610610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

'7Mih

1961 ⬢ Nr 610�613

'

utkom från trycket den 20 dec. 1961

Nr 610

Lag

angående ändring i lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om

försäkringsrörelse;

given Stockholms slot t den 15 de cember 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V en des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att 1 och 2 §§, 4 § 2 och 3 mom., 6, 9, 29, 31, 47 och

52 §§, 59 § 2 mom., 60 §, 61 § 1 mom., 72, 81 och 90 §§, 93 § 3 mom., 94 §

1 mom., 99 §, 100 § 1 mom., 130, 133, 142, 158 och 163 §§, 166 § 2 och 3

mom., 170, 173, 191, 197 och 199 §§, 204 § 3 mom., 227, 231, 237, 251, 253,

259, 270 och 272�274 §§, 276 § 1 mom., 277 och 281 §§, 282 § 1 mom.,

287 §, 295 § 2 mom., 303 §, 304 § 2 mom., 305, 306, 315 och 327-^329 §§,

332 § 2 mom., 334 § 1 mom., 336, 341, 345 och 348 §§ lagen den 17 juni

1948 om försäkringsrörelse^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an-

gives, dels ock att i lagen skola införas två nya paragrafer, betecknade 287 a

och 329 a ⬢§§, av den lydelse nedan angives.

1 §⬢

Försäkringsrörelse må, där ej annat följer av vad i lag eller författning

är stadgat, drivas endast av försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försäk­

ringsbolag, som därtill erhållit tillstånd (koncession).

Om utländsk

stadgas särskilt.

2 §.

I

1 mom. Försäkringsbolag må icke driva annan rörelse än försäkringsrö­

relse, med mindre särskilda skäl äro därtill.

2 mom. Med livförsäkringsrörelse må ej förenas försäkringsrörelse som

avser annat än personförsäkring, med mindre särsldlda skäl äro därtill.

Vad nedan i denna lag särskilt stadgas angående livförsäkring skall äga

, motsvarande tillämpning i fråga om personförsäkring av annat slag. I fråga

) om sådan försäkring, meddelad för en tid av längst fem år eller mot premie,

som är beräknad och bestämd för längst fem år i sänder, må rörelsen dock

drivas utan tillämpning av de särskilda bestämmelserna angående livför­

säkring.

4 §.

2 mom. �& beslut om ändring av stadfäst bolagsordning eller stadfästa

grunder skall ock sökas Konungens stadfästelse. I Konungens ställe äger

'

Prop. 1961: 171; L^U 51; Rskr 388.

= Senaste lydelse av 282 och 345 §§, se 1950: 320.

399�618000. Sven sk författningssamling 1961, Nr 610�GIS

¬

background image

1576

1961 . Nr 6

försäkringsinspektionen besluta i sådant ärende, därest det icke är av prin-

M

cipiell betydelse eller eljest av synnerlig vikt.

Avser ändringen utvidgning av bolagets rörelse till ny försäkringsgren

eller nytt verksamhetsområde eller avser ändringen en väsentlig omlägg­

ning av rörelsen, skaJl vid prövningen, huruvida stadfästelse må meddelas,

vad om koncession för nytt bolag är stadgat äga motsvarande tillämpning.

3 mom. Ansökan om

till försäkringsinspektionen.

Avser ansökningen

meddelanden (stiftarombud).

Ansökan om ändring av stadfäst bolagsordning eller stadfästa grunder

skall, sedan beslut om ändringen fattats, göras av styrelsen eller verkstäl­

lande direktören. Vid ansökningen skall fogas avskrift av protokoll som

förts 1 ärendet,

6 §.

Bolagsordning för försäkringsaktiebolag skall angiva;

^

I. bolagets firma;

vara vidtagna;

II. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst, med

särskilt angivande i fråga om livförsäkringsrörelse i vad mån avsättning

^

skall ske till återbäringsfond; samt

12. beträffande annan försäkring än livförsäkring i vad mån bolaget är

skyldigt att teckna återförsäkring.

Antalet styrelseledamöter

antalet angives.

