SFS 1961:610

610610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

'7Mih

1961 • Nr 610—613

'

utkom från trycket den 20 dec. 1961

Nr 610

Lag

angående ändring i lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om

försäkringsrörelse;

given Stockholms slot t den 15 de cember 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V en des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att 1 och 2 §§, 4 § 2 och 3 mom., 6, 9, 29, 31, 47 och

52 §§, 59 § 2 mom., 60 §, 61 § 1 mom., 72, 81 och 90 §§, 93 § 3 mom., 94 §

1 mom., 99 §, 100 § 1 mom., 130, 133, 142, 158 och 163 §§, 166 § 2 och 3

mom., 170, 173, 191, 197 och 199 §§, 204 § 3 mom., 227, 231, 237, 251, 253,

259, 270 och 272—274 §§, 276 § 1 mom., 277 och 281 §§, 282 § 1 mom.,

287 §, 295 § 2 mom., 303 §, 304 § 2 mom., 305, 306, 315 och 327-^329 §§,

332 § 2 mom., 334 § 1 mom., 336, 341, 345 och 348 §§ lagen den 17 juni

1948 om försäkringsrörelse^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an-

gives, dels ock att i lagen skola införas två nya paragrafer, betecknade 287 a

och 329 a •§§, av den lydelse nedan angives.

1 §•

Försäkringsrörelse må, där ej annat följer av vad i lag eller författning

är stadgat, drivas endast av försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försäk­

ringsbolag, som därtill erhållit tillstånd (koncession).

Om utländsk

stadgas särskilt.

2 §.

I

1 mom. Försäkringsbolag må icke driva annan rörelse än försäkringsrö­

relse, med mindre särskilda skäl äro därtill.

2 mom. Med livförsäkringsrörelse må ej förenas försäkringsrörelse som

avser annat än personförsäkring, med mindre särsldlda skäl äro därtill.

Vad nedan i denna lag särskilt stadgas angående livförsäkring skall äga

, motsvarande tillämpning i fråga om personförsäkring av annat slag. I fråga

) om sådan försäkring, meddelad för en tid av längst fem år eller mot premie,

som är beräknad och bestämd för längst fem år i sänder, må rörelsen dock

drivas utan tillämpning av de särskilda bestämmelserna angående livför­

säkring.

4 §.

2 mom. Å beslut om ändring av stadfäst bolagsordning eller stadfästa

grunder skall ock sökas Konungens stadfästelse. I Konungens ställe äger

'

Prop. 1961: 171; L^U 51; Rskr 388.

= Senaste lydelse av 282 och 345 §§, se 1950: 320.

399—618000. Sven sk författningssamling 1961, Nr 610—GIS

¬

background image

1576

1961 . Nr 6

försäkringsinspektionen besluta i sådant ärende, därest det icke är av prin-

M

cipiell betydelse eller eljest av synnerlig vikt.

Avser ändringen utvidgning av bolagets rörelse till ny försäkringsgren

eller nytt verksamhetsområde eller avser ändringen en väsentlig omlägg­

ning av rörelsen, skaJl vid prövningen, huruvida stadfästelse må meddelas,

vad om koncession för nytt bolag är stadgat äga motsvarande tillämpning.

3 mom. Ansökan om

till försäkringsinspektionen.

Avser ansökningen

meddelanden (stiftarombud).

Ansökan om ändring av stadfäst bolagsordning eller stadfästa grunder

skall, sedan beslut om ändringen fattats, göras av styrelsen eller verkstäl­

lande direktören. Vid ansökningen skall fogas avskrift av protokoll som

förts 1 ärendet,

6 §.

Bolagsordning för försäkringsaktiebolag skall angiva;

^

I. bolagets firma;

vara vidtagna;

II. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst, med

särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån avsättning

^

skall ske till återbäringsfond; samt

12. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget är

skyldigt att teckna återförsäkring.

Antalet styrelseledamöter

antalet angives.

'M

9 §.

ä

För livförsäkring skola, där icke med hänsyn till försäkringens särskilda

natur anledning till undantag föreligger, grunder upprättas beträffande

^1

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv;

^

2. avsättning till och användning av utjämningsfond;

'

3. försäkringstagares rätt till återköp och fribrev;

'

4. belåning av försäkringsbrev hos bolaget;

5. verkan av underlåten premiebetalning;

6. försäkringstagares rätt när, annorledes än av anledning som avses un-

rj

der 3 eller 5, försäkringen upphör i förtid eller bolaget eljest är fritt från

ansvarighet för försäkringsfall;

7. återbäring till försäkringstagarna;

TJ.

8. skyldighet att teckna återförsäkring; samt

\

9. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning.

Skall försäkring

för försäkringsfall.

Om grunder

och 273 §§.

29 §.

1

Ansökan om

koncession beviljats.

'"i

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

h

ställande direktören och vice verkställande direktör innehålla uppgift

om fullständiga namnet, medborgarskap och hemvist, så ock förklaring att

dessa personer ej ära omyndiga. Där enligt denna lag eller bolagsordningen

revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman, sko­

la beträffande sådan revisor och suppleant för denne lämnas enahanda upp­

gifter under angivande att han är auktoriserad revisor eller godkänd gransk­

ningsman.

I ansökningen

sådan firmatecknare.

Bolagets postadress skall angivas.

