SFS 1997:485 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

SFS 1997_485 Lag om ändring i lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:485
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

869

1

Prop. 1996/97:100 och prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 1996:1395. Ändringen innebär bl.a. att första stycket e upphävs.

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2, 6 och 6 a §§, 12 kap. 2 §

samt 20 kap. 2 och 4 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring2 skall ha föl-

jande lydelse.

11 kap.

2 §3 Med inkomst av anställning avses lön eller annan ersättning i pengar
eller andra skattepliktiga förmåner, som en försäkrad har fått såsom arbets-
tagare i allmän eller enskild tjänst. Med lön likställs kostnadsersättning som
inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undantas

vid beräkning av skatteavdrag. Sådan skattepliktig intäkt i form av rabatt,

background image

870

SFS 1997:485

bonus eller annan förmån som utgår på grund av kundtrohet eller liknande,
skall också anses som inkomst av anställning, om den som slutligt har stått
för de kostnader som ligger till grund för förmånen är någon annan än den
som är skattskyldig för förmånen. Till sådan inkomst räknas dock inte från
en och samma arbetsgivare utgiven lön som under ett år ej uppgått till 1 000
kronor. Till sådan inkomst räknas inte heller intäkt som avses i 32 § 1 mom.
första stycket h och i kommunalskattelagen (1928:370) eller sådan ersättning
som anges i 1 § första stycket 2-6 och fjärde stycket lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I fråga om arbete som har ut-
förts utomlands bortses vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst från
sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra sär-
skilda förhållanden i sysselsättningslandet. Såsom inkomst av anställning
anses även

a) sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna lag samt sjukpen-

ning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande er-
sättning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens för-
ordnande, i den mån ersättningen träder i stället för försäkrads inkomst så-
som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst,

b) föräldrapenningförmåner,
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, i den mån bidraget inte är ersättning för

merkostnader,

d) dagpenning från arbetslöshetskassa,
f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad

rehabilitering i form av dagpenning,

g) korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen

(1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbets-
lösa samt särskilt utbildningsbidrag,

h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979:84) om delpensions-

försäkring,

i) dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och andra som erhåller dagpenning enligt
de för totalförsvarspliktiga gällande grunderna,

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och

vid svenskundervisning för invandrare (sfi),

1) livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller

motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag,

m) från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden utgående bidrag

som ej är att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i den
mån regeringen så förordnar,

n) statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de star-

tar egen rörelse,

p) ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

q) tillfälliga förvårsinkomster av verksamhet som inte bedrivs självstän-

digt,

r) ersättning som en allmän försäkringskassa utger enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

s) ersättning från semesterkassa.
I fråga om ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner för utfört

background image

arbete i annan form än pension och ersättning från semesterkassa, i fråga om
ersättning till idrottsutövare från visst slag av ideell förening samt i fråga om
ersättning från vinstandelsstiftelse eller annan juridisk person med motsva-
rande ändamål gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 § andra
stycket samt 2 a § tredje och fjärde styckena.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller an-

nan ersättning, som den försäkrade har fått från en arbetsgivare, som är bo-
satt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den försäk-
rade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 3 kap.
2 a § första stycket eller då han tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt
handelsfartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svenska
medborgare, om svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk
person, en svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande över
den utländska juridiska personen, enligt av Riksförsäkringsverket godtagen
förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande

makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller från arbetsgivare,

som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk
medborgare. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svensk
medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i ri-
ket, om en utländsk beskickning här i riket enligt av Riksförsäkringsverket
godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall anses

som arbetsgivare.

6 §4 För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för en
försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån den pen-

sionsgrundande inkomsten härrör från inkomst av annat förvärvsarbete skall
pensionspoäng tillgodoräknas endast på den andel av den inkomsten, undan-
taget sådan inkomst som avses i 3 § första stycket d), som motsvarar den an-
del av tilläggspensionsavgiften som har betalats enligt 16 kap. 12 § skattebe-
talningslagen (1997:483). Andelsberäkningen görs därvid på inkomsten före
basbeloppsavräkningen enligt 5 § första stycket. Pensionspoäng tillgodo-
räknas endast om andelen av inkomsten av annat förvärvsarbete, ensam eller
tillsammans med annan inkomst som ligger till grund för beräkning av pen-
sionsgrundande inkomst, uppgår till minst ett basbelopp. Pensionspoäng
tillgodoräknas alltid för pensionsgrundande inkomst som härrör från in-
komst som avses i 3 § första stycket d).

