^j-an g iltigt skal, må p

Underlåtes anmälan som

tid

tiUs vidare,

sionen eller förmånen indragas for viss tia eu

^ -månad, varunder den pensions-

Pensionsförmån utgår f}^

eljest upphört,

berättigade avlidit eller ratten

_

19 §•

,

ti kan det antagas alt lian

Har någon under resa eller ^ffe^^^^^iljepension

beder

avlidit, äga tians efterlevande ätajute

forklann» pa

som viltlcor för utljetalning av pension m

¬

background image

92G

' Ivr 381

ocli sanivcle nv cftcricvantlc att denne saknar varje nntlcrr<<u

hortovarandc. 1 fragn om omyndig ma sådan förklaring intovctr ^ fe

IdrmYiidare. Finnes den borlovarandc sedermera vara vid liv

ej vidare utgå.

pcnsj,

11

Den som genom brottslig gärning nppsåtligcn bragt annan m>. r

medverkat till brottet såsom i 3 kap. 4 eller 5 § straffla^'cn

rått till famiijepcnsioii efter den avlidne.

^

ager e j

Familjcpcnsion må indragas eller skäligen nedsättas» om den pfh T

annorledes än i första stycket sägs vållat dödsfallet genom han k ^

vilken ansvar genom Jagakraftägande dom ådömts honom,

12 §.

På framställning av nyklerlictsnåmnd äger riksförsäkringsverliet h i

alt pension tillkommande den, som är Jicinfallen åt alkoliolmissbnik och!

träffande vilken föreligger omständighet i övrigt som i 15 §

.i ?;

lagen om nykterhets vård sägs, lielt eller delvis skall utbe talas tillkoiWf

na) myndighet eller den pcnsionsheråttigades make eller annan person dt

användas till den pensionsherättigades och hans familjs nytta.

Är pcnsionsberättigmd till följd av ålderdomssvaghet, sjtddigliet e l er an-

nan därmed jämförlig orsak nr stånd att själv omhänderliava honom li!|.

kommande pension, må riksförsfikringsvcrkct heslnla, alt pensionen skall

utbetalas Ull a nnan enligt vad i första stycket sägs,

13 §.

För utbe tal nmg av pension utom riket må krävas bevis att rålt till p o-

sion alltjämt föreligger.

17 kap. Om sammanträffande ar förmåaer ra, m.

iwii.auLiiiug

euiigi ivoniingens lorordnanae ran un

penning, som bestämmes av eller utbetalas från riksförsäkringsverKe

bolag som avses i 1 § lagen om jTkesskadeförsäkring, miask.is

linkommandc pension enligt vad nedan stadgas. hrotsvarandc skaU

lämpning 1 falt då livränta eller sjukpenning utgår enligt utlanasK

mng om yrkesskadeförsäkring. Har livränta eller del därav

.j y!-

for viss fiö nftii'tFc

/.n

cnm onl JlU'.V, ,(>

¬

background image

1962 . Nr 381

927

dock

ovdrag a annan förtidspension in hel sådan ske endast om skadan

inträffat före den tidpunkt från vilken pensionen utgår och avdrag å tilläggs-

-nerision gö ras endast om den pensionsberältigade ägt tillgodoräkna sig pen­

sionspoäng för minst ett år vid den lidpunkt då skadan inträffat.

Foll<ponsion i form av ålderspension, änkepension eller barnpension även­

som ti lläggspension i form av änkepension eller barnpension minskas med

tre fjärdedelar av den pensionsberattigade för samma tid tillliommande liv­

ränta såsom efterlevande; dock må avdrag å tilläggspension göras endast

oni (len av lidne ägt tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år vid den

lidpimkt då skadan inträffat.

Minskning enligt denna paragraf skall i första hand göras ä tilläggspen­

sion. Uta n hinder av vad i pai-agrafen stadgas skall folkpension alltid utgå,

j

av förtidspension eller barnpension med minst en fjärdedel, i form

av änkepension med minst hälften samt i form av ålderspension med minst

tre fj ärdedelar av belopp som eljest skolat utgå.

3§.

Vid t illämpning av 1 och 2 §§ tagas andra tillägg till pension än harntill-

]ä"g cj i heirJdande. Minskning av folkpension enligt nämnda paragrafer

sk^l sist göras å barntillägg.

4 §.

Det pensionsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut om pen­

sion eller om ökning av pension eller

av förordnande som i 16

tnn -t 8 andra stvcket sägs må, där den pensionsberattigade under den bd

L'al^rnannrSelftmlnlerpeLi^^^^^

försörjning uppbäras av myndigheten.

I den man Konungen

C'"™"

avdragas pension enligt utländsk lags

t)*

SJÄTTE AVDELNINGEN

För föreäkringen gemensanunn icetänmdeM

18 kap. Om alhnäima forsf ikringskassor

1 §

It

För varje landstingskommun samt varje

jrslLkUdrf|bManrn

mun, skall finnas en allmän

verksamhetsområde omfatta

föranleda därtill, må dock f«"SS£mmun och

som ng

två landstingskommuner eller ^an

verksamhetsområden

Om nntalet Ktsäkringskassor ooh deras ve

Konnngcn.

