SFS 2002:191 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

020191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-

män försäkring

2

dels

att 17 kap. 3 och 5 §§ samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till

lagen (1992:1277) om ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla,

dels

att punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:704) om

ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla,

dels

att 19 kap. 1 §, 20 kap. 2 och 4 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 16 kap. 10 §, av följande

lydelse.

16 kap.

10 §

Om en försäkrad för samma månad har rätt till såväl aktivitetsersätt-

ning i form av garantiersättning som efterlevandestöd till barn enligt lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, utges en-
dast den till beloppet största av förmånerna.

Om en försäkrad för samma månad har rätt till såväl sjukersättning eller

aktivitetsersättning i form av garantiersättning som garantipension till änke-
pension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
utges endast den till beloppet största av förmånerna.

Om sjukersättning i form av garantiersättning till följd av bestämmelserna

i andra stycket inte skall utges, skall det vid tillämpning av 3 kap. 5 och 7 §§
ändå anses som om sådan förmån utges.

19 kap.

1 §

3

Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen m.m. och föräldra-

försäkringen föreskrivs i socialavgiftslagen (2000:980).

1

Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

Senaste lydelse av
17 kap. 3 § 1988:881
17 kap. 5 § 1974:510.

3

Senaste lydelse 2000:982.

SFS 2002:191

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

2

SFS 2002:191

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

20 kap.

2 §

4

Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 2 a § andra stycket skall

den som lämnat uppgift om innehav av en F-skattsedel i en anbudshandling,
en faktura eller någon därmed jämförlig handling, som även innehåller upp-
gifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller an-
dra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmotta-
garens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer an-
ses ha en sådan skattsedel. Uppgiften om innehav av en F-skattsedel gäller
även som sådant skriftligt åberopande av F-skattsedeln som avses i 3 kap. 2
a § tredje stycket. Det som nu sagts gäller dock inte om den som betalar ut
ersättningen känner till att uppgiften om innehav av en F-skattsedel är orik-
tig. Bestämmelser om påföljd för den som lämnar oriktig uppgift finns i
skattebrottslagen (1971:69).

4 §

5

Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsa-
kat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har nå-
gon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har
han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad som för mycket
utbetalats.

Om det i särskilt fall finns anledning får försäkringskassan helt eller del-

vis efterge krav på återbetalning enligt första stycket.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, får vid se-

nare utbetalning till honom i avräkning på vad som för mycket utgått inne-
hållas ett skäligt belopp.

Avdrag på en ersättning enligt denna lag får vidare göras om någon enligt

beslut av en allmän försäkringskassa eller Premiepensionsmyndigheten är
återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund av en annan
författning. Har avdrag gjorts med anledning av beslut om återbetalnings-
skyldighet av premiepension skall det avdragna beloppet överlämnas till
Premiepensionsmyndigheten.

Vad som sägs i första–fjärde styckena gäller inte sådana förhållanden som

avses i 4 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

4

Senaste lydelse 2000:774. Ändringen innebär att första och andra styckena upphävs.

5

Senaste lydelse 1998:553. Ändringen innebär att bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.