SFS 1974:203

740203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:203 Lag

utkom frän trycket

kriminalvård i a nstalt;

den 14 maj 1974

utfärdad den 19 april 1974.

Kungl. Maj;l förordnar följande med riksdagen".

1 kap . Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse,

ungdomsfängelse eller internering eller förordnande enligt 28 kap. 3 §
brottsbalken om behandling i ansta lt.

Vad som föreskrives i lagen om den som dömts till fängelse gäller

även den som ålagts fängelse som förvandlingsslraff för böter.

2§ Kriminalvårdsstyrelsen

leder

och

har

in.seende

över

kriminalvården i anstalt .

3 § Kriminalvårdsanstalt är riksanstalt eller lokalanslalt.

Riksanstalt, lokalanstalt eller avdelning av anstalt är öppen eller

sluten.

Kungl. Maj;t eller myndighet, som Kungl. MaJ:t bestämmer,

förordnar vilka anstalter som är riksanstalter eller lokalanstalter och
vilka anstalter eller anstaltsavdelningar som är öppna eller slutna.

Vad nedan i denna lag sägs om öppen eller sluten anstalt gäller även

öppen eller sluten avdelning av anstalt.

4§ Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes
anpassning

i

samhället

främjas och skadliga

följder av

frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att
kravet på samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från början
inriktas på åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför

anstalten. Frigivning och överförande till vård utom anstalt skall

förberedas i god tid.

5 § Kriminalvården i a nstalt skall planläggas och genomföras i nära

samverkan mellan kriminalvårdens olika organ, i den mån ett

480

' Prop. 1974:20. JuU 2. rskr 99.

¬

background image

förverkligande av vårdens syfte kräver insatser av andra samhälleliga

SFS 1974. 203

organ, skall erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant
organ.

Vid planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga

rum med denne. 1 den utsträckning det lämpligen kan ske bör samråd

ske även med hans närstående. Den intagne skall beredas tillfälle yttra

sig om tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga
skäl talar däremot.

6§ Vid fördelning av de intagna mellan lokalanstalter och

riksanstalter skall följande allmänna riktlinjer vara vägledande.

Den som undergår fängelse i högst ett år eller behandling enligt 28

kap. 3 § brottsbalken skall företrädesvis vara placerad i lokala nstalt.

Den som undergår fängelse i mer än ett år, ungdomsfängelse eller

internering placeras företrädesvis i riksanstalt. När så behövs för en

ändamålsenlig förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom

anstalt, får den intagne överföras till lokalanstalt.

7 § Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter

iakltages följande.

Intagen bör placeras i öppen anstalt, om icke annan placering är

påkallad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller

eljest av säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas

honom till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller

särskild behandling som icke lämpligen kan anordnas i öpp en anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till in ternering med en

minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt, om det med
hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest kan

befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig

verksamhet, vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt

allvarlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering

kräves för en ändamålsenlig förberedelse av förestående frigivning

eller överföring till vård utom anstalt eller eljest synnerliga skäl

föreligger för placering i öppe n anstalt.

8 § Vid place ring av intagen som ej fyllt 21 år skall särs kilt beaktas alt

han, om ej särskilda skäl föranleder annat, hålles åtskild från sådana
intagna som kan inv erka menligt på hans anpassning i sa mhället.

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt

9§ Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde.

Han skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är

förenade med vistelse i an stalt.

Intagen skall visa hänsyn mot anstaltspersonal och medintagna. Han

skall rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstalten och de

anvisningar som anstaltspersonalen lämnar honom.

4g 1

31—SFS 1974

fr

¬

background image

SFS 1974: 203

10 § Intagen skall beredas lämpligt arbete som såvitt möjligt främjar

utsikterna för honom alt efter frigivningen inordna sig i arbetsl ivet.

Har intagen behov av undervisning eller utbildning eller av medi-

cinskpsykologisk eller annan särskild behandling, skall sådan beredas

honom under arbetstiden, om det kan ske med hänsyn till

anstaltstidens längd och den intagnes förutsättningar.

