SFS 1993:1623 Lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

SFS 1993_1623 Lag om ändring i lagen (1975_688) om skydd för viss tjänsteutövning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1623
Utkom från trycket
den 30 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss
tjänsteutövning;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1975:688) om skydd för

viss tjänsteutövning2 skall ha följande lydelse.

Skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken skall tillkomma

1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid

kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller allmän flygplats eller
godkänd enskild flygplats;

2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och

därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift;

3. trafiktjänsteman för vilken bestämmelserna i 4 kap. ordningslagen

(1993:1617) gäller enligt vad som sägs i 2 § nämnda kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

2

Senaste lydelse 1986:654.

4095

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.