, ,,

lokalkontor i den mån så provas

Allmän forsäJcringskassa skal

^

de allmänna ..försäkringskas-

Riksförsälcringsverket

Jj^fs^nvisningar tiU efterrättelse.

sorna, vilka hava att stalla sig

25:J-«28Ö00. Svensk förfaiiningssamhngj^

¬

background image

Ö28

1962 . Nr 881

IIos riksförsulcringsvcrkct skall föras register över de all -

' ^

ångskassorna för inskrivning av de uppgifter, som enligt denn

diest förcskrives skola intasas i registret.

rins

eljest lUJ. t-aivi 1 1

iiJvuici

J. xvj^x

3 §.

i

För allmän försäkringskassa fastställer Konungen finna

't

Ej må annan än allmän försäkringskassa i sin firma eller ek '

teckning av rörelsen använda ordet ^'^fursidcringskassas^ tills^^^^

ordet »allmän» eller eljest i firman inlaga iiagot,""varigenom

av att firman inncluivcs av allmän försäkringskassa. ^

^

$

För allmän försäkringskassas förbindelser häfta allenast kas • Sf

gängar.

Utan riksförsäkringsverkets medgivande må allmän försälcrintrswj|

överlåta eller med inteckning för gäld belasta fast egendom oc^ ei i ll

upptaga, övertaga eller ikläda sig ansvar för lån eller åtaga sig anaaS

pliktelsc, såvida ej denna liar omcdclbarl .sammanhang med kassaDsYili

samhet,

öM

Om vad som skall iakttagas hclräffande aJlman forsakringskassasS

gångar och slculder, därest kassan upphör eller dess verksaSihetsomM

ändras, meddelar Körningen besläminelscr i varje särskilt fall.

^

"

'

%

Allman försäkringskassa må ej hedriva annan verksamhet än sota'M

gives i denna lag eller i heslämmelser, som utfärdats med stöd avdensai^

I den mån Konungen så förordnar, är allmän försäkringskassa

dighel, idrsäkrlngsinrättning samt arbetsgivare med yttranden ocb up

n.ingar, i den mån hinder enligt lag eller författning e] möter samt.^

betydande olägenhet ej därigenom uppkommer för kassan. Myndighet,:

landhar arbetslöshetsförsäkring, eller lokalt organ som i 1 kap. 2 f

må ej av idlinän försäkringskassa förvägras begärt biträde.

O §.

1 allmän försäkringskassa skola finnas styrelse, en eller flera pe .

delegationer samt iörsäkringsnämnder enligt vad nedan stadgas. I

cj annat förcskrives tillkommer det styrelsen att besluta i angeläge

med vilka kassan har att laga befattning.

Stadgar för allman försäkringskassa skola, på förslag av kassan, fas

las och registreras av riksförsäkringsverket. Stadgarna skola an^

kassans styrelse skall hava sitt sale och hur kassans värde- och

sakcrhetshandlingar skola förvaras.

7 §.

^

Styrelse för allmän försäkringskassa skall beslå av sju cHer,

..

,

yerksMmhctsområde omfattar två landstingskommuner inom skuda ^

edainoler. En ledamot, som skatt vara ordförande, iit.ses av Ivonuo

ledamot av mcdicinalslyrelscn samt en ledamot av länsstjTelsen; om.

verksamhclsomräde tillhör två län, skall vardera länsstyrelsen ufso

mot. övriga ledamöter utses av landstinget cllcr, där

vars verksamhetsområde ulgöres enbart av stad, av stadsfuHmiiktjp

tar kassans verksamhetsområde två landstingskomnmncr, skai»

,

andslmget nlse Ivå Icdainötcr; utgörc.s verksamhetsområdet aV

^

¬

background image

3U

file,!

or

1962 . ITr 381

929

kommnn ocli stad, som ej tillhör sådan kommun ukP<. •

i ^

jandstlngct s amt en ledamot av stadsfnllmäkti^rc

ledamöter av

För varje ledamot ntses en suppleant.

^ '

8

SljTelseIcdamot utses för en tid av f-inra år roi-noi r x

1 janu ari året näst efter det, då han hlhit utk^d' '
,e«

»v i™ ^on. ul-

Avgär Slyjelselcdamol innaa den tid, för fliken han bli,-it u lsedd "ätt Ull

ända, skall tor den nterslaendc liden utses ny lednmot i

Var

den avgångne ledamoten hlivit ulsedd.

oranm^, \an

9 §.

Ledamot av allmän forsäJtringslcassas styrelse skall vara svensk medbor-

må ej innehavas av den som är omyndig eller i konkurstill­

stånd. EJ heller ma den vara styrelseledamot som är ledamot i eller befatt-

ning.shavarc v id försäkringsdorastolen eller som är i riksförsäkringsverkets

eller al lmän försälcringskassas tjänst.

^

Styrelseledamot äger ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal mel­

lan h onom och kassan eller rörande hans försälcring eller eljest hans rätt

enligt de nna lag. Ej heller må han deltaga i behandling av annan fråga, vari

han äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot kassans. Vad

sålunda är stadgat äger motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller

annan talan mot st5TelseIedamot eller tredje man,

10 §.

Till sijTelsesammanträde skola samtliga ledamöter kallas. Är stjTclse-

ledamot förhindrad att tjänstgöra, skall till tjänstgöring i forsla hand in­

kallas den för honom utsedde suppleanten. Suppleant må även eljest när­

vara låd stjTelsens sammanträden och skall alltid underrättas om tid för

sammanträde. Den i 12 § första stycket omförmäldc direktoren äger deltaga

i styrelsens sammanträden men ej i dess beslut.

Vid f örfall för ordföranden föres ordet av den för honom utsedde supp­

leanten eller, %'id fö rfall jämväl för denne, av den som de vid sammanträdet

nän^arande utse.