Pensionspoäng som i första stycket sägs är den pensionsgrundande in-

komsten delad med det vid årets ingång gällande basbeloppet. Pensionspo-
äng beräknas med två decimaler, dock lägst till en hundradels poäng.

Har försäkrad under minst halva året åtnjutit en fjärdedels, halv eller tre

fjärdedels förtidspension enligt 13 kap. 2 §, skall han, utöver pensionspoäng
enligt första stycket tillgodoräknas, om han åtnjutit en fjärdedels förtidspen-

sion, en fjärdedel, om han åtnjutit halv förtidspension, hälften och, om han
åtnjutit tre fjärdedels förtidspension, tre fjärdedelar av det poängmedeltal
som avses i andra stycket av nämnda paragraf. Vad nu sagts skall inte gälla
om pensionen enligt 6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

871

4

Senaste lydelse 1992:1702.

SFS 1997:485

background image

SFS 1997:485

är samordnad med livränta. Är endast en del av pensionen samordnad med
livräntan, beaktas dock så stor del av poängmedeltalet som svarar mot för-
hållandet mellan den del av pensionen, som inte är samordnad med livrän-
tan, och pensionen.

Har försäkrad under olika tider av året åtnjutit hel, tre fjärdedels, halv eller

en fjärdedels förtidspension, skall vid tillämpning av tredje stycket den pen-
sion som utgått under den längsta tiden anses ha utgått under hela tiden. Har
pensionerna utgått under lika lång tid av året skall den för den försäkrade
gynnsammaste beräkningsgrunden tillämpas.

Oavsett bestämmelserna i denna paragraf skall försäkrad för år, varunder

han åtnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoräknas lägst pen-
sionspoäng motsvarande vad enligt nämnda paragraf skall antagas hava till-
godoräknats honom för samma år. Den pensionspoäng som tillgodoräknas
får sammanlagt inte överstiga 6,50.

6 a § Har en här i riket bosatt förälder under större delen av ett kalenderår
vårdat ett här bosatt barn, som inte har fyllt tre år, skall föräldern under de
förutsättningar som anges i denna paragraf tillgodoräknas det året såsom ett
vårdår. Sådana år jämställs vid tillämpningen av denna lag med år för vilka
pensionspoäng tillgodoräknats. För tillgodoräknande fordras att de allmänna
förutsättningarna för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 1 § an-
dra stycket andra meningen är uppfyllda. Vårdar enligt denna paragraf skall
inte tillgodoräknas då pensionspoäng för året fastställts enligt 6 § och inte
heller då pensionspoäng för året enligt 6 § första stycket inte tillgodoräknats
föräldern på grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning.

För samma barn och år får endast en förälder tillgodoräkna sig vårdar en-

ligt första stycket.

Vid beräkning av det i 12 kap. 2 § första stycket angivna medeltalet av

pensionspoäng bortses från de år som tillgodoräknats enligt denna paragraf.
Sådana år skall inte heller beaktas vid tillämpningen av 12 kap. 1 § första

stycket eller 13 kap. 2 § första stycket.

En förälder som vill att ett vårdar enligt denna paragraf skall tillgodoräk-

nas skall hos den allmänna försäkringskassa där han är inskriven göra en
skriftlig ansökan om tillgodoräknande enligt denna paragraf senast ett år ef-
ter utgången av det år som skall tillgodoräknas.

12 kap.

2 §5 Ålderspension utgör, där ej annat följer av andra stycket samt 3 och
4 §§, för år räknat sextio procent av produkten av det basbelopp som har
fastställts för året och medeltalet av de pensionspoäng som tillgodoräknats
den försäkrade eller, om pensionspoäng tillgodoräknats honom för mer än
femton år, medeltalet av de femton högsta poängtalen. Har pensionspoäng
tillgodoräknats den försäkrade för mindre än trettio år, skall hänsyn tas en-
dast till så stor del av nämnda produkt som svarar mot förhållandet mellan
det antal år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats honom, och talet trettio.