11 § För att underlätta anpassningen i samhället kan den som är

intagen i lokalanstalt medges att under arbetstid utföra arbete eller

deltaga i undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad

verksamhet utom anstalten. Vid anstalt som nu sagts bör särskilda

åtgärder vidtagas för att främja verksamhet av detta slag.

Medgivande som avses i fö rsta stycket kan lämnas även den som är

intagen i riksa nstalt, om särskilda skäl föreligger.

12 § Intagen är skyldig att utföra det arbete eller deltaga i den

undervisning eller utbildning som ålägges honom.

13 § Intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning som är lämplig

med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd.

Inlagen skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en

timme om ej synnerligt hinder möter däremot.

14 § Intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning.

Han bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till

hans utveckling. 1 den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få
möjligheter att genom tidningar, radio och television följa vad som

händer i omv ärlden. Hans behov av förströelse bör tillgodoses i skäli g

omfattning.

Om det lämpligen kan ske, bör intagen beredas tillfälle att utom

anstalten på fritid deltaga i sådan föreningsverksamhet eller annan

liknande verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i

samhället. Därvid kan f öreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

15 § Intagen som inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas

tillfälle härtill i den utsträckning det kan ske.

16 § Vid förberedande av intagens frigivning eller överförande till
vård utom anstalt skall särskilt eftersträvas att bereda honom lämplig

arbetsanställning eller annan försörjningsmöjlighet samt lämplig

bostad. Kommer han att behöva undervisning, utbildning eller

ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd. skall så långt möjligt åtgärder

vidtagas för att tillgodose sådant behov.

17 § Intagen skall arbeta tillsammans med andra intagna, om ej annat

följer av bestämmelserna i denna lag eller av arbetets särskilda

beskaffenhet.

På fritiden får intagen i den utsträckning han önskar det vistas

tillsammans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna

432

i d enna lag. 1 sluten anstalt får dock gemenskapen mellan intagna på

¬

background image

f rilid inskränkas, om del är oundgängligen päkallal med hänsyn lill

SFS 1974: 203

förhållandena på anslallen.

18 § Inlagen får på egen begäran arbela i en rum, om beaklansvärda
skäl lalar härför.

Läkare skall yllra sig över begäran som avses i förslå slyckel. om

möjligl innan ärendel avgöres och annars inom en vecka därefler.
Medgivande skall omprövas så ofla anledning därlill föreligger, dock
rninsl en gång i måna den.

19 § I samband med ulredning för planläggning av inlagens vård i
anslall får denne hållas avskild från andra iniagna endasl i den mån d el
oundgängligen kräves för all syflel med utredningen ej skall äventyras.

20 § Om del är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhel.
föreliggande fara för inlagens egen eller annans säkerhel till liv eller

hälsa eller för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom eller för all
hindra all intagen utövar menligt inflytande pa andra intagna, får in­
tagen hållas avskild från andra iniagna.

Inlagen som avses i 7 § tredje slyckel och på skäl som där anges är

placerad i s lulen anslall får hållas avskild från andra iniagna, om del
kan befaras all han planlägger rymning eller all annan planlägger

frilagningsförsök och avskildheten är nödvändig för all hindra all

sådan plan sättes i verket.

Beslut enligt första eller andra slyckel skall omprövas så ofla

anledning därlill föreligger, dock minsl en gång i mån aden.

21 § Inlagen som hålles avskild från andra iniagna enligt 19 eller 20 §

skall erhålla sådan lättnad i avskildh eten som kan ske ulan oiägenhel.

22 § Innan beslut meddelas om åtgärd enligt 20 1} eller vid

omprövning av sådant beslut skall ulredning ske rörande de
omständigheter som inverkar på frågans avgörande. Läkare skall yllra
sig i frågan, om möjligl innan åtgärden vidtages och annars inom en

vecka därefler.

Över vad som förekommit vid ulredning enligt första slyckel skall

protokoll föras.

23 § Inlagen får hållas avskild från andra iniagna. om del är
nödvändigt för all betvinga våldsamt uppträdande av honom.

Åtgärden får ej beslå under längre lid än säkerheten kräver.

Visar sig andra medel otillräckliga för all betvinga våldsamt

uppträdande av inlagen, får denne beläggas med fängsel. om

säkerheten oundgängligen kräver del.