_

_

_

,

Styrelsen är beslutför, då mer än halva antalet ledamöter är nanmrandc.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om villan de flesta rostande

förena sig, och ^^d lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Har ledamot,_ som del­

tagit i ärendes behandling, frän styrelsens beslut a^vakande mcmng, skall

denna antecknas till protokollet.

SlyrclMn äger bemyndiga styrelaeVednmot eller

^

lUlmänna försäkringskassan att teckna k=s«ns f.rma s^t uppdra^^

Styrelseledamot alle? befattningshavare bos kassan att

fatta beslut i de angelägenheter, beträffande viUa

P g

^

Styrelsen äger föreslfriva, att rätlen till finnateclmmg får av t^ä eller

personer utövas allenast i förening.

Hos allmän försälcringskassa skola

slyrdst har alt leda

<^nbghct m ed de andstiingar,

för nensiousärenden samt en

arbetet inom kassan, en eller flera föredraga

tillbandagå försfik-

eller flera förtroendelälcare. Förtroendeläkare liar au i

:

i

• (

. • I

i ' l i

•!

I

.1

I- i

ii!

'• i

I

i i

k.::-

¬

background image

930

1002 . Nr 381

UtoTcr cie n cianningsriavare, som avses i lursLa stycket skol i

försäkringskassa vara anställda tjänstemän i erforderligt Vntaj^

13 g.

2) förtroendeläkare av medicinalstyrelsen; samt

3) övriga tjänstemän av kassan.
Hiksförsäkringsverkcl och medicinalslyrelsen skola vid tLUsälln ,?

entledigande av befattningshavare hos kassan ufUämtayttrande från k

styrelse.

Avlönings-, pensions- och andra anstrdlningsvillkor för bofattnlncskv

som tillsättas och entledigas av riiisförsäkringsverket, skola bestäm^

verket efter kassans hörande. Eelräffando sådana villkor för förtroeL^'

lälrare är kassan pliktig ställa sig till efterrättelse de anvisningar som v

förslag av medicinalstyrelsen meddelas av riksförsäkringsverk^. '

14 §.

Allmän försälxringskassas räkenskaper skola avslutas för år. Räkenskaps,

avslutningen skall vara verkställd före utgången av nästföljande mars mi

nad.

Styrelsen skall senast den 15 april varje är till revisorerna avlämnaenav

s[;jTelsons ledamöter underskriven förvaltningsberättelse för del senast fe-

llutna <yet. Styrkt avskrift av berättelsen skall samtidigt översändas !i l

riksförsälaängsverkcl

samt till vederbörande landsting eller stadsfiiUmäl:'

^Förc ntgängen av oktober månad varje år skall st3TeIsen tillställa lih-

försäliringsvcrket en beräkning av kassans fön-altningskostnader för n äit-

följande år,

15 §,

Dä bokslut år uppgjort för allmän försäkringskassa, skall vad av h u­

sans inkomster avseende sjukförsäkring enligt 2—4 kap. ej åtgått för£

pande utgifter iinder det år bokslutet avser avsättas till en fond för m

obligaforiska sjukförsäkringen.

^

Fondens kapital och avkastning må tagas i anspråk allenast i (ku

kassans inkomster avseende försåkriugcn c i förslå till läckande avlcpa^i^

utgifter.

Angående förvaltningen av fond som avses i denna paragraf föror a:

Konungen med riksdagen.

För granskning av styrelsens förvaltning och den allm.änna

kassans räkenskaper skola för varje år iifscs en revisor av riUslorsawjii

verket och två revisorer av landstinget eller, där fråga är

vcrksamhetsoinradc ulgörcs enbart av stad, av sladsfullmabbg^' . .Ti Jer'

tar kassans vcrksambelsområdc två landstingskommuner, sKtdM'

landstinget utse en revisor; utgöres verksamhetsområdet av lands

rnun och stad, som ej tillhör sådan kommun, skall en revisor utses •

tinget och en revisor av stadsfullmäktige.

För varje revisor utses en .suppleant.

TjrvTlr-^.. ft

¬

background image

1962 • NI 381

for

ej utses den som är i kassans eller styrelse­

ledamots tj änst, ej heller nara anhörig tiU sty relseledamot.

17 §.

Ileusor ägor när som helst inventera den allmänna försäkiingsliassans

uicdel ocli övriga tillgångar samt grjmska dess böcker, rältenskaper och

andra handlingar. StjTelsen och direktören må ej vägra att lämna av revisor

|,e<tärd upp lysning angående fön-altningen. _

Pc\åsorerna hava att ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter,

som riksförsäkringsverket meddelar.

Rcvåsorerna skola inom fyra veckor från den dag de mottagit styrelsens

foirallningsherättelse till styrelsen Överlämna en av dem underskriven re-

Tisionsberattclse. Styrkt avskrift av revisionsberättelsen skall samtidigt till-

stelas riksförsäkringsverket samt vederbörande landsting eller stadsfull­
mäktige.

18 §.

Talan mot SIJTelseledamot på grund av hans uppdrag må ej anställas,

dare'st icke rikslorsälcringsverket skriftligen till honom framstäUt anmärk-

nin" mot det förfarande, å vilket talan grundas, inom tre år efter utgången

av del år, då förfarandet ägt rum. Vad nu sagts gäller ej talan, som grundas

pä alt stvrelseledamot begått brottslig handling. Riksförsalcnngsyerket äger

förordna* ställföreträdare för styrelsen alt fora den allmanna forsalcnn^s-

^'"xjSn moTre^^sor på grund av hans uppdrag må

3^Jida

förflutit från det re-sisoremas berättelse overlamnad^^^^

y

icke talan grundas på att revisor begått brottslig handhn^.

