SFS 2000:1253 Lag om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

001253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av
barnpornografi;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i lagen (1994:1478) om förver-

kande av barnpornografi

2

orden ”lagen (1960:418) om straff för varusmugg-

ling” skall bytas ut mot ”lagen (2000:1225) om straff för smuggling”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse 1998:1445.

SFS 2000:1253

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.