'M

9 §.

ä

För livförsäkring skola, där icke med hänsyn till försäkringens särskilda

natur anledning till undantag föreligger, grunder upprättas beträffande

^1

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv;

^

2. avsättning till och användning av utjämningsfond;

'

3. försäkringstagares rätt till återköp och fribrev;

'

4. belåning av försäkringsbrev hos bolaget;

5. verkan av underlåten premiebetalning;

6. försäkringstagares rätt när, annorledes än av anledning som avses un-

rj

der 3 eller 5, försäkringen upphör i förtid eller bolaget eljest är fritt från

ansvarighet för försäkringsfall;

7. återbäring till försäkringstagarna;

TJ.

8. skyldighet att teckna återförsäkring; samt

\

9. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning.

Skall försäkring

för försäkringsfall.

Om grunder

och 273 §§.

29 §.

1

Ansökan om

koncession beviljats.

'"i

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

h

ställande direktören och vice verkställande direktör innehålla uppgift

om fullständiga namnet, medborgarskap och hemvist, så ock förklaring att

dessa personer ej ära omyndiga. Där enligt denna lag eller bolagsordningen

revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman, sko­

la beträffande sådan revisor och suppleant för denne lämnas enahanda upp­

gifter under angivande att han är auktoriserad revisor eller godkänd gransk­

ningsman.

I ansökningen

sådan firmatecknare.

Bolagets postadress skall angivas.

Vid ansökningen skola fogas:

1. de listor å vilka aktieteckningen ägt rum;

¬

background image

1961 . Nr 610

1577

I iii

2. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman så ock, om sär-

^ skild stämma hållits, avskrift av det därvid förda protokollet;

3. en av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören under-

tecknad handling, innehållande dels uppgift om det tecknade belopp, för

^ vilket tilldelning av aktier ägt rum, samt om det belopp, för vilket aktier

må hava förklarats förverkade enligt 39 §, ävensom därom huru mycket

av det helopp, vartill aktiekapitalet sålunda uppgår, blivit inbetalt, dels ock

försäkran att den anmälda inbetalningen på aktiekapitalet blivit verkställd

genom betalning i penningar eller därmed enligt 331 § jämställd betalning;

samt

4. bevis om tillstånd som må vara lämnat enligt 72, 81 eller 100 §.

Har ej

av vittnen.

Där full betalning för aktier erlagts vid tiden för ansökningen, skall den

i femte stycket 3 omförmälda handlingen jämväl innehålla uppgift om

sammanlagda nominella beloppet av till fullo betalda aktier.

31 §.

Efter det

i aktieboken.

.

Om verkställd teckning av aktie må utgivas bevis, däri upptages förbe-

k håll att aktiehrev eller interimsbevis å aktien ej må utbekommas av ak­

tietecknaren eller den till villcen hans rätt övergått, med mindre beviset

återställes. Sådant bevis (teckningsbevis) skall ställas till viss man och

undertecknas av stiftarna eller av styrelsen efter vad i 30 § är stadgat om

aktiebrev eller ock genom bank på sätt i första stycket är föreskrivet om

interimsbevis. Beviset, däri skall angiA^as bolagets firma, akties nominella

belopp och dagen för utfärdandet, skall innehålla de uppgifter som i 30 §

andra stycket angivas.

�& int erimsbevis

å aktien.

Teckningsrättsbevis och

är föreskrivet.

47 §.

Bolagsstämmans beslut

för registrering.

Vid anmälningen skola fogas två avskrifter-av protokoll rörande beslu­

tet, så ock i huvudskrift och avskrift det i 44 § andra stycket första punk­

ten omförmälda yttrandet samt berättelse och yttrande som avses i nämnda

stycke 2 och 3.

Om villkor

i 308 § 1 mom.

52 §.

I

Teckning av de nya aktierna skall ske å teckningslistan i huvudskrift

* eller i avskrift, som bestyrkts av notarius publicus eller landsfiskal eller av

två styrelseledamöter.

Vid teckningslistan

dessa tidningar.

