SFS 1994:1549 Lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m. m.

SFS 1994_1549 Lag om ändring i lagen (1962_120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1549
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag

om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för
oriktig ursprungsdeklaration m. m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (1962:120) om

straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m. m. samt 1 § lagen skall
ha följande lydelse.

Lagen (1962:120) om straff i vissa fall for oriktigt ursprungsintyg m. m.

1 §2 Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till

bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt handelsöverenskommel-
ser som Europeiska gemenskaperna (EG) har ingått eller enligt EG:s
rättsakter, uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbe-
handling, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff
döms den som i samband med ansökan om ursprungsintyg lämnat oriktig
uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling samt den som tillhandahållit
en åberopad handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig
uppgift. Är brottet att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket,

döms till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till

ansvar.

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande gärning som begåtts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Pernilla Lindh
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95: SkU8, rskr. 1994/95:96.

2

Senaste lydelse 1981:436.

5933

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.