SFS 2005:924 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

050924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatte-

verkets medverkan i brottsutredningar skall ha följande lydelse.

1 §

2 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

4. folkbokföringslagen (1991:481) samt
5. 11 kap. 5 § brottsbalken.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktie-

bolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 2003:665.

SFS 2005:924

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.