SFS 1984:876

840876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:876

om ändrmg i lagee (1972:260) om iotereatsoiiellt

utkom från trycket

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;

^en ii december i984

utfardad den 22 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1972:260) om

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

' Prop. 1983/84: 197, JuU 198 4/85: 1, rskr 8.

1839

¬

background image

SFS 1984:876

dels att i 1, 8, 34, 36, 37 och 41 §§ ordet " Konungen" skall bytas ut mot

"regeringen",

dels att 2-4, 6, 23, 25 och 26 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 25 a, 25 b och 34 a §§,

samt närmast före 34 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

2 § Avser förordnande enligt 1 § verkställighet enligt den i Haag den 28

maj 1970 unde rtecknade europeiska konventionen om brottmålsdoms in­
ternationella rättsverkningar (brottmålsdomskonventionen) gäller 4-24,
26 och 28-41 §§, i den mån ej annat anges i förordnandet.

Avser förordnande enligt 1 § v erkställighet enligt de n i Strasb ourg den

21 mars 1983 undertecknade konventionen om överförande av dömda

personer (överförandekonventionen) gäller 25 a, 25 b, 34 a, 35 och 37-
41 §§.

Gäller förordnande enligt 1 § verkställighet enligt annan överenskom­

melse med främmande stat än som anges i första eller andra stycket,

meddelar regeringen bestämmelser om prövning av fråga om verkställighet
i Sverige av påföljd eller förverkande som ådömts, ålagts eller beslutas i
den främmande staten eller fråga om verkställighet i den främmande staten
av påföljd eller förverkande som ådömts, ålagts eller beslutats i Sverige,

Bestämmelserna i 25-34 §§ gäller dock i tillämpliga delar .

1840

3 § Om synnerliga skäl föreligger , kan regeringen, även om förordnande

som avses i 1 § ej meddelats, för visst fall förordna, att frihetsberövande

påföljd som ådömts svensk medborgare eller utlänning med hemvist i

Sverige genom dom eller annat avgörande meddelat av domstol eller annan

behörig myndighet i främmande stat far verkställas i Sverige enligt denna

lag, eller att verkställighet av frihetsberövande påföljd som icke avser
överlämnande till särskild vård och som här i landet ådömts eller ålagts

medborgare eller någon som har hemvist i viss främmande stat får anför­

tros myndighet i den främmande staten.

I fall som avses i första stycket äger 2 § tredje stycket motsvarande

tillämpning.

4 § Med europeisk brottmålsdom förstås i denna lag dom eller annat

avgörande, vars verkställighet skall prövas enligt brottmålsdomskonven­

tionen.

Med utevarodom förstås i denna lag sådant i första stycket angivet

avgörande som meddelats här i landet eller i främm ande stat av domstol
eller annan myndighet utan att den dömde eller den mot vilken beslut om

förverkande riktats har varit personligen närvarande vid förhandling i
saken inför domstol.

Vad nedan i den na lag sägs om påföljd gäller även förverkande, om ej

annat särskilt föreskrives.

6 § Framställning om verkställighet av europeisk brottmålsdom kan av­
slås

1. om gärning som påföljden avser utgör politiskt eller militärt brott,
2. om det finnes grundad anledning antaga att domen föranletts eller den

däri bestämda påföljden skärpts av hänsyn till r as, religion, nationalitet
eller politisk åsikt.

¬

background image

3. om gärning som påföljden avser omfattas av här i la ndet pågående

förundersökning, väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller föreläggande
av ordningsbot, eller om beslut har meddelats att åtal för gärningen ej skall
väckas eller fullföljas,

4. om gärning som påföljden avser icke har begåtts i den stat där

påföljden bestämts,

5. om påföljden ej kan verkställas här i lan det,
6. om det kan antagas att påföljden kan verkställas i den främmande

staten,

7. om den dömde vid tiden för brottet ej fyllt femton år,

8. om en tillämpning av 35 kap, 7-9 §§ eller 36 kap. 10 § bro ttsbalken

skulle innebära att påföljden bortfallit.

Har i den främmande staten vidtagits åtgärd som enligt lagen i den staten

medför att tiden för bortfallande av påföljd uppskjutes, skall åtgärden ha

samma verkan här i l andet vid tillämpning av första stycket 8.

SFS 1984:876

23 § Är den dömde berövad friheten i den främmande staten när han för
verkställighet av där ådömd påföljd överföres till Sverige, får han ej med
anledning av annat brott, vilket begåtts innan han överfördes hit, här i
landet lagforas, anhållas eller häktas eller berövas friheten för verkstäl­
lighet av påföljd eller underkastas annan inskränkning i sin personliga

frihet, om icke behörig myndighet i den främmande staten lämnat sitt

samtycke till åtgär den eller den dömde under en sammanhängande tid av

fyrtiofem dagar haft möjlighet att lämna landet men ej gjort detta eller efter

att ha lämnat landet frivilligt återvänt hit.

Första stycket utgör ej hinder mot att åtgärder vidtages för att verkställa

beslut om den dömdes avvisning eller utvisning eller för att avbryta åtals­

preskription.