19 §.

StjTelselcdamot, direktör eller jemor

tuJSy^dal kas-

aS^nlämÄlnTsÄ

^

'^Xrf hcra ersältningsskyldiga

^edStrS^ahenast

alla och alla för en, den vars_ «rsattmnöSsKyi «

^ ersättningens

med det nedsatta beloppet. Sinsemella

mindre skuld, som

gäldande efter rad som

^amt tiU omständigheterna i övngt pro-

fllines ligga envar av dem tul lasi,
vas skäligt.

2^ g_

Frågor om förtidspension,

avgöras i allmän försäkringskass

fem l edamöter. Dessa äro or'^^^'i^Stvrelsen utsedda lälcare ocn

ordet i delegationen, två av

område utgöres ®°bart av st ,

Jandslinget eller, om hassans verksam

kassans verks^be^

av stadsfullmäktige utsedda

' ^stingskommun och

råde två landstingslmmmuner eller ^

nnaef utse

tillhör sådan kon^mun, skola

äro därHU må Konungen utse

SJS ordftTndlTpe^^^^^^

ordförande i —

„ Suppleant för ordförande, ^JXaSen i styrelsen. For ^an ordforanac.

är den för honom utsedde

utses en supplea

så ock för annan ledamot än ordförande

¬

background image

933

19G2 • Nr 381

I allmiin försukringskassa må med Konungens mcdrnvinri

pcnsioiisdclegationcr,

'

0

ue fin ng^

21 §.

Pcnsionsdclegntion år heslutlor du minst f^nra ledamöter årn -

I delegalioncns sanimanlrädcn men ej i dess beslut aga den

säkringskussans direktör samt en företrädare för lLm<^arbetcT.?- .

taga.

^-^^^"snuinndeu ^ ei.

1 övrigt skall vad i 8—10 §§ år stadgat med avseende på styrehe "

svarande ILllimipning med avseende på pcnsionsdclegation'' dock

troendeläkare hos allmun försäkringskassa vara ledamot av pensi^ r?

tion. Har föredraganden från beslutet. a\-s'ikaiide menina sk-^ll

^

tecknas till protokollet.

^

^n.

22 §.

Ärende avgörcs i pensionsdeicgation efter föredragning av föredra^anrl

för pensionsärenden,

0^°^

I ärende, som handlägges av pensionsdclcgation, må envar som s akcarcT

eller som eljest antages kunna lämna upplysningar av betydelse horas.

Begär den saken rör att bliva muntligen hörd inför pcnsionsdelegatioD

skall lians begäran villfaras, om ej särskilda skäl däremot äro.

'

Beslut som fallas i pensionsdclegalion skall, i den mån det icke befimus

obehövligt, innehålla de skäl, på vilka avgörandet grundas.

23 §.

I allmän försäkringskassa prövas i den utsträckning varom stadgas i

särskild författning frågor rörande folkpension av försäkringsnämnder.

Nämnderna skola även lillhandagå kassans styrelse, pcnsionsdelegation cd

lokalkontor med råd och upplysningar angående lokala angelägenheter.

Försfikringsnämncl skall finnas för varje kommun. Hed riksförsäkrings­

verkets medgivande må dock försäkringsnämnds verksamhetsområde om­

fatta flera knmniuner eller del av kommun.

24 g.

Försäkringsnämnd skall bestå av minst fem och högst sju av konununen

utsedda ledamöter. Beslår nämndens verksamhetsområde av flera komni i-

ner, bestämmer dock riksförsäkringsverket antalet ledamöter och huin

många ledamöter som skola utses av varje kommun. För varje led^ot ut­

ses en suppleant. Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Vad i —10 gg å r stadgat med avseende på sljTclse skall äga motsvarantä?

tillämpmng ni cd avseende på försåkringsnånind.

H,

Föredragning inför försäkringsnämnd vcrkställes av den. som den

mäuna försäkringskassans styrelse utser därtill.

Arvode och annan ersättning till ordförande i stvTcIsc och tiH le dmiu^'

av pensionsdclegalion fastställas av Konungen.

^

Arvode och annan ersättning till annan ledamot av stjTclsc an ^

rande, till ledamot av försäkringsnämnd, till revisor och lib ^ ^

företrädare för styrelse som omförmfdes i 18 g första stycket fas

av riksförsäkringsverket.

. j af

Arv^odc och annan ersättning som avses i denna paragraf ^"0^

den allmänna försäkringskassan.

2G g.

,

Vad i delta Icapilel är stadgat om ledamot av styrelse, pension,

eller försäkringsnämnd samt om revisor skall i tillämpliga delar y

träffande suppleant.

¬

background image

m

1962 . Nr 381

93,

Har suppleaiit för stjTelseledamot deltagit i behandlingen av fråea rö­

rande ra tlshandling gentemot tredje m^, gr den omständigheten att förut­

sättningar for hans intrade i styrelseledamots ställe saknades, utan verkan

niot tre dje man, om denne ej insåg eller bort inse nämnda förhållande.

,27 §.

I det i 2 § omförmälda registret skall för varje allmän försäkringskassa

antecknas styrelseledamots, suppleants och finnatecknares fullständiga

^junn och hemvist samt vad som gäller beträffande rätten att teckna kas-

s:ms firma.