Läkare skall så snart del kan ske yllra sig över åtgärd enligt första

eller andra slyckel. Över vad som förekommit skall protokoll föras,

24 § I den utsträckning del kan ske utan oiägenhel får inlagen inneha

personliga lillhörigheler samt skaffa sig eller mottaga böcker,

483

¬

background image

SFS 1974: 203

tidskrifter, tidningar och annat som kan bereda honom sysselsättning

under fritid.

I övrig t får intagen inneha pengar och skaffa sig eller mottaga varor

eller annat enligt särskilda bestämmelser. Om det är påkallat för alt

hindra att otillåtna varor införes i anst alt, får föreskrivas att de intagna

ej utan särskilt medgivande får mottaga försändelser av annat slag än

brev eller annan skriftlig handling.

25 § Brev mellan intagen och svensk myndighet eller advokat skall
vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara avsänt fran svensk

myndighet eller advokat och kan skäligen misstänkas att uppgiften är

oriktig, får dock brevet granskas, om förhållandet icke kan klarläggas

på annat sätt.

26 § Annat brev till e ller från intagen än sådant som avses i 25 § får
med iakttagande av vad i and ra stycket föreskrives granskas, om det är

påkallat av säkerhetsskäl.

Brev får granskas, om det finns anledning antaga att del innehåller

otillåtet föremål. Vidare får brev granskas slickprovsvis. 1 sluten anstalt

får brev dessutom granskas, om det är nödvändigt med hänsyn till den
intagnes särskilda förhållanden.

27 § Granskning av brev får ej vara mer ingående än som är
nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte.

Vid öppning av brev bör den intagne vara närvarande, om det

lämpligen kan ske.

Brev som granskats får kvarhållas, om det är påkallat av

säkerhetsskäl. Den intagne skall i så fall gen ast underrättas därom. Är
det fråga om ett ankommande brev skall den intagne i den utsträckning
del lämpligen kan ske fä del av innehållet. Kvarhållet brev skall

utlämnas till den intagne så snart ske kan och senast när anstaltsvården
upphör, om ej särskilda skäl talar däremot.

28 § Vad i 25 -27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt

meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller

även sammanslutning av intagna.

För psykiatrisk avdelning gäller i stället för 25-27 §§ i tillämpliga

delar bestämmelserna i 15 § lagen (1966:293) om beredande av sluten

psykiatrisk vård i vissa fall. Brev från intagen till svensk myndighet

eller advokat skall dock allti d vidarebefordras utan granskning.

29 § Intagen får mottaga besök i den utsträckning det lämpligen kan

ske. Han får ej mottaga besök som är ägnat alt äventyra säkerheten i

anstalten eller som kan motverka hans anpassning i samhället eller
eljest vara till skada för honom eller annan.

Tjänsteman vid an stalten skall vara närvarande vid besök, om det är

påkallat med hänsyn till säkerheten. Vid besök av advo kat som biträder

den intagne i rättslig angelägenhet får tjänsteman närvara endast om
advokaten eller den intagne begär del.

434

Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den

¬

background image

besökande underkastar sig kroppsvisitalion eller medger undersökning

SFS 1974: 203

av väska, kasse eller annat dylikt som han vill medföra vid besöket.

30 § Telefonsamtal mellan intagen och person utom anstalten får äga

rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den intagne kan
förvägras telefonsamtal som är ägnat att äventyra säkerheten i

anstalten eller som kan motverka hans anpassning i samhället eller
eljest vara till skada för honom eller annan.

Om det är påkallat med hänsyn till s äkerheten, skall tjänsteman på

lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får äga rum endast
med den intagnes vetskap. Telefonsamtal med advokat som biträder

den intagne i rätt slig angelägenhet får icke avlyssnas utan den intagnes

medgivande.

31 § Kungl. Maj:t kan för visst fall förordna om avvikelse från

bestämmelserna i 2 5-30

om del är påkallat med hänsyn till rikels

säkerhet.

32 § För att underlätta anpassningen i samhä llet kan intagen beviljas

tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (korltidspermission), om

ej avsevärd fara för missbruk föreligger. Korttidspermission får också

ges. om annan särskild anledning föreligger därtill.

