SFS 1964:218

640218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 218

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 27 april 1962 (nr 120)

om straJff i vissa fall för oriktig nrsprungsdeklaration m . m,;

given Stockholms slott den. 20 mars 1964,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riltsdageu^ fnn.nit

gott förordna, att 1 § lagen den 27 april 1962 om straff 1 vissa fall för orik­

tig ur sprungsdeklaration m. m. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

angives.

1 §.

Har någon i deklaration, certifikat eller annan handling, som hos m3m-

dighet inom eller utom riket eller hos auktoriserad handelskammare åbero­

pas till bevis om varas ursprung eller försändning för ändamål som avses i

konventionen an gående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut-

ningen, uppsåtligen lämnat oriktig uppgift, ägnad att vid införsel av varan

i annan stat än Sverige inom sammanslutningens område leda till frihet

från tull eller annan motsvarande avgift eller till att för låg tull eller avgift

uttages, domes till dagsböter eller fängelse i högst ett år. Detsamma skall

gälla om den som tillhandahållit den åberopade handlingen med vetskap

om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är brott som nu sagts grovt,

skall döm as till fängelse i högst två år.

Begår någon

till dagsböter.

Är bro tt

straff dömas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

^ Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterratta. Till yttermera

Visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms sl ott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

li^fl^fel^partementet)

^ ^

GUNNAR L ANOE

'

1964: ^0- Liu 3; Rskr 79.

124—545(100. Svensk förfaiinmgssamling 196i,Nr 163~-2J8

¬

background image

^ 'f.

Nr 1C1—21S, OV. fri-Stockholm ]9C4.KungL.Boktr3-ckeriet,P.A.Norstedt&Soner

¬

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1964 • Nr 2X9

Utkom Iråti trycket 3en 5 jnni 1964

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.