�& varje

listans framläggande.

När aktieteckning

och postadress.

)

59 §.

2 mom. Beslutet om ökningen skall genom styrelsens och verkställande

direktörens försorg kungöras på sätt i 49 § stadgas, ökningsbeslutet skall

därefter av styrelsen eller verkställande direktören anmälas för registre­

ring. Vid anmälningen skola fogas dels två avskrifter av protokoll som förts

i ärendet, dels ett exemplar av de tidningar, i vilka beslutet varit infört,

dels ock avskrift av den för nästföregående räkenskapsår fastställda ba­

lansräkningen eller, där beslutet ej fattats å ordinarie bolagsstämma som

avses i 113 §, av de handlingar, som efter vad i 1 mom. tredje stycket sägs

skola hava framlagts å bolagsstämman.

¬

background image

1578

1961 - Nr

Aktiekapitalet skall

till aktiekapitalet.

De nya

i nummerföljd.

Ej må

i aktieboken.

60 §.

I försäkringsaktiebolag

bestämda minimikapitalet.

Sådan nedsättning

bolagsordningen registrerats.

Ej må

fullo täckta.

Då enligt de i förbehållet stadgade grunderna blivit bestämt att vissa

aktier skola inlösas, skola styrelsen och verkställande direktören ofördröj-

ligen göra anmälan för registrering av aktiekapitalets nedsättning med mot­

svarande belopp. Vid denna anmälan skall fogas avskrift av den fastställda

balansräkningen för nästföregående räkenskapsår, så ock, där inlösen be­

slutats av bolagsstämma, två avskrifter av protokollet i ärendet samt i an­

nat fall i två exemplar en av styrelsen och verkställande direktören under­

skriven handling rörande bestämmandet av vilka aktier som skola inlösas.

Då registrering skett, skall aktiekapitalet anses nedsatt, och må inlösen ej

dessförinnan ske.

När aktie

om inlösandet.

61 §.

i mom. Beslut om

127 § stadgas.

Förslag till

över berättelsen.

Handlägges nedsättningsfrågan

båda stämmorna.

Nedsättningsbeslutet skall

föreskrifter meddelas.

Inom fyra månader från det nedsättningsbeslutet fattades eller, om Idan-

dertalan därå anställes, från det denna talan genom lagakraftägande dom

ogillades, skall nedsättningsbeslutet av styrelsen eller verkställande direk­

tören anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas två avskrifter

av protokoll som förts i ärendet, så ock avskrift av den för nästföregående

år fastställda balansräkningen eller, där fastställelse av balansräkningen

ej skett i samband med nedsättningsbeslutet, av de i andra stycket 1, 2 och

3 omförmälda handlingarna.

Har anmälan

nedsättningsbeslutet förfallet.

72 §.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören skola vara myndiga och,

där ej för särskilt fall Konungen eller myndighet Konungen förordnar annat

tillåter, här i riket bosatta svenska medborgare. Sådant tillstånd må beträf­

fande styrelseledamöterna ej avse mer än en tredjedel av hela antalet.

81 §.

Bemyndigande för styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direk­

tören eller vice verkställande direktör att teckna bolagets firma må medde­

las av styrelsen, där ej i bolagsordningen blivit bestämt, att sådant bemyn­

digande icke må meddelas. Styrelsen äge ock bemyndiga annan än nu sagts

att teckna bolagets firma, om tillåtelse därtill givits i bolagsordningen eller

av bolagsstämman; dock må i dylikt fall bemyndigande ej lämnas den som

är omyndig och ej heller utan tillstånd av Konungen eller myndighet Ko­

nungen förordnar den som icke är här i riket bosatt svensk medborgare.

Bemyndigande att

styrelsen återkallas.

90 §.

Utses, efter det ansökan om bolagets registrering gjorts, vice verkställande

direktör, eller sker ändring i avseende å de till styrelseledamöter eller stjTel-

sesuppleanter eller till verkställande direktör eller vice verkställande direk­

tör utsedda personerna eller i fråga om rätten att teckna bolagets firma eller

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.