Ändring i förhållande varom anteckning sålunda skett är ej gällande gent­

emot tr edje man förrän ändringen registrerats eller därfömtan kommit till

frcdie mans krmnedom.

28 §.

^^ad le damot av styrelse, pensionsdelegation eller försäkringsnämnd, re­

visor e ller befattningshavare hos allmän forsälo-ingskassa så ock den som

chcst biträder sådan kassa under sin verksamhet bos kassan erfarit rörande

enskilds personliga förhållanden må ej obehorigen yppas. Bryter någon

häremot, s traffes "med dagsböter eller fängelse i högst sex månader, där ej

stärningen är belagd med straff i strafnagen.

- i

Alla"handllngar i förekommande ärenden skola så forvaras, att de icke

äro lillgrm gliga för obehöriga.

19 kap. Om försEtrm gens fiuanBiermg

1 §,

ÄLrbets"ivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erlägga avgift dels

tili sjukf^r Ikringen, defs tiU forsäkringen för

,„der

Avrift till sjnkförsäleringen utgår å

av

året till arbetstagare hos honom ^

d£ f^rsom avses i 3 kap. 2 §

kost eller bostad utgivit såsom lon

„riTiTn ersättning för utfört

andra stycket sista punkten ar for

\rhptstaaares lön eller ersält-

arbete. Härvid skall hänsynJcke tagas

ning i vad den för år räknat överstiger tj_ ^

^ summan av vad arbets-

Avgift till försäkringen för «llaggspensmn ^går

naturaför-

glvaren under året till arbetst^me hos honorm

fall som_ avses

måner i form av kost eller bostad u^

onnan ersättning för utfört ar-

i 11 kap. 2 § andra stycket är

V^Tt belopp motsvarande det

bete, sedan från nämnda summa

^tipHcerat med det berälmade

rid årets ingång gällande bpbeloppet

under året, dels ock

genomsnittliga antalet arbetstagare _

annan ersättning, som for är

för v arje arbetstagare sådan del av

nämnda basbelopp. Härvid skri

räknat överstiger sju och en

anställd med full

arbetstagare, som under

^ i-tagare som under året varit ^

nas såsom en arbetstagare och ^^®^®^|.^,a^ande mån. Genomsmtthga

i mindre omfattning, medräknas i ,

Qm särskilda

talet arbetstagare beräknas

^^^'^ker från vad nu stadgals men

därtill, må avgift beräknas på satt som avvi

^

I

¬

background image

934

1502 . Nr 381

skfldetorsrikring. Suvill angår lörsäkringen för tiliriggspension

från arbetstagare, som vid arets ingång uppnått sextrofem års n?^

från arbetstagare i fall då lön clJcr annan crsättnin'^ till lu,i

'

enligt 11 kap. 2 g sista stycket icke räknas såsom inkomsit

eller, om arbetstagaren icke är svensk medborgare eller imntniJ

slädes, avser arbete utom rilmt,

'

Om redares avgift för lön till vissa sjömän stadgas särskilt

2 §.

Försäkrad, som visst är är inskriven lios allmän fÖrsäkrin«skn

för nämnda år erlägga sjnkförsäkringsaugift UU kassan cnlra XM?

sägs.

tjänstgöringstiden.

Uppgår den försäkrades till statlig inkomstslmtt taxerade inlomd v lj

taxering året näst efter det år sjukförsäkringsavgiften avser till ra i Q i vi

tuscnfjTahnndra kronor ocli har han icke vid siknämnda års utgång u [ip

hört alt vara inskriven hos allmän försäkringskassa eller fyllt sextiosju ir

eller för decembe.r månad samma år åtnjutit ålderspension dier fortidspori-

sion enligt denna lag, skall sjukförsäkringsavgiften innefatta avgift avsecnå

den allmänna försäkringskassans utgifter för sjukvårdsersättning. Vad n i

sagts om försäkrads taxerade inkomst skall i fråga om försäkrad, som

laxeras enligt för gift skaltskyldig gällande bestämmelser, avse dca S M-

maniagda taxerade inkomsten.

Har avgiftspliktig vid taxering till statlig inkomstskatt crliällit sådict

särskilt avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmåga som avses i 9 T-

mom. andra stj'-ckct förordningen oni statlig inkomstskatt, skaJl vid t il -

lämpning av tredje stycket ined taxerad inkomst avses vad som S tcrstår,

sedan den taxerade inkomsten minskats med nämnda avdrag.

Angående skyldighet för försäkrad, som taxeras enligt för gift skalt­

skyldig gällande hcstämmclsor, alt svara för sjukförsäkriagsavgifte^i

den ined vilken han är gift eller eljest lever tillsammans slatlgfis i u pf'"

gO"

hördsförordningen.

P.

*1 §

Försäkrad, för vilken for visst år fastställts pensionsgnmdrnule inkow-

- grundval av inkomst av annat förvärvs arbete, skatt för

lägga iiljäggf!pensionsavgift å den pensionsgrundandc inkomsten, i

na liärrör från inkomst av annat förvärvsarbelc,

4 ^

fl Ii

Avgift till sjukförsäkringen enligt l"§ skall utgå med en ocb

procent av det beloijp, vara avgiften skall beräknas. Av avgiflco

femtondelar användas till bestridande av de allmänna försäkrings

utgifter för sjukvårdsersättning och återstoden till bestridande

utgifter för lilläggssjnkpenning i vad den svarar mot inkomst

fir

ning. Medlen fördelas mellan kassorna i förhållande till

p-jr

vartdera ändainuiet imdcr året; och skola därvid de

medel, som enligt vad därom är särskilt stndg.at åvila kassornra

pr

1 utgifterna för sjukvårdsersättning. Konungen äger med riKs -t.

