SFS 1981:436

810436.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:436

Lag

Utkom frän trycket

ooi ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för

^

den 10juni 1981

Oriktig ursprungsdeklaratlon m. m.;

utfärdad den 27 maj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:120) om straff

*5?!

i vis sa fall för oriktig ursprungsdeklaration m. m.

Jcl.s att I a § skall upphöra att gälla.

''tti

dels att I oc h 5 8§ skall ha nedan angivna lydelse.

^

740

' Prop. 1980/81:159. SkU 52. rskr 31 4,

"t;!

¬

background image

1

Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till be-

SFS 1981:436

vis för vinnande av förmånsbehandling i främmande stat enligt frihandels­

avtal mellan Sverige och sådan stat eller sammanslutning av stater, uppsåt-

ligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms till

böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms den som i sam­
band med ansökan om varucertifikat uppsåtligen lämnat oriktig uppgift äg­

nad att leda till förmå nsbehandling samt den som tillhandahållit en åbero­

pad handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är

brottet att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket,

döms till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till an­

svar.

5 § Regeringen meddelar närmare foreskrifter om förundersökning rö­

rande brott mot denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

BJÖRN MOLIN

Sven Norberg
(Handelsdepartementet)

^ Senaste lydelse 1966:638.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.