Vid ansökningen skola fogas:

1. de listor å vilka aktieteckningen ägt rum;

¬

background image

1961 . Nr 610

1577

I iii

2. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman så ock, om sär-

^ skild stämma hållits, avskrift av det därvid förda protokollet;

3. en av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören under-

tecknad handling, innehållande dels uppgift om det tecknade belopp, för

^ vilket tilldelning av aktier ägt rum, samt om det belopp, för vilket aktier

må hava förklarats förverkade enligt 39 §, ävensom därom huru mycket

av det helopp, vartill aktiekapitalet sålunda uppgår, blivit inbetalt, dels ock

försäkran att den anmälda inbetalningen på aktiekapitalet blivit verkställd

genom betalning i penningar eller därmed enligt 331 § jämställd betalning;

samt

4. bevis om tillstånd som må vara lämnat enligt 72, 81 eller 100 §.

Har ej

av vittnen.

Där full betalning för aktier erlagts vid tiden för ansökningen, skall den

i femte stycket 3 omförmälda handlingen jämväl innehålla uppgift om

sammanlagda nominella beloppet av till fullo betalda aktier.

31 §.

Efter det

i aktieboken.

.

Om verkställd teckning av aktie må utgivas bevis, däri upptages förbe-

k håll att aktiehrev eller interimsbevis å aktien ej må utbekommas av ak­

tietecknaren eller den till villcen hans rätt övergått, med mindre beviset

återställes. Sådant bevis (teckningsbevis) skall ställas till viss man och

undertecknas av stiftarna eller av styrelsen efter vad i 30 § är stadgat om

aktiebrev eller ock genom bank på sätt i första stycket är föreskrivet om

interimsbevis. Beviset, däri skall angiA^as bolagets firma, akties nominella

belopp och dagen för utfärdandet, skall innehålla de uppgifter som i 30 §

andra stycket angivas.

Å int erimsbevis

å aktien.

Teckningsrättsbevis och

är föreskrivet.

47 §.

Bolagsstämmans beslut

för registrering.

Vid anmälningen skola fogas två avskrifter-av protokoll rörande beslu­

tet, så ock i huvudskrift och avskrift det i 44 § andra stycket första punk­

ten omförmälda yttrandet samt berättelse och yttrande som avses i nämnda

stycke 2 och 3.

Om villkor

i 308 § 1 mom.

52 §.

I

Teckning av de nya aktierna skall ske å teckningslistan i huvudskrift

* eller i avskrift, som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller av

två styrelseledamöter.

Vid teckningslistan

dessa tidningar.

Å varje

listans framläggande.

När aktieteckning

och postadress.

)

59 §.

2 mom. Beslutet om ökningen skall genom styrelsens och verkställande

direktörens försorg kungöras på sätt i 49 § stadgas, ökningsbeslutet skall

därefter av styrelsen eller verkställande direktören anmälas för registre­

ring. Vid anmälningen skola fogas dels två avskrifter av protokoll som förts

i ärendet, dels ett exemplar av de tidningar, i vilka beslutet varit infört,

dels ock avskrift av den för nästföregående räkenskapsår fastställda ba­

lansräkningen eller, där beslutet ej fattats å ordinarie bolagsstämma som

avses i 113 §, av de handlingar, som efter vad i 1 mom. tredje stycket sägs

skola hava framlagts å bolagsstämman.

¬

background image

1578

1961 - Nr

Aktiekapitalet skall

till aktiekapitalet.

De nya

i nummerföljd.

Ej må

i aktieboken.

60 §.

I försäkringsaktiebolag

bestämda minimikapitalet.

Sådan nedsättning

bolagsordningen registrerats.

Ej må

fullo täckta.

Då enligt de i förbehållet stadgade grunderna blivit bestämt att vissa

aktier skola inlösas, skola styrelsen och verkställande direktören ofördröj-

ligen göra anmälan för registrering av aktiekapitalets nedsättning med mot­

svarande belopp. Vid denna anmälan skall fogas avskrift av den fastställda

balansräkningen för nästföregående räkenskapsår, så ock, där inlösen be­

slutats av bolagsstämma, två avskrifter av protokollet i ärendet samt i an­

nat fall i två exemplar en av styrelsen och verkställande direktören under­

skriven handling rörande bestämmandet av vilka aktier som skola inlösas.

Då registrering skett, skall aktiekapitalet anses nedsatt, och må inlösen ej

dessförinnan ske.

När aktie

om inlösandet.

61 §.

i mom. Beslut om

127 § stadgas.

Förslag till

över berättelsen.

Handlägges nedsättningsfrågan

båda stämmorna.

Nedsättningsbeslutet skall

föreskrifter meddelas.

Inom fyra månader från det nedsättningsbeslutet fattades eller, om Idan-

dertalan därå anställes, från det denna talan genom lagakraftägande dom

ogillades, skall nedsättningsbeslutet av styrelsen eller verkställande direk­

tören anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas två avskrifter

av protokoll som förts i ärendet, så ock avskrift av den för nästföregående

år fastställda balansräkningen eller, där fastställelse av balansräkningen

ej skett i samband med nedsättningsbeslutet, av de i andra stycket 1, 2 och

3 omförmälda handlingarna.

Har anmälan

nedsättningsbeslutet förfallet.

72 §.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören skola vara myndiga och,

där ej för särskilt fall Konungen eller myndighet Konungen förordnar annat

tillåter, här i riket bosatta svenska medborgare. Sådant tillstånd må beträf­

fande styrelseledamöterna ej avse mer än en tredjedel av hela antalet.

81 §.