¬

background image

1962 . Nr 381

f :

. :r

r M

936

SfSlmänna m pi\^ingskatfot'na°f sfflief iall "ingyfJu e "tma'fe'!räS

S»renÄoMnTnt

'

Sr^dcr'so„Ta"?-

_

. 5 §.

Avgift till försäkrinpn för tniaggspension enligt I § samt tilläggspen-

sionsavgift enliSt 3 § sMa utgå efter en procentsats, som fastställes av Ko-

ined nlvsdagen* Procentsatsen skall vara så awugd att avgifterna i

förening med andra lUlgimgliga medel förslå till bestridande av pensions-

utbetalningar, förvaltningskostnader och, andra försitkringen. för tilläggs­

pension åvilande utgifter ävensom till den fondering som finnes erforderlig.

Beslut om den procentsats, som skall tillämpas för visst år, skall fattas

senast ett år dessförinnan. Riksförsäkringsverket åligger att vart femte

Ar framlägga förslag beträffande procentsatserna under nästföljande sju år,

i den mån uttaget icke redan beslutats.

De av gifter, som avses i första stj^cket, skola ingå till en fond, benämnd

allnmnna pensfons/'oncfcn, med vars tillgångar kostnaderna for försäkring­

en for tilläggspension skola bestridas.

Allmänna pensionsfonden förvaltas på sätt Konungen med riksdagen for­

ordnar.

G § .

Sjukförsäkringsavgift faslslälles av riksförsäkringsverket efter den all­

männa försäkringskassans hörande. Sådan avgift utgår for varje avgifts-

plCitig me d \nssl helopp x ke la Irronor, varvid öretal bortfaller.

Avgifterna enligt 2 § andra stycket skola vara så a%vagda, att de x för ­

ening med andra för denna del av försälvringen tillgängliga me

bestridande av den allmänna försäl.ringskassans utgifter for

jämte barntmägg samt för i^of^prskapspennmg Jivensom tiH ^

kostnader ock erforderlig fondering; och skola dana

& frrundsiukDen-

tUIägg och moderskapspenning

\

stora för

ningl A vgifterna skolå i vad de avse gru^dsjukpemx ng vara

samtliga till grundsjukpenning berättigade

, ^vmfterna till den

säkrinSshassan. Sävitt tngär Hlläggssjukp^^^^^^^

del såd an sjukpenning svarar mot

^ sädan inkomst tillhöra

for alla försäkrade 1 kassan, som nicd

.^j^-pejining svarar mot in-

samma sjukpenningklass. Till den del

' 0» i P

stora for saint-

komst av annat förvärvsarbete skola

^

av sjukpenningen är

liga fö rsäkrade i kassan, för vi ka ^ en namn da

som

lika stor och för vilka samma karenstid gal^^^r^a^

avses i 3 kap. 2 § första stycket ^psla p

ingången av den manad

eller övergång till kortare

må dock med hänsjm till skillnad

varunder den försälcrade fyllt fyrtum

. röras avvikelse från vad nu

mellan de försäkrade i fråga om

. g,

stadgats. Avgifterna skola beräknas for

^^,1 ingången av månad,

Är försäkrad på grund av vad 1 4 k^ ^ § stau

j,,,ättigad tiU sjuk-

lör vilken avgift enligt 2 § andra

till hälften av det belopp,

penning för minst nittio dagar, n^sa „

under vasst år åtnjutit 1

vartill W eljest skolat uppgå,

forsalja^^^

^ § andra styret

bomst, för vilken erlagts sjömansskatt, s

j^^nad, under vilken

avseende samma är nedsättas med en tolttea

^

aådan inkomst åtnjutits.

t,,,.Trpt skola vara så

',1^ nv den all-

Avgifterna enligt 2 § tredpe

medel forslå till bcslrjdand • jnhcVi-

ening med andra härför

fsj. sjukvårdsersättnmo, d.

männa försälcrlngskassans utgif

251—62^000. Svensk fÖrfattntngssamlinH

•; I

• i: !

¬

background image

930

1^63 - Nr 331

en femtedel nv den försäkrades taxerade inkomst, i vad denna

et tn sen tvåhundra kronor; och skall därvid hälften av den

taxerade ink'om sten anses belöpa på vardera,

'

7 §.

Till allmän försäkringskassa utgår för varje iir statshuhaq med h sin-

av kassans utgifter för

_

'

a) sjnkvårdsersättning, dock ej ersättning för sjukhusvård i

h) grund sjukpenning;

c) barm tillägg;

d) inodcrskapspenning.

8

Angåicnde finansiering av folkpensioneringen förordnar Konungen t i d

rilvsdagcn.

9 g.

Om debitering ocli uppbörd av avgifter enligt 1 § samt av til äggs{>er.-

sionsavgtfter enligt 3 § ävensom angående hefricise i vissa fall från s kyltf;.

het att erlägga avgift av sistnämnda slag förordnar Konungen mod r iksii'

gen.

10 §,

Om dclulering och uppbörd av sjuk försäkringsavgifter enligt 2 § städjs

i uppbördsförordningen.