Om ålderspensionen börjar utbetalas tidigare än från och med den månad

varunder den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas med

5

Senaste lydelse 1990:743. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

872

background image

fem tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå återstår
till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Om

pensionen börjar utgå senare än från och med sistnämnda månad, ökas pen-

sionen med sju tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar

utgå förflutit från ingången av den månad varunder den försäkrade uppnådde
nämnda ålder; härvid får hänsyn dock ej tas till tid efter ingången av den må-
nad, då den försäkrade fyllt sjuttio år, och ej heller till tid, då den försäkrade
åtnjutit folkpension eller inte varit berättigad till tilläggspension i form av ål-
derspension.

20 kap.

2 §6 Vid tillämpningen av bestämmelserna i 11 kap. 6 a § om försäkrad,
som vårdar barn, skall med barn som där sägs likställas fosterbarn.

Med förälder skall vid tillämpningen av bestämmelserna i 9 kap. 4 § och

11 kap. 6 a § likställas den, med vilken förälder är eller varit gift eller har el-

ler har haft barn, om de stadigvarande sammanbor.

Med förälder skall vid tillämpningen av bestämmelserna i 9 kap. 4 § lik-

ställas den som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt
barn för vård och fostran i syfte att adoptera det.

Har någon med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn

i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte, skall vid till-
lämpning av bestämmelserna i 8 och 14 kap. om rätt till barnpension barnet an-
ses som barn till denne. I sådana fall anses barnet bosatt i Sverige, om den bli-
vande adoptivföräldern var bosatt här i landet vid den tidpunkt då han avled.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 2 a § tredje stycket skall den

som lämnat uppgift om innehav av en F-skattsedel i en anbudshandling, en
faktura eller någon därmed jämförlig handling, som även innehåller uppgif-
ter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra
för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottaga-

rens personnummer eller organisationsnummer anses ha en sådan skattsedel.
Uppgiften om innehav av en F-skattsedel gäller även som sådant skriftligt
åberopande av F-skattsedeln som avses i 3 kap. 2 a § fjärde stycket. Det som
nu sagts gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att
uppgiften om innehav av en F-skattsedel är oriktig. Bestämmelser om på-
följd för den som lämnar oriktig uppgift finns i skattebrottslagen (1971:69).

4 §7 Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att
fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsa-
kat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har någon
eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har han
skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad som för mycket utbe-
talats.

Har tilläggspension betalats ut och ändras fastställd pensionspoäng på

grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning skall försäkringskassan
besluta om återbetalning av för mycket utbetald tilläggspension.

6

Senaste lydelse 1996:665. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 1983:191.

873

SFS 1997:485

background image

SFS 1997:485

Om det i särskilt fall finns anledning får försäkringskassan helt eller delvis

efterge krav på återbetalning enligt första eller andra stycket.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första eller andra stycket,

får vid senare utbetalning till honom i avräkning på vad som för mycket ut-
gått innehållas ett skäligt belopp.

Avdrag på en ersättning enligt denna lag får vidare göras om någon av en

allmän försäkringskassa har ålagts återbetalningsskyldighet för en ersättning
som har utgetts på grund av en annan författning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Föreskrifterna i 11 kap. 6 § första stycket tredje meningen och 20 kap.

4 § andra stycket andra meningen i deras äldre lydelse skall fortfarande till-
lämpas såvitt avser pensionspoäng och avgift för åren 1996 och 1997. Äldre
föreskrifter i 12 kap. 2 § andra stycket skall fortfarande tillämpas såvitt avser
år före 1998 för vilka den försäkrade till föjd av underlåten avgiftsbetalning
inte tillgodoförts pensionspoäng.

3. Äldre föreskrifter i 11 kap. 2 § och 20 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga

om inkomst som avser tid före 1998. Dessutom tillämpas de äldre föreskrif-
terna i 11 kap. 2 § i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut ef-
ter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig
(S oci aldepartementet)

874

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.