25 § Skall enligt förordnande som avses i 2 § tredje stycket eller 3 §
verkställighet ske här i land et av påföljd för brott, för vilket lagföring ägt

rum i främ mande stat, gäller i fråg a om sådan verkställighet vad som är

föreskrivet om verkställighet av påföljd som ådömts genom svensk dom­

stols lagakraftägande dom, om ej annat följer av vad nedan sägs.

Skall verkställigheten ske i Sverige utan att ny påföljd bestämts här i

landet av domstol eller annan myndighet enligt svensk lag, far verkstäl­
lighet äga rum utan hinder av att påföljden är strängare än som enligt
svensk lag kunnat följa på brotten. Ådömda böter får verkställas, även om

bötesbeloppet överstiger det högsta bötesbelopp som kunnat ådömas en­

ligt svensk lag. Innebär den ådömda påföljden frihetsberövande, gäller
bestämmelserna i svensk lag om verkställighet av påföljd av närmast

motsvarande art.

Verkställighet i fall som avses i denna paragraf får icke i något fall ske på

sådant sätt att påföljden blir att anse som strängare än den påföljd som
ådömts i den främmande staten. Vid verkställighet enligt andra stycket
skall, i den mån det kan ske och följer av den överenskommelse med
främmande stat som är i fråga, den dömde räknas till godo vad han kan ha

utstått av påföljden i den främmande staten samt tid varunder han med

anledning av brott som avses med påföljden varit anhållen eller häktad i

den främmande staten eller här i lan det.

1841

¬

background image

SFS 1984:876

25 a § Verkställighet enligt överförandekonventionen av frihetsberö-
vande påföljd som på grund av brottslig gärning har ådömts eller beslutats
av domstol i stat som har tillträtt nämnda konvention får ske i Sverige, om

1. den dömde är svensk medborgare eller har hemvist här,

2. den dömde har samtyckt till att verkställighet sker i Sverige,

3. den gärning som påföljden avser motsvarar brott enligt svensk lag,

och

4. den tid f ör frihetsberövande som återstod när framställning om verk­

ställighet kom in uppgick till minst sex månader eller särskilda skäl talar

för att verkställigheten ändå förs över till Sverige.

Framställning om verkställighet i Sverige görs av behörig myndighet i

den främmande staten hos utrikesdepartementet och prövas av regeringen.

Regeringen kan o ckså själv göra framställning hos främmande stat om att

verkställigheten skall ske i Sverige.

25 b § Skall verkställighet enligt överförandekonventionen ske i Sverige
av frihetsberövande påföljd, kan regeringen efter omständigheterna anting­
en

1. själv meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighe­

ten i Sverige, ell er

2. överlämna åt riksåklagaren att göra ansökan hos rätten om att ny

påföljd skall bestämmas enligt vad i sven sk lag är föreskrivet om påföljd

för motsvarande gärning.

Vid verkställighet enligt denna paragraf tillämpas 24 § första och andra

styckena.

I fall som avses i första stycket 1 gäller i tillämpliga delar 25 § andra och

tredje styckena.

I fall som avses i första stycket 2 gäller i tillämpliga delar 9 §, 10 § andra

stycket samt 11-13 och 15 §§. Påföljden får inte bestämmas till enbart

böter. I fråga om anhållande, häktning, reseförbud och anmälningsskyl­

dighet gäller 24 och 25 kap. rättegångsbalken.

26 § Fråga om verkställighet i främmande stat av här i landet ådömd eller
ålagd påföljd enligt förord nande som avses i 2 § första eller tredje stycket
upptages av kriminalvårdsstyrelsen eller, i fråga om verkställighet av böter

eller förverkande, annan myndighet som regeringen bestämmer. Fram­
ställning om verkställighet får ej göras, om med motsvarande tillämpning
av 5 § andra stycket 1 -8 hinder mot verkställighet i den främmande staten
kan antagas föreligga.

Framställning om verkställighet av frihetsberövande påföljd får ej göras,

om den dömde är svensk medborgare och själv motsätter sig åtgärden.

Uppkommer fråga om verkställighet av frihetsberövande påföljd som

ådömts eller ålagts annan än svensk medborgare, skall statens invandrar­
verk höras, om icke den dömde samtycker till åtgärden. Avstyrker invand­

rarverket att framställning göres, underställes ärendet regeringen för avgö­

rande.

Har regeringen enligt 3 § förordnat att verkställighet av påföljd i visst fall

får anförtros myndighet i främmande stat, ombesöijer kriminalvårdsstyrel­
sen att framställning om verkställighet göres i den främmande staten.

1842

¬

background image

J Verkställighet enligt överförandekonventionen

SFS 1984:876

34 a § Fråga om verkställighet enligt överförandekonventionen i fr äm­

mande stat av här i landet ådömd påföljd upptas av kriminalvårdsstyrelsen.
Framställning om sådan verkställighet får inte göras, om med motsvarande

.tillämpning av 25 a § första stycket hinder mot verkställighet i de n främ­

mande staten kan antas föreligga.

Fråga om verkställighet enligt första stycket på begäran av främmande

stat prövas av kriminalvårdsstyrelsen med motsvarande tillämpning av
25 a § första stycket.

I fall som avses i denna paragraf gäller 28, 29 och 33 §§ första stycket i

tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.