Intagen som avses i 7 § tredje stycket och på skäl som där anges är

placerad i sluten anstalt får beviljas korttidspermission endast om

synnerliga skäl föreligger därtill.

För korttidspermission får ställas de villkor som kan anses

erforderliga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat.

Är noggrann tillsyn behövlig, kan föreskrivas att den intagne under

permissionen skall vara ställd under bevakning.

33 § Till förberedande av frigivning eller överförande till vård utom

anstalt kan intagen som undergår fängelse eller dömts till

ungdomsfängelse eller internering beviljas permission under viss

längre tid (frigivningspermission).

Den som undergår fängelse på sådan tid att villkorlig frigivning icke

kan komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om

synnerliga skäl föreligger. Annan som undergår fängelse och den som

dömts till in ternering får ej beviljas frigivningspermission före den dag
då villkorlig frigivning eller överförande till vård utom anstalt tidigast

kan ske.

För frigivningspermission får ställas de villkor som kan anses

erforderliga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat.

34 § Kan intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för
särskilda åtgärder som kan antagas underlätta hans anpassning i
samhället, kan medgivande att fÖr sådant ändamål vistas utanför
anstalten lämnas honom under lämplig tid. om särskilda skäl föreligger.

För vistelsen skall ställas de villkor som kan anses erforderliga.

485

¬

background image

SFS 1974: 203

35 § Tid för vistelse utanför anstalt enligt 32, 33 eller 34 § inr äknas i

verkställighetstiden, om ej särskilda skäl talar däremot.

36 § Med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och
avtal för verksamheten inom kriminalvården har de intagna rätt att i

lämplig ordning överlägga med anstaltsledningen i frågor som är av

gemensamt intresse för de intagna. De har också rätt att i lämplig

ordning sammanträda med varandra för överläggning i såda na frågor.

Intagen som hålles avskild från andra intagna får dock deltaga i

överläggning eller sammanträde endast om det kan ske utan olägenhet.

37 § Vid sju kdom skall intagen vårdas enligt de anvisningar som ges

av läkare. Kan erforderlig undersökning och behandling ej lämpligen
ske inom anstalten bÖr den allmänna sjukvården anlitas. Om det

behövs, får intagen föras över till allmänt sjukhus.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske pa sjukhus

eller förlossningshem. Om det behövs, skall kvinnan i god tid före

förlossningen överföras dit eller till annat hem där hon kan erhålla
lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller

andra stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara

underkastad särskilda föreskrifter.

38 § Om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och vård i
specialsjukhus för psykiskt

utvecklingsstörda finns särskilda

bestämmelser.

39 § Tid varunder inlagen enligt 37 § eller enligt bestämmelse som
avses i 38 § vistas utom anstalten inräknas i ver kställighetstiden, om ej
särskilda skäl talar däremot.

40 § Är intagen sjuk när han skall lämna anstalten, får på hans

begäran fortsatt sjukvård i ans talten beredas honom, om det kan anses

skäligt.

41 § Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon

därefter barn, kan tillstånd ges henne att ha barnet hos sig.

42 § Vid transport av intagen skall såvitt möjligt tillses att han ej

utsattes för obehörigas uppmärksamhet.

Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får den intagne vid transport

beläggas med fängsel.

Kan befaras att transport medför skada för den intagnes hälsa, skall

läkares medgivande till tr ansporten inhämtas.

43 § Intagen skall i nställas vid domstol eller vid nämnd som avses i 37

kap. brottsbalken, om domstolen eller nämnden begär det. Begär

annan myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar

486

kriminalvårdsstyrelsen om det skall ske. I anslutning till inställelse

¬

background image

varom nu är fråga får inlagen tillfälligi placeras i allmän t häkte, om det

SFS 1974: 203

behövs av säkerhetsskäl.

Tiden för inställelse som avses i första stycket inräknas i verk­

ställighetstiden.

Åtalas intagen, skall han på begäran erhålla den lättnad i verk­

ställigheten som erfordras för utförande av hans talan i måle t.

