SFS 1998:1443 Lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi / SFS 1998:1443 Lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
981443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om förbud mot införsel och utförsel av
barnpornografi;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur

Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (1960:418)

om straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, rskr. 1997/98:214, bet. 1998/99:KU4, rskr.

1998/99:2.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1443
Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.