Bemyndigande för styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direk­

tören eller vice verkställande direktör att teckna bolagets firma må medde­

las av styrelsen, där ej i bolagsordningen blivit bestämt, att sådant bemyn­

digande icke må meddelas. Styrelsen äge ock bemyndiga annan än nu sagts

att teckna bolagets firma, om tillåtelse därtill givits i bolagsordningen eller

av bolagsstämman; dock må i dylikt fall bemyndigande ej lämnas den som

är omyndig och ej heller utan tillstånd av Konungen eller myndighet Ko­

nungen förordnar den som icke är här i riket bosatt svensk medborgare.

Bemyndigande att

styrelsen återkallas.

90 §.

Utses, efter det ansökan om bolagets registrering gjorts, vice verkställande

direktör, eller sker ändring i avseende å de till styrelseledamöter eller stjTel-

sesuppleanter eller till verkställande direktör eller vice verkställande direk­

tör utsedda personerna eller i fråga om rätten att teckna bolagets firma eller

¬

background image

1961 . Nr 610

1579

ändrar styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktören eller vice

verkställande direktör eller eljest någon, som ensam eller i förening med an­

nan äger teckna firman, sitt hemvist eller ändras bolagets postadress, skall

styrelsen eller verkställande direktören därom ofördröjligen göra anmälan

för registrering. Å denna anmälan skall vad i 29 § andra, tredje och sjätte

styckena sägs äga motsvarande tillämpning. Vid anmälan, som ej avser alle­

nast ändring av hemvist eller av bolagets postadress, skall fogas avskrift av

protokoll eller annan handling som bestyrker anmälningen, så ock, där jäm­

likt 72 eller 81 § särskilt tillstånd erfordras, bevis om sådant tillstånd.

Rätt att

av anmälningen.

93 §.

I

3 mom. Om fastighet som avses i 2 mom. måste anses äga ett bestående

värde väsentligt överstigande det belopp, vartill fastigheten är uppförd i

närmast föregående balansräkning, må fastigheten utan hinder av vad i

sagda moment är stadgat upptagas till högst detta värde, såframt det belopp

varmed uppskrivning sker användes till

a) avsättning till försäkringsfond, utjämningsfond, säkerhetsfond eller

I återbäringsfond eller

b) erforderlig avskrivning på värdet av andra tillgångar av det slag som

avses i 2 mom.

Fastighetens värde

fastställda taxeringsvärdet.

94 §.

1 mom. I balansräkningen skola tillgångar och skulder fördelas i poster på

sätt som må anses påkallat med hänsyn till verksamhetens art och allmänna

bokföringsgrunder. Därvid skall iakttagas, att försäkringsfond upptages så­

som särskild skuldpost; omfattar bolagets rörelse olika försäkringsgrenar,

skall för varje försäkringsgren särskild försäkringsfond upptagas. Driver bo­

laget livförsäkringsrörelse, skola, där icke annat följer av bolagets grunder,

för denna verksamhetsgren såsom särskilda skuldposter upptagas jämväl föl­

jande tekniska fonder, nämligen utjämningsfond, säkerhetsfond och åter­

bäringsfond.

Närmare bestämmelser

av Konungen.

99 §.

Revisorer och

tillsatt honom.

Om revisor,

sådan stämma.

^

Den, som

tillsatt honom.

Skall enligt bolagsordningen revisor vara auktoriserad revisor eller god­

känd granskningsman och sker ändring i avseende å därtill utsedd person

eller suppleant för denne eller beträffande sådan persons hemvist, skall sty­

relsen eller verkställande direktören ofördröjligen göra anmälan därom för

registrering. Å de nna anmälan skall vad i 29 § a ndra stycket sägs äga inotsva-

f rande tillämpning. Vid anmälan, som ej avser allenast ändring av hem\ist,

•jit skall fogas avskrift av protokoll eller annan handling som bestyi'ker ändring-

en, så ock, där jämlikt 100 § särskilt tillstånd erfordras, bevis om sådant

tillstånd.

Rätt att —

av ändringen.

Med auktoriserad

godkänd granskningsman.

100 §.

1 mom. Revisor skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen

•i'

eller mjmdighet Konungen förordnar annat tillåter, här i riket bosatt svensk

IP

medborgare. Revisor skall hava den erfarenhet beträffande bokföring och

\ ,

¬

background image

1580

1961 . Nr 610

insikt i ekonomiska förhållanden som med hänsyn till bolagets verksamhet

erfordras för uppdraget.

Omfattar bolagets

godkänd granskningsman.

Till revisor

andres syskon.

130 §.

Sedan stadfästelse meddelats å ändring av bolagsordning eller grunder,

skall ändringen registreras. Anmälan för registrering skall göras av styrel­

sen eller verkställande direktören ofördröj ligen efter beslutet om stadfästelse

i,

eller, utom i fall som avses i andra stycket, i föi-väg i samband med ansök-

ningen om stadfästelse. Ändringsbeslutet må ej gå i verkställighet innan regi-

^

strering skett.

Avser beslutet

—• av sedda aktier.

133 §.

i

Ansökan om förlängning av koncession, som beviljats försäkringsaktiebo-

J

lag för bestämd tid, skall, ställd till den myndighet som beviljat koncessionen,

inlämnas till försäkringsinspektionen sist sexton månader före utgången av

den löpande koncessionen.

Beslut om sådan ansökan skall fattas å ordinarie bolagsstämma. Vid ansök­

ningen skall fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet.

142 §.

Likvidator skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen eller

myndighet Konungen förordnar annat tillåter, här 1 riket bosatt svensk med­

borgare. Sådant tillstånd må ej avse mer än en tredjedel av hela antalet lik-

vidatorer.