44 § Intagen skall erhålla ersättning, enligt normer som meddelas av

Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer, för arbete

som han utfört, om detta ej skett för egen räkning eller åt arbetsgivare

utom anstalten. Ersättning skall utgå även när intagen, enligt vad som
bestämts rörande honom, under arbetstid deltager i undervisning,
utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet eller behandling

eller bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som

berättigar till ersättning ej beredas intagen eller är denne helt eller del­
vis oförmögen till sådan verksamhet, skall ersättning ändå utgå.

Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den intagnes

arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan

verksamhet skall ersättning i regel bestämmas enhetligt.

Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl. Maja bestämmer,

meddelar föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt
första stycket och av annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

45 § Har intagen uppsåtligen förstört egendom som tillhör anstalten,

får ersättning härför lagas ut av medel som tillkommer honom enligt

44 § första stycket.

Arbetsersättning som

för intagens räkning innestår hos

kriminalvårdsmyndighet får ej utmätas.

46 § Bryter inlagen mot anbefalld ordning eller meddelade
anvisningar, får disciplinär bestraffning åläggas honom enligt vad som
sägs i 47 §, om det ej föreligger anledning att han skall låta sig rätta av
anvisningar eller tillsägelse eller om gärningen är av sådan

beskaffenhet att bestraffning är påkallad av hänsyn till ordningen och

säkerheten inom anstalten.

47 § Som disciplinär bestraffning kan

1. den intagne tilldelas varning,

2. den intagne åläggas att vara innesluten i enrum under högst sju

dagar eller,

3. om det av särskilda skäl är erforderligt med hänsyn till fö rseelsens

beskaffenhet eller på grund av upprepad misskötsamhet, förordnande
meddelas att viss bestämd tid, högst tio dagar, icke skall inräknas i

verkställighetstiden för den påföljd som den intagne undergår.

Åtgärd enligt första stycket 2 och 3 får vidtagas i före ning.

Vid tillämpning av första stycket 2 skall från tid, varunder den

intagne ålägges att vara innesluten i en rum, avräknas tid under vilken

han enligt 50 § hållits innesluten i enrum i samban d med den utredning

som föregått beslutet.

¬

background image

SFS 1974: 203

48 § Vid prövning av fråga om disciplinär bestraffning bör beaktas
om förseelsen får eller kan bedömas få andra följder för den intagne,

särskilt i sådana hänseenden som avses i II. 32 eller 33 § denna lag.

49 § Föreligger flera förseelser skall disciplinär bestraffning

bestämmas gemensamt för samtliga förseelser.

Den som varit innesluten i en rum oavbrutet under sju dagar får på

grund av beslut i annat disciplinärende ej på nytt inneslutas i e nrum

förrän efter ett uppehåll av minst sju dagar.

Genom upprepade förordnanden enligt 47 tj först a stycket 3 får den

tid som icke skall inräknas i verkstäliighetsliden ej överstiga

sammanlagt fyrtiofem dagar eller, beträffande den som undergår

fängelse i högst fyra månader eller behandling enligt 28 kap. 3 §
brottsbalken, sammanlagt femton dagar.

50 § För utredning av disciplinärende och i avbidan på beslut i frågan

får

intagen

tillfälligt

hållas innesluten

i

enrum. Sådant

omhändertagande får ej pågå under längre tid än som är oundgäng­

ligen nödvändigt och i intet fall längre än sju dagar.

51 § Disciplinärende skall avgöras skyndsamt. Innan beslut meddelas

enligt 47 5; skall f örhör hållas med den intagne. Läkare skall så snart det

kan ske yttra sig rörande åtgärd enligt 50 § samt före beslut om inne-

slutning i enru m enligt 47 §. Över vad som förekommit vid f örhör och
annan undersökning skall protokoll föras.

52 § Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet

inom anstalten, kan förmåner som enligt lagen tillkommer intagen
tillfälligt inskränkas.

53 § Om tillämpning av bestämmelse i den na lag uppenbarligen kan

befaras medföra men för intagens kroppsliga eller psykiska hälsa, får

den jämkning göras som är påkallad för att förebygga sådant men.

3 kap. Övriga bestämmelser

54 § I frågo r som avses i 33 och 34 §§ beslutar

1. den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten

hör beträffande intagen som undergår fängelse, dock med undantag

för fall som avses i an dra stycket.

