SFS 2010:508 Lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

100508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss
tjänsteutövning;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1975:688) om skydd för

viss tjänsteutövning

2 ska ha följande lydelse.

Skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken ska tillkomma

1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid

kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller flygplats;

2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och

därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift;

3. trafiktjänsteman för vilken bestämmelserna i 4 kap. ordningslagen

(1993:1617) gäller enligt vad som sägs i 2 § nämnda kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 1993:1623.

SFS 2010:508

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.