SFS 1981:1300

811300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lOtUI

§['3

Lag

SFS 1981:1300

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

Utfärdad den 10 december 1981.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 25 § lagen (1974:203) om krimi­

nalvård i anstal t skall ha nedan angivna lydelse.

25 § Brev mellan intagen och svensk myndighet eller advokat skall vida­

rebefordras utan granskning. Anges brev vara avsänt från svensk myndig­
het, eller advokat och kan skäligen misstänkas att uppgiften är oriktig, får

dock brevet granskas, om förhållandet icke kan klarläggas på annat sätt.

I fråga om brev till p ostverket tillämpas 26 § i s tället för första stycket

ovan.

den 28 december 1981

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:201. JuU 1981/82:13, rskr 54.

2505

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.