Uppdraget att

stycket sägs.

Om likvidator,

ny likvidator.

Visar likvidator

till inspektionen.

Vad i — — — för likvidator.

158 §.

Då likvidatorerna

för registrering.

Vid anmälningen, som skall vara undertecknad av samtliga likvidatorer,

skola fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet ävensom bevis om dagen

för utfärdande av kallelsen å okända borgenärer.

163 §.

Har försäkringsaktiebolag

sin verksamliet.

Uppkommer fråga

till likvidationsrevisorerna.

Likvidationsrevisorerna skola

eller icke.

Balansräkningen, berättelsen

å stämman.

Bolagsstämmas beslut

för handen.

För registrering skall ofördröjligeu anmälas, att likvidationen skall upp­

höra och bolagets verksamhet återupptagas. Anmälningen, som skall under­

tecknas av samtliga likvidatorer, skall innehålla försäkran, att hinder enligt

första stycket mot verksamhetens återupptagande ej föreligger. Vid anmäl­

ningen skola fogas två avskrifter av protokoll, som förts i ärendet, samt av­

skrift av balansräkningen, berättelsen och yttrandet av likvidationsreAäso-

rerna.

Beslutet om

— registrering skett.

166 §.

2 mom. Ä b eslut om ändring av stadfäst bolagsordning eller stadfästa grun­

der skall ock sökas Konungens stadfästelse. I Konungens ställe äger försäk­

ringsinspektionen besluta i sådant ärende, därest det icke är av principi­

ell betydelse eller eljest av synnerlig vikt.

¬

background image

1961 • Nr 610

1581

Avser ändringen utvidgning av bolagets rörelse till ny försäkringsgren eller

nytt verksamhetsområde eller avser ändringen en väsentlig omläggning av

rörelsen, skall vid prövningen, huruvida stadfästelse må meddelas, vad om

koncession för nytt holag är stadgat äga motsvarande tillämpning.

3 mom. Ansökan om

till försäkringsinspektionen.

Avser ansökningen

meddelanden (stiftaromhud).

Ansökan om ändring av stadfäst bolagsordning eller stadfästa grunder

skall, sedan beslut om ändringen fattats, göras av styrelsen eller verkstäl­

lande direktören. Vid ansökningen skall fogas avskrift av protokoll som förts

i ärendet.

170 §.

Bolagsordning för ömsesidigt försäkringsbolag skall angiva:

1. bolagets firma;

äga rum;

12. de grunder, enligt vilka eljest skall förfogas över uppkommen vinst,

med särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån avsättning

skall ske till återbäringsfond;

13. antal och belopp av försäkringar, som skola vara tecknade, innan bola­

get må anses bildat;

14. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget är

skyldigt att teckna återförsäkring;

15. där verksamheten avser såväl direkt försäkring som återförsäkring,

regler för återförsäkringens begränsning i förhållande till den direkta för­

säkringen ;

ävensom, där garantikapital förskjutes:

16. garantikapitalets be opp;

17. i vilken ordning garant skall inbetala tecknat garantibelopp;

18. huruvida och i vilken ordning ränta skall erläggas å garantikapitalet

och vinst utdelas till garant, så ock i vilken ordning garantikapitalet skall

återbetalas.

Antalet styrelseledamöter

antalet angives.

Bolagsordningen skall

enligt 183 §.

173 §.

För livförsäkring skola, där icke med hänsyn till försäkringens särskilda

natur anledning till undantag föreligger, grunder upprättas beträffande

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv;

2. avsättning till och användning av utjämningsfond;

3. försäkringstagares rätt till återköp och fribrev;

4. belåning av försälcringsbrev hos bolaget;

5. verkan av underlåten premiebetalning;

6. försälmngstagares rätt när, annorledes än av anledning som avses un­

der 3 eller 5, försäkringen upphör i förtid eller bolaget eljest är fritt från

ansvarighet för försäkringsfall;

7. återbäring till försälcringstagarna;

8. skyldighet att teckna återförsäkring; samt

9. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning.

Skall försälering,

för försäkringsfall.

Om grunder —

och 273 §§.

191 §.

Ansökan om

koncession beviljats.

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk­

ställande direktören och vice verkställande direktör innehålla uppgift om

fullständiga namnet, medborgarskap och hemvist, så ock förklaring att dessa

personer ej äro omyndiga. Där enligt denna lag eller bolagsordningen revi-

t

¬

background image

1582

1961 . Nr 610

sor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman, skola

beträffande sådan revisor och suppleant för denne lämnas enalianda upp­

gifter under angivande att han är auktoriserad revisor eller godkänd gransk­

ningsman.

I ansökningen

sådan firmatecknare.

Bolagets postadress skall angivas.

Vid ansökningen skola fogas:

1. de listor å vilka teckning av försäkringar ägt rum;

2. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman så ock, om särskild

stämma hållits, avskrift av det därvid förda protokollet; samt

3. bevis om tillstånd som må vara lämnat enligt 204 §, jämförd med 72

och 81 §§, eller enligt 206 §, jämförd med 100 §.

Dessutom skall,

jämställd betalning.

Har ej

av vittnen.

197 §.

