SFS 1998:1445 Lag om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

981445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av
barnpornografi;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1994:1478) om förverkande

av barnpornografi skall ha följande lydelse.

En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad.
Förverkande får underlåtas om förverkandet är oskäligt.
Första stycket tillämpas inte, om en skildring kan förverkas enligt

bestämmelser i brottsbalken eller i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, rskr. 1997/98:214, bet. 1998/99:KU4, rskr.

1998/99:2.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1445
Utkom från trycket
den 4 december 1998

5* SFS 1998:1435–1449

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.