SFS 2000:1227 Lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg

001227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall
för oriktigt ursprungsintyg;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1962:120) om straff i

vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

Vad som föreskrivs i 19 § samt 32 § första stycket första meningen och

andra stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall också tilläm-
pas i fråga om brott som avses i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1227

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.