SFS 2023:497 Lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

SFS2023-497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss

tjänsteutövning

Utfärdad den 29 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1975:688) om skydd för viss
tjänsteutövning2 ska ha följande lydelse.

Skydd som avses i 17 kap. 5 § första stycket brottsbalken ska tillkomma

1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid

kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller flygplats,

2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och bär

uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift,

3. trafiktjänsteman som enligt 4 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617)

omfattas av bestämmelserna i det kapitlet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Ida Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:106, bet. 2022/23:JuU27, rskr. 2022/23:249.
2 Senaste lydelse 2010:508.

SFS

2023:497

Publicerad
den

4 juli 2023

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.