SFS 1990:417

900417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:417

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i

Utkom från trycket

anstalt;

den 12 juni 1990

Utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 31 § lagen (1974:203) om kriminal­
vård i ans talt skall ha följande lydelse.

31

Regeringen får beträffande en viss intagen besluta om avvikelse

från bestämmelserna i 2 5-30 §§, om det är påkallat med hänsyn till rikets

säkerhet eller till risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt

medverkar till brott som innefattar användande av våld, hot eller tvång för
politiska syften.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90; 130, JuU33, rskr. 286.

^ Senaste lydelse 1988:622.

723

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.