SFS 1994:1478 Lag om förverkande av barnpornografi

SFS 1994_1478 Lag om förverkande av barnpornografi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1478
Utkom från trycket
den 16 december 1994

Lag
om förverkande av barnpornografi;

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

En skildring av barn i pornografisk bild som påträffas i samband med

en förundersökning skall förklaras förverkad, om skildringen är av verk-
lighetstrogen karaktär och det inte finns särskilda skäl mot att den för-

verkas.

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller vad som i allmänhet är

föreskrivet om beslag och om förverkande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12.

3090

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.