SFS 1966:638

660638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 638

Lag

angående ändrad lydelse av I § lagen den 27 april 1962 (nr 120)

om straff i vissa fall för oriktig rErsprungsdeklaration m. m.;

given Stockholms slott den 9 december 2V6G.

V i GUSTAF A DOLF, med Guds uåde, Sveriges, Götes ocii

Vendes Konung, göra vete r lig t: att Vi, med riksdagenU funnit

golt förordna, att 1 § lagen den 27 april 1962 om straff i vissa fall för orik­

tig iirsprungsdcklaration m. rnA ska ll erhålla ändrad lydelse pä sätt nedan

aDgives.

1 §.

Har någon i deklaration, certifikat eller annan handling, som hos myn­

dighet inom eller utom riket eller hos auktoriserad handelskammare åbero­

pas till bevis för vinnande av onirådesbehandling som avses i konventio­

nen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen,

uppsåtligen lämnat oriktig uppgift, ägnad att vid införsel av vara i annan

stat än Sverige inom sammanslutningens område leda till frihet från tull

eller annan motsvarande avgift eller till att för låg tull eller avgift uttages,

domes till höter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om den som

tillhandahållit den åberopade handlingen med vetskap om att den innehål­

ler sådan oriktig uppgift. Är brott som nu sagts grovt, domes till fängelse

i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som i första stycket sägs, dö-

mes till höter.

Är brott

— straff dömas.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1966.

.Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. '1^1 vd^ermera

ysso hava Vi detta med egen hand underslmvit och med Vårt kun^l. sigill

öelvjäfta låt it.

Stockliolms slott den 9 december 1966.

GUSTAF ADOLF

(Handelsacpartementet)

'''

] ^dop. 19GG: 131; BevU 57; Rslcr 341.

i^cnasle lydelse av 1 § se 1964*. 218.

400—cesOflö. Svensk författningsaamling 1966, Nr 638 och Go9

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.