Uppkommer i ömsesidigt försäkringsbolag förlust å försäkring som icke

är personförsältring eller återförsäkring, skall det belopp, vartill förlusten

uppgår, i den mån den icke varder täckt genom användande av befintliga

till framtida förfogande avsatta medel eller genom nedsättning av reservfon­

den, med tillägg av högst en tiondel uttaxeras å dem, som varit delägare i

bolaget under hela eller någon del av det räkenskapsår, varunder förlusten

uppkommit. Är enligt bestämmelse i bolagsordningen delägarnas personliga

ansvarighet begränsad till visst belopp eller har i bolagsordningen intagits

föreskrift om att uttaxering i första hand skall ske inom en bestämd grupp

av delägare eller eljest i annan ordning än i denna paragraf stadgas, skall

uttaxeringen därefter jämkas.

Varder ej

förlusten uppkommit.

Där garantikapital

till garanterna.

199 §.

Uttaxering skall ske i förhållande till varje delägares premier för annan

försäkring än personförsäliring eller återförsäkring, vilka belöpa på det rä­

kenskapsår varunder förlusten uppkommit.

Vid nedsättning

samma förhållande.

Har någon

mycket uppburit.

Om bolagsordningen

de gällande.

204 §.

3 mom. Vad i 90 § stadgas om registreringsanmälan skall lända till efter­

rättelse jämväl i fråga om ömsesidigt försäkringsbolag, dock skall vad där

sägs om 29 § andra, tredje och sjätte styckena i stället avse 191 § andra,

tredje och sjunde styckena.

227 §.

Sedan stadfästelse meddelats å ändring av bolagsordning eller grunder,

skall ändringen registreras. Anmälan för registrering skall göras av styrel­

sen eller verkställande direktören ofördröjligen efter beslutet om stadfäs­

telse eller i förväg i samband med ansökningen om stadfästelse. Ändrings­

beslutet må ej gå i verkställighet innan registrering skett.

231 §.

Ansökan om förlängning av koncession, som beviljats ömsesidigt för­

säkringsbolag för bestämd tid, skall, ställd till den myndighet som beviljat

koncessionen, inlämnas till försäkringsinspektionen sist sexton månader

före utgången av den löpande koncessionen.

¬

background image

1961 • Nr 610

1583

Beslut om sådan ansökan skall fattas å ordinarie bolagsstämma. Vid

j

ansökningen skall fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet.

'

237 §.

Likvidator skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen eller

[

myndighet Konungen förordnar annat tillåter, här i riket bosatt svensk

medborgare. Sådant tillstånd må ej avse mer än en tredjedel av hela an­

talet likvidatorer.

Dt

Uppdraget att

stycket sägs.

Om likvidator,

ny likvidator.

'

!i(i

Visar likvidator

till inspektionen.

Vad i

för likvidator.

f

I

251 §.

i

Vid skifte av bolagets behållna tillgångar skola tillgångarna fördelas mel-

^

lan dem, som vid bolagets trädande i lik.vidation voro delägare i bolaget, i

iji] torhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägares premier för de

fem senaste räkenskapsåren. Innehåller bolagsordningen bestämmelser om

i K annan fördelningsgrund, vare de gällande.

jj

Förmenar delägare

motsvarande tillämpning.

i

iii

Har delägare

äga tillämpning.

j

253 §.

'P

Då likvidatorerna

för registrering.

j

Vid anmälningen, som skall vara undertecknad av samtliga likvidatorer,

i

skola fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet ävensom bevis om

^ dagen för utfärdande av kallelsen å okända borgenärer.

i'

259 §.

Har ömsesidigt

sin verksamhet.

Uppkommer fråga

till likvidationsrevisorerna.

Likvidationsrevisorerna skola

eller icke.

ii

Balansräkningen, berättelsen

å stämman,

ijii

Bolagsstämmas beslut

fÖr handen.

,

För registrering skall ofördröj ligen anmälas, att likvidationen skall upp­

höra och bolagets verksamhet återupptagas. Anmälningen, som skall un-

i

dertecknas av samtliga likvidatorer, skall innehålla försäkran, att hinder

enligt första stycket mot verksamhetens återupptagande ej föreligger. Vid

anmälningen skola fogas två avskrifter av protokoll, som förts i ärendet,

I samt avskrift av balansrältningen, berättelsen och yttrandet av likvidations-

revisorerna.

f

i'-

Beslutet om

registrering skett.

i

^

270 §.

;

Grunderna beträffande återbäring till försäkringstagarna skola innehålla

regler för

"c

:.<!

1. användning av återbäringsfond;

>

2, tilldelning av återbäring; samt

3. förräntning av återbäringsmedel.

j

Reglerna för

— för tilläggsförsäkring.

Utfästelse om

av återbäring.

i

272 §.

t

Förutom för ändamål som angivas i grunderna må nedsättning av åter-

bäringsfonden och utjämningsfonden ske allenast för täckande av förlust

enligt vad i 273 § är stadgat, dock att försälcringsinspektionen må medgiva

nedsättning av dylik fond när särskilda skäl äro därtill.

400—615000. Svensk författningssamling 1961, Nr 610—613

¬

background image

' •

• <

. p' '

1584

1961 . Nr 610

Nedsättning av säkerhetsfonden för annat ändamål än täckande av för­

lust enligt 273 § må ej ske utan försäkringsinspektionens tillstånd.

273 §.

J mom. Meddelar försälcringsbolag enbart livförsäkring ocb uppkommer

förlust å rörelsen, som ej kan täckas av befintliga till framtida förfogande

avsatta medel, skall till täckande av förlusten nedsättning ske av återbä­

ringsfonden, säkerhetsfonden ocb utjämningsfonden i nu angiven ordning.

Varder i — •— — tilldelad återbäring.

