SFS 1984:418

840418.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 19å4:418

om ändrrng i lagen (1962:12(0)) om straff i vissa fall för

utkom från trycket

m.m.;

den 19 juni 1984

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1962: 120) om straff i

vissa fall f ör oriktig ursprungsdeklaration m.m. skall ha nedan angivna
lydelse.

4 § Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter

medgivande av generaltullstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Jörgen Holgersson
(Utrikesdepartementet)

' Prop. 1983/84:142, JuU 28. rskr341.

1009

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.