2. ungdomsfängelsenämnden beträffande inlagen som undergår

ungdomsfängelse samt

3. interneringsnämnden beträffande intagen som undergår inter­

nering.

Kriminalvårdsnämnden beslutar i frågor som avses i 33 och 34 §§

beträffande inlagen som omfattas av förordnande enligt 16 § lagen

43g

(1964:163) om införande av brottsbalken.

¬

background image

55 § Kungl. Maj:t kan förordna au tillämpningen av 33 och 34 §§ får

SFS 1974: 203

överflyttas från kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden

eller interneringsnämnden till den övervakningsnämnd, till vars

verksamhetsområde anstalten hör.

Har i fall som avses i fö rsta stycket övervakningsnämnden meddelat

beslut, får den intagne påkalla prövning av beslutet hos den centrala
nämnd från vilken tillämpningen överflyttats.

I anna t fall än som sägs i an dra stycket får intagen hos kriminalvårds­

nämnden påkalla prövning av övervakningsnämnds beslut i frå gor som

avses i 33 och 34

56 § 1 frågor som avses i 35 § såvitt gäller tid för vistelse utanför

anstalt enligt 33 eller 34 tj beslutar ungdomsfängelsenämnden

beträffande intagen som undergår ungdomsfängelse och internerings­
nämnden beträffande intagen som undergår internering.

57 § Övervakningsnämnds beslut enligt denna lag länder till

efterrättelse omedelbart, om ej annorlunda förordnas.

Mot

ungdomsfängelsenämndens,

interneringsnämndens

och

kriminalvårdsnämndens beslut enligt denna lag får talan ej föras.

58 § Beslut enligt denna lag i annat fall än som avses i 54-56 tjtj

meddelas av kriminalvårdsstyrelsen.

Styrelsens beslut länder til! efterrättelse omedelbart, om ej

annorlunda förordnas.

59 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilt fall enligt
denna lag föres hos kammarrätt genom besvär. Mot annat styrelsens

beslut enligt lagen föres talan hos Kungl. Maj.t genom besvär.

60 § Kungl. Maj:t kan förordna om överflyttning till tjänsteman

inom kriminalvården av övervakningsnämnds befogenhet enligt 54 och
55 §§ samt av kriminalvårdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i

annat fall än som avses i 20 § andr a stycket samt i 35 och 39

61 § Innebär förordnande enligt 60 § att styresman vid anstalt

beslutar om disciplinär åtgärd enligt 47 §. skall styresmannens beslut

lända till efterrättelse omedelbart, om denne ej annorlunda förordnar.
Meddelar styresmannen förordnande enligt 47 § första stycket 3. skall

disciplinärendet i dess helhet omedelbart underställas kriminalvårds­
styrelsens prövning.

62 § Den som olovligen till intagen överlämnar eller försöker
överlämna vapen eller annat som denne kan skada sig själv eller annan

med, domes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är
belagd med strängare straff i bro ttsbalken.

Lämnar någon åt intagen alkoholhaltiga drycker eller andra

berusningsmedel eller sådan injektionsspruta eller kanyl som kan

användas för insprutning i m änniskokroppen eller hjälper någon eljest

intagen all komma åt sådana berusningsmedel eller föremål, dömes till

489

T'!

¬

background image

SFS 1974: 203

böter eller fängelse i högst sex mänader, om ej gärningen eljest är i lag

belagd med strängare straff.

63 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, som

påträffas hos eller ankommer till intagen eller medföres av den som

skall intagas i kriminalvärdsanstalt får omhändertagas. Med
omhändertagen egendom skall förfaras pa sätt föreskrives i 3 § lagen
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Vad som sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även

alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, som ulan att känd
ägare finns påträffas inom anstalt.

Bestämmelserna i första och andra styckena får tillämpas även i

fråga om injektionsspruta eller kanyl som kan användas för
inspruining i män niskokroppen.

Belopp, som erhållits vid försäljning av omhändertagen egendom,

tillfaller kronan.

Om ikraftträdande av denna lag förordnar Kungl. Majrt med

riksdagen.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.