Nedsättning av

är stadgat.

2 mom. Meddelar försälcringsbolag

av reservfonden.

Varder i

motsvarande tillämpning.

Uppkommer i bolag som avses i första stycket förlust å annan försäk­

ring än livförsäkring ocb kan förlusten ej täckas av befintliga till framtida

förfogande avsatta medel eller genom nedsättning av reservfonden skall

till täckande av förlusten nedsättning ske av återbäringsfonden, utjämnings­

fonden ocb säkerhetsfonden i nu angiven ordning; dock att i fall då värde­

handlingar vari sådan fond redovisas skola sättas i särskilt förvar på sätt i

276 § sägs fonden icke må nedsättas utan försäkringsinspektionens tillstånd.

Vad sålunda stadgats skall ej lända till rubbning av vad i 197 § är föreskri­

vet om täckande av ömsesidigt försäkringsbolags förlust å försäkring som

icke är personförsäkring eller återförsäkring.

274 §.

Vid envai- tidpunkt skall ett belopp motsvarande försäkringsfonden för

livförsäl^ringar vara redovisat i följande slag av värdehandlingar:

1. obligationer eller andra skuldförbindelser, som utfärdats eller garan­

terats av staten;

2. obligationer utfärdade av Sveriges allmänna bypoteksbank, konunga­

riket Sveriges stadsbypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan eller Sven­

ska skeppsbypotekskassan eller av bypoteksaktiebolag, som enligt vad därom

finnes stadgat står under tillsyn av bank- ocb fondinspektionen;

3. av riksbanken,

kunna medgivas.

Utan binder

i aktier.

Med försäkringsfond

återförsäkringsgivares ansvarighet.

276 §.

7 mom. De värdehandlingar,

grundade förbindelser.

Det åligger styrelsen ocb verkställande direktören att tillse att, på sätt

i första stycket är sagt, vid envar tidpunkt värdehandlingar till erforder­

ligt belopp satts i särskilt förvar. Hava värdehandlingar satts i förvar till

större värde än som enligt denna lag erfordras, äge styrelsen eller verkstäl­

lande direktören utbekomma handlingar svarande mot överskottet. Styrel­

sen eller verkställande direktören äge jämväl för utbetalande av förfallet

försäkrings- eller återbäringsbelopp, för vilket avsättning ägt rum, utbe­

komma handlingar av motsvarande värde. Utbyte av värdehandling mot an­

nan handling av motsvarande värde må äga rum, där sådant påkallas av

styrelsen eller verkställande direktören.

Behöver bolaget

motsvarande värde.

277 §.

Meddelar försäkringsbolag såväl livförsäkring som annan försäkring än

personförsäkring, skola tillgångar motsvarande säkerhetsfonden redovisas

på sätt i 274 § är föreskrivet om försäkringsfond; i fråga om värdehand­

lingar, i vilka tillgångarna sålunda redovisas, gälle vad i 276 § sägs om där

avsedda handlingar.

¬

background image

1956 . Nr 610

1585

281 §.

Sist en månad efter bolagsstämma, varom i 113 eller 213 § förmäles, eller,

om stämma ej hållits inom tid som där stadgas, inom sju månader från

föregående räkenskapsårs utgång skall genom styrelsens och verkställande

direktörens försorg till försäkringsinspektionen insändas dels avskrift av

balansräkningen, vinst- och förlusträkningen, förvaltningsberättelsen och

revisionsberättelsen, dels en särskild redogörelse angående bolagets verk­

samhet under räkenskapsåret och ställning balansdagen, dels ock, i fråga

om livförsäkring, redogörelse för berälming av premiereserven och utjäm­

ningsfonden. Redogörelserna skola upprättas enligt anvisningar, som med­

delas av inspektionen, och vara undertecknade, den förra av styrelsen och

verkställande direktören samt den senare av aktuarien.

På avskriften

enligt balansräkningen.

282 §.

1 mom. Det åligger styrelsen och verkställande direktören för försäkrings­

bolag som meddelar livförsäkring att, såvitt angår livförsäla-ingsrörelsen,

till försäkringsinspektionen insända dels inom nio månader efter varje rä­

kenskapsårs utgång redogörelse i vad mån det verkliga förloppet av rörelsen

avvikit från grunderna, dels ock för period och å tid, som inspektionen be­

stämmer, statistisk-ekonomisk utredning angående verksamhetens förlopp

och bolagets ställning.

Redogörelsen och

av aktuarien.

287 §.

1 mom. Det åligger styrelsen och verkställande direktören att när som

helst för befattningshavare hos försäkringsinspektionen som är behörig att

företräda inspektionen eller annan, som av inspektionen förordnats att före­

träda denna, hålla bolagets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räken­

skaper och andra handlingar tillgängliga för granskning.

2 mom. Befattningshavare hos försäkringsinspektionen som är behörig att

företräda inspektionen eller annan, som av inspektionen förordnats att fö­

reträda denna, äger närvara vid bolagsstämma eller av inspektionen utlyst

styrelsesammanträde och deltaga i överläggningarna.

3 mom. Vad försäkringsinspektionens företrädare eller någon som biträ­

der honom erfarit And g ranskning av böcker, räkenskaper och andra hand­

lingar eller vid bolagsstämma eller styrelsesammanträde må ej obehörigen

yppas.

287 a §.

