SFS 2010:1018 Lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

101018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall
för oriktigt ursprungsintyg m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1962:120) om straff i

vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till

bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt handelsöverenskommelser
som Europeiska unionen (EU) har ingått eller enligt EU:s rättsakter, uppsåt-
ligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms till
böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms den som i samband
med ansökan om ursprungsintyg uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att
leda till förmånsbehandling samt den som tillhandahållit en åberopad hand-
ling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är brottet att
anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket, döms

till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376.

2 Senaste lydelse 1995:469.

SFS 2010:1018

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.