Allmän försäkringskassa äger i den ordning Konungen boslämitier

statsverket uppbära hela beloppet av de sjukförsfdcringsavgitlcr, som r;

debitering av slutlig skatt debiterats för kassans räkning. ^

^

Ilar försäkrad, som är pliktig att erlägga sjukförsäkringsavgift, .'ivliditof-

eftcrlämnat dödsbodclägare, som vid hans frånfälle var beroende

för sin försörjning, och har dödsboet att erlägga kvarstående cllcr WW"

mande skatt, vari ingår sjukförsäkringsavgift, under T^^PP^ördstermm,

äger mm eller avslutas efter dödsfallet, äger taxeringsnämnd Y,

ningsnämnd, därest ömmande omständighet er äro för handen, cuor •

ställning från dödsboet medgiva befrielse från crläggande helt ^

av sjukförsäkrings avgiften. Befrielse må dock icke avse

i anledning av cftertaxcring till statlig inkomstskatt och som

lat erläggas under iippbördstcrmin, vilken ägt rum före

' jo[ir

ställning som nu sagts skall göras före utgåingen av andra aret e

varunder den försäkrade avlidit.

I avTiduilng å do avgifter, som tillkomma allmän

kassan av statsverket crbtdla förskott enligt de föreskrifter ivoi .

färdar.

20 kap, (hriga Lcstänmielscr

1 §.

, .<• r fiCll

I denna lag avses, där ej annat framgår, med ;ir kalendern

nad kalendermånad.

¬

background image

1962 . Nr 381

2 §.

937

Adoptivbarn lilcstailcs i denna

med eget barn. Vid tillämpning av bc-

släDiniclse 1

21 kap. 1 § om försfilo^ad, som sam­

manbor med barn, skall med barn som dar sägs likställas fosterbarn.

3 §.

Ersättning enligt denna lag må indragas eller skällgen nedsättas, om den

som ar berättigad till ersättningen

a) nppsätligen asainkat si^g s jukdom^eller skada, som orsaltat den utgift

eller nedsättning ay arbetsförmågan, for Adlken ersättning begarcs;

il) ådragit sig sjukdomen eller skadan ^^d förövandet av handling, för

\ilkcn ansvar genom lagakraftagande dom ådömts honom;

c) vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller att följa läka­

res föreskrifter eller eljest gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur hälso­
synpunkt;

* d) medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar orildig eller vilseledande

uppgift a ngående förhällande, som är av betydelse för rätten till ersättning.

Vagrar försäkrad ntan giltig anledning att underkasta sig åtgärd av be­

skaffenhet som avses i 4 kap. 2 §, må sjukpenning jämte barntillägg cljer

förlidspension helt eller delvis tills vidare fön,'ägras honom, under förutsätt-

ninn att han erinrats om denna påföljd.

Ilar nigon genom oriWifa

:

I

bar någon eliest obeliörigen eller men lor uogi

och har han ikäligen bort inse detta, skall f

ske

kel utbetalats, dä? ej i särskilt fall anledning foreligger att belt eller dems

eftergiva återbetalningsskyldighel.

<;hreket må

Har återbetalningsskyldighet ålagts

enligt

^

iinebällas

senare ntbelaluing tdl honom i awakniUj, å y

ogulden till-

skäligt belopp. Avdrag

"

§ första stycket pensionspoäng

laggspensionsavgift, såvida enligt 11

" S

tiUgodorriknats den försälcrade fÖr de t år som avgiften avser.

Ersailnlng enllgl domralog, som

|

Wts ff =

det va runder beloppet forfaHit till betalning, skall vara lorv

cnm innestär hos riksförsäkrings-

Fordran å ersättning enligt denna g, ^

^

för gäld.

verket eller allmän försäkringskassa, må ej »

ersättningen är tiHgang-

Ej heller må rätt till ersättning overlatas, m

lig tö. Ijfloing,

, g

Äger någon rélt till crsällning enligt donm n ^

ningen, som mi

=11 göm gällande det anspriUc pä sÄadcsläna
tillkomma honom.

. - Äteritråvas av den som ar s y » "

Ersättning enligt denna

^ V j.j.gttigadc.

tdgiva skadestånd till den ersatt

6

IX

»v*

': -I

1

J'

¬

background image

93S

1ÖG2 • Hr 381

ter, som öro av bctj.delse för tillämpningen av lagen. belrSff j

fmlar uppgiftsskyldiglielen förmyndaren.

Ö § .

'

Statliga ocli kommunala injnnidiglieter ävensom arbets'^ivaro

ringsinrättningar äro pliktiga att på begäran lämna föräkririrt^i

riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa eller lokalt (fA

I kap. 2 § sägs uppgift för namngiven person rörande förhaHan^^

'

av betydelse för tillämpningen av denna lag.

Arbetsgivare, som underlåter att f nil göra honom cnli'^t försti

åvilande uppgiftssky]digliol, straffes med böter, högst etthundra Lo

10 g.

Talan mot beslut av allmän försäJcringskassa i ärende an^åend r

säkring enligt denna lag föres genom besvär bos rilrsforsakrinf'svorket

Beslut av allmän försälmngskassa, som fattats i pensionsdekfii-

skall, ändå att beslutet icke överklagats, prövas av riksforsrdcriDf<s^erji'

såvida delegationens ordförande eller föredraganden annndt från fekt''

a^-vikande mening. Pdksförsäkringsverket äger ock eljest, utau att h\^

föres, till prö-\Tiing upptaga ärende som avses i första stycket.

11

Uppslår tvist mellan allmänna försäkringskassor angående tolkning elk

tillämpning av denna lag, skall tvisten på jTkande av någon av k assorn;

avgöras av riksförsäkringsverket.

12 §.