Skyldighet enligt 283 § och 287 § 1 mom. att lämna upplysningar och

hålla tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning åligger även sty­

relsen och verkställande direktören i aktiebolag vars verksamhet uteslutan­

de har till föremål att biträda försäkringsbolag, så ock ordförande och verk­

ställande direktör eller motsvarande befattningshavare i tarifförening, skade­

regleringsnämnd, villkorsnämnd eller annat liknande organ, som biträder

försäkringsbolag vid rörelsens bedrivande. Samma skyldighet åligger jämväl

styrelsen och verkställande direktören i annat aktiebolag än nu sagts, i den

mån det med bolagets samtycke föreskrivits i villkor för medgivande enligt

336 § a tt innehava aktier i bolaget.

295 §.

2 mom. Beslut om

ordinarie bolagsstämma.

Inom fyra månader från det beslutet fattades eller, om klandertalan därå

anställts, från det denna talan genom lagalcraftägande dom ogillades, skall

beslutet av det överlåtande bolagets styrelse eller verkställande direktör an-

I

t

i'i

¬

background image

1586

1961 . Nr 610

i

mälas för registrering. Två avskrifter av protokoll som förts i ärendet, inne­

hållande fullständigt angWande av förslaget till avtal, skola fogas \id an­

mälningen, Har anmälan ej gjorts inom föreskriven tid, vare frågan om över­

låtelse förfallen.

303 §.

Ansökan om försäkringsbolags registrering och anmälan för registrering

skola ingivas eller i betalt brev med posten insändas till försäkringsinspek­

tionen.

304 §.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om upprättande

av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke iakttagits de före­

skrifter, som finnas för varje särskilt fall stadgade, eller prövas beslut, som

anmäles för registrering och för vars giltighet stadfästelse ej erfordras, icke

hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse med

föreskrifterna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller

mot bolagsordningen eller grunderna eller vara till sin avfattning i något

viktigare hänseende otydligt eller \alseledande, skall registrering vägras. Är

annan grund till sådan klandertalan mot bolagsstämmobeslut, som avses i

131 § 1 mom. andra stycket eller 229 § 1 mom. andra stycket, än att vid

beslutet i denna lag eller bolagsordningen upptagna föreskrifter om sär­

skild röstpluralitet icke rätteligen iakttagits, vare det dock ej hinder mot

registrering, sedan tid för väckande av klandertalan utgått utan att talan

väckts.

305 §.

Beviljas försäkringsaktiebolags — — — hans fullständiga namn och

hem\ast.

Innehåller bolagsordningen

kunna utgivas.

Bolaget skall tillställas bevis om registreringen, tecknat å avskrift av

koncessionen. De listor å vilka aktieteckningen ägt rum skola återställas

till bolaget.

306 §.

Beviljas ömsesidigt

hans fullständiga namn och hemvist.

Innehåller bolagsordningen

i registret.

Bolaget skall tillställas bevis om registreringen, tecknat å avskrift av kon­

cessionen. De listor å vilka teckning av försäkringar ägt rum skola åter­

ställas till bolaget.

315 §.

Närmare föreskrifter om försäkringsregistrets förande och de i 314 §

stadgade kungörelserna samt om tid och sätt för utgivande av den i nämn­

da paragraf omförmälda samlingen och dess översändande till vissa myn­

digheter meddelas av Konungen.

327 §.

Med dagsböter eller fängelse straffes ock

1. styrelseledamot eller verkställande direktör, som uppsåtligen eller av

vårdslöshet meddelar oriktig eller \nlseledande uppgift i redogörelse, utred­

ning eller bevis, som avses i 281 eller 282 §, eller vid lämnande av upplys­

ning enligt 283 §;

2. den som jämlikt 287 a § lämnar upplysning enligt 283 § och som där­

vid uppsåtligen eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande iipp-

3. aktuarie, där han i redogörelse eller utredning, som enligt 281 eller

282 § avlämnats till försäkringsinspektionen, uppsåtligen eller av vårdslös­

het meddelar oriktig eller vilseledande uppgift;

L

¬

background image

1961 . Nr 610

*

1587

4. styrelseledamot, med vars begivande utfärdas aktiebrev, interimsbevis

eller teckningsbevis, som är ställt till innehavaren, eller dylikt brev eller

bevis, i vilket mot föreskrift i 30 § andra stj'^cket, 31 § första stycket tredje

punkten eller 31 § andra stycket tredje punkten den i förbehåll som i nämn­

da lagrum sägs bestämda inskränkningen icke angivits;

5. styrelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen låter i aktieboken

verkställa införing i strid mot bestämmelserna i 35 § 1 mom. andra eller

tredje stycket, 35 § 2 mom. första eller andra stycket, 35 § 3 mom. första

punkten, 54 § tredje punkten eller 59 § 2 mom. tredje stycket eller fjärde

stycket sista punkten eller underlåter att ombesörja, att förändring i ägan­

derätten till aktie varder jämlikt 35 § 1 mom. tredje eller fjärde stj'cket,

35 § 2 mom. första eller andra stycket eller 35 § 3 mom. första punkten in­

förd i aktieboken;

6. styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, som uppsåtli­

gen eller av vårdslöshet i strid mot bestämmelserna i 63 §, 67 § 1 mom.,

68 § första stycket, 193 § eller 195 § 1 mom. låter verkställa utbetalning

till aktieägare eller garant;

7. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors med­

hjälpare som, oaktat han insett eller bort inse, att skada därav kunnat föl-

ja, yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans känne­

dom, utan att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av hans upp-

drag;

8. den som i sådan försäkran, varom förmäles i 107 §, uppsåtligen läm­

nar oriktig uppgift.

328 §.

