SFS 1999:402 Lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

990402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall
för oriktigt ursprungsintyg m.m.;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 4 § lagen (1962:120) om straff i

vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

2

ordet ”generaltullstyrelsen” skall

bytas ut mot ”Tullverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 4 § 1984:418.

SFS 1999:402

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.