Mot riksförsäkringsverkets beslut i fråga, varom i 10 eller 11 § f omiic

föres talan genom besvär hos försälmngsdomstolen.

Riksförsäkringsverkets beslut i fråga som i första st^'cket sågs nå S T

verket underställas försäkringsdomslolens prövning, om det for en i sli.

lagtolkning eller rättstillämpning är av sjmncrlig vikt att saken prövas r

domstolen eller eljest särskilda skäl förefinnas för sådan prövning.

13 §.

Besvär skola ingivas eller insändas till den in;jTidiglieL eller det organset

meddelat beslutet.

^

,

Den omständigheten att besvären ingivits eller insänts direkt till

myndighet, som har alt pröva besvären, utgör ej hinder för bc.svårensup;

tagande till prövning, därest de inkommit före bcsvärstidens^ulgeng.

Beträffande tid för anförande av bcsviLr skall jämväl i

u

försäkringskassas beslut tillämpas vad som är föreskrivet i l^g^^n

:

svarstid vid talan mot förvaltande myndigbets beslut,

, [j;|

Allmän försäkringskassas och riksförsäkringsverkets beslut

omedelbar efterrättelse, om ej annat föreskrivits i beslutet ei e

mes av myndighet som liar att j^rÖva b eslutet.

Beträffande fullföljd av talan i vissa fall skall gälla vad

fpr^:

gat i författning som avses i 11 kap. 4 g eller 19 ]:ap. 9 § cUcr

|[i|

stycket. I fråga om besvär över beslut i ärende, soin^ avses

-

sista stycket, .skall vad som gäller beträffande besvär över bcsn

1 mom. förordningen om ståtlig inkomstskatt äga molsvaranac

Konungen äger träffa överenskommelse med främmande

utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa

i Jagen är stadgat.

¬

background image

1962 . NI 381

16 §.

939

pe nannare foreskrifter, som finnas erforderliga för tiUämpnineen av

SöVsKgsvelrel?

Komagens bemyndigalS, Tv

i: il-;

SJUNDE AVDELNINGEN

Frivillig försäkring

21 kap. Om fiåviffig sjn^eimiiigforsSkring

1 §.

Krirmlig försäkrad, som är placerad i sjukpenningklass och. s om ej åt­

njuter förtidspension enligt denna lag, skall, såframt hon är gift och sta­

digvarande sammanhör med sin make eUer, i annat fall, stadigvarande

sråamanbor med barn under sexton år till henne eller hennes make eller

med någo n, med 'välken hon varit gift eller har eller bar haft harn, genom

frivilliga avgifter kunna hos den allmänna försältringsleassa, hos vilken hon

är i nskriven, försäkra sig för erhållande av visst sjukpenningtillägg. _

Genom friAnlliga a vgifter skall ock hos allmän forsa^ngskassa inslmven

försäkrad, vUkcn till följd av studier eller amian utiil^mg, som herras

pågå mi nst ett halvt år, icke eller endast i rmgf„ ^^^trackning

^

förvärvsarbele kunna hos kassan försältra sig for erhållande av VMS s j^-

penning jämte bamtillägg eller av visst tillägg till den sjukpenning, varWI

'"irÄl-ÄeÄnna

än tolv kronor för dag. Ej heller må sjukpenm

siukpen-

belopp än som motsvaW skillnaden meilan^tolv ^onor och den sjuKp

ning, vartill den försäkrade är l^erattigad^ig

.

^ g alta ll med

Vid ti llämpning av 16 kap. 1 §

och sjukpenningtmägg

sjukpenning som där sägs likställ^

^

på grund av försäkring som avses i denna p ag

Nännare fön,tsätfnmgar och

lör föraäWng som i 1 8 »ägs b=-

slammas av Konungen,

<tfltshidrag för den frivilliga forsäk-

Till allmän försäkringskassa

ringen enligt vad Konungen med ?^^^^^ngskassa, skaH vad av

Då bokslut är uppgjort för

för löpande utefter under det

terna för den frivilliga försäkringen

^ör den frimlhga

år bokslutet avser avsättas tlK en

^om stadgas i 18 kap. 15 §

sakringen. Angående denna

o-^jide tiUampning.

andra och tredje styckena aga motsvaran

22 k.p. O». fcW%

^

^

^ öT- svensk medborgare, un-

, Genon, trWUiga avgifter ="1

hunna hos

öer de förutsättningar och pä

erhäUande av pension,

riksförsäkringsverket försäkra sig for

¬

background image

940

1962 • Nr 381 ocli 382

2 g.

FörsäkringsleknisUa grunder för den frivilliga pensionsförs-u •

ställas av Koiiimgcn, varvid bestämmelserna i 204 § 1 mom i

säkringsrÖrelsc skola äga tillämpning,

oinf-;"

De cVlagda avgifterna inga liii en fond, benämnd fonden fri

Zf.^n pensionsförsäkringen, vilken förvaltas ocli användes cnf^/

der som bestämmas av Konungen med riksdagen,

Om rogclbimdct återkommande försäkringsteknisk nndcrsöl-n'

frivilliga pensionsförsäkringen förordnar Ivo^nungcn.

'

Angående ikrafUrudande av denna lag förordnar Konungen mol ••

dagen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligcn all eflerrätta. Till vt !

visso hava Vi delta med egen band underskrivit och med Värt I- UR i

Lelcräfta låtit.

' ^

^'='-

Stocidiolms slott den 25 maj 1.902.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Socialdepartementet)

TORSTEN K iissos

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.