Med dagsböter straffes

1. styrelseledamot eller

nämnda lagrum;

4. stiftare, där han uppsåtligen eller av vårdslöshet bestyrker avskrift,

som i 12 § första stycket eller 175 § första stycket sägs, ehuru avskriften

är oriktig, så ock styrelseledamot och styrelsesuppleant, där han uppsåtli­

gen eller av vårdslöshet bestyrker avskrift, varom förmäles i 52 § första

stj'cket, ehuru avskriften är oriktig.

329 §.

Med dagsböter straffes ock

1. den som, i annat fall än i 327 § 4 och 5 avses, underlåter att iakttaga

föreskrift i 30 §, 31 § första, andra eller fjärde stycket, 35 §, 54 § tredje

punkten, 59 § 2 mom. tredje stycket eller fjärde stycket sista punkten eller

340 §, så ock den som bryter mot föreskrift i 34 §, 51 § andra stycket första

punkten, 59 § 2 mom. fjärde stycket första punkten, 64 §, 301 § eller 334 §

2 mom. tredje stycket;

2. styrelseledamot, verkställande

stycket åligger.

329 a §.

Den som bryter mot vad i 287 § 3 mom. är stadgat straffes med dagsbö­

ter eller fängelse, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

332 §.

2 mom. När god man på grund av förordnande jämlikt 18 kap. 4 § 5 för-

äldrahalken förvaltar aktier för blivande ägares räkning, skall blivande äga­

re på anmälan av gode mannen införas såsom ägare i aktieboken med an­

teckning om förvärvet och om förordnandet.

334 §.

1 mom. Beslutas i

femtio kronor.

Beslut om

i nedsättningsbeslutet.

.'•7

T'

•^0

u

i •

¬

background image

1588

1961 • Nr

I annat

sig därom.

:

Där beslut om sammanläggning av aktier ej ingår i beslut om nedsättni

av aktiekapitalet, skall beslutet ofördröjligen av styrelsen eller verkställande,

direktören anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas två av­

skrifter av protokoll som förts i ärendet.

336 §.

Av aktierna i svenskt eller utländskt aktiebolag må försäkringsbolag icke

utan försäkringsinspektionens medgivande äga mer än en tjugondel eller,

om alctier med olika röstvärde finnas, större antal än att röstetalet för ak­

tierna utgör högst en tjugondel av röstetalet för samtliga aktier. Tillhör

försäkringsbolaget koncern, skall vad sålunda stadgats gälla koncernen; ak­

tiebolag, som ej är försäkringsbolag, skall därvid anses såsom koncernbo­

lag, därest förhållandena äro sådana att aktiebolaget, om det varit försäk­

ringsaktiebolag, jämlikt 333 § skulle hava räknats såsom dotterbolag.

Vad i första stycket är stadgat skall ej äga tillämpning å aktier i försäk­

ringsaktiebolag eller i aktiebolag, vars verksamhet uteslutande bar till fö­

remål att äga aktier i försäkringsaktiebolag, att tillskjuta garantikapital i

ömsesidigt försäkringsbolag, att utöva förvaltning av försäkringsbolags fas­

tigheter eller att biträda försäkringsbolag vid rörelsens bedrivande.

341 §.

Skall enligt

av styrelsen.

Avskrift varom i denna lag stadgas skall, där ej särskild föreskrift gi­

vits, vara till riktigheten bestyrkt av två personer, som vid sina namn böra

angiva yrke och postadress.

345 §.

I fråga om livförsäkring endast för dödsfall, vilken meddelas för en tid

av längst fem år eller mot premie, som är beräknad och bestämd för längst

fem år i sänder, må Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, för­

säkringsinspektionen medgiva undantag från de särskilda bestämmelserna

i denna lag angående livförsäkring.

Beträffande tjänstepensionsförsäkring

prövas skäliga.

Driver försäkringsbolag

finnas påkallade.

I fråga

i övrigt.

348 §.

Utan hinder av bestämmelserna i 168 § må för ändamål som avses i la­

gen om yrkesskadeförsäkring bildas ömsesidigt försäkringsbolag för vars

förbindelser delägarna svara personligen; och skall beträffande sådant bo­

lag i fråga om förlust å yrkesskadeförsäkringen vad i 197—203 §§ är för

där avsett fall föreskrivet om uttaxering äga motsvarande tillämpning.

Angående trafikförsäkringsrörelse

å motorfordon.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962, där ej annat följer av vad

nedan sägs. Vad i beslut om koncession eller i försäkringsbolags bolags­

ordning må vara stadgat angående sjuk- och olycksfallsförsäkring, som med­

delas för längst tio år, skall efter den 1 januari 1962 avse sådan försäkring,

som meddelas för längst fem år.

Bestämmelserna i 199 och 251 §§ i deras ändrade lydelse skola träda i

kraft den 1 januari 1963.

Försäkringsinspektionen äger före den 1 januari 1962 stadfästa sådan

ändring av försäkringsbolags bolagsordning och grunder som påkallas av

denna lag. Inspektionen äger ock efter ansökan medgiva, att försäkrings-

¬

background image

1961 . Nr 610^612

1589

^ = bolag, i avvaktan på att ändring som nu sagts beslutas, stadfästes och re-

;• gistreras, senast intill utgången av år 1962 må tillämpa vad i äldre lag är

stadgat angående regleringsfond och återbäringsfond.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si­

gill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1961.

J

GUSTAF ADOLF

'

(L. S.)

^ (Handelsdepartementet)

GUNNAR LA NGE

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.