SFS 1993:768 Lag om åtgärder mot penningtvätt

SFS 1993_768 Lag om åtgärder mot penningtvätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:768
Utkom från trycket
den 23 juni 1993

Lag
om åtgärder mot penningtvätt;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i denna lag meddelas till uppfyllande av Sveriges
förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

Lagen har till syfte att förhindra sådana åtgärder med avseende på

egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att denna
egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att

undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen
försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och för-
värv, innehav eller brukande av egendomen (penningtvätt).

Tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten

låna upp medel och att lämna krediter,

1

Prop. 1992/93:207, bet. 1992/93: JuU37, rskr. 1992/93:375. Jfr EES-avtalet bilaga

IX avsnitt II och rådets direktiv 91/308/EEG (EGT nr L 166, 28.6.1991, s. 77).

1721

background image

1722

SFS 1993:768

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som

huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som
anges i 3 kap. 1 §2—12 lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag.

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Förbud att medverka vid vissa transaktioner

3 § Att förfaranden som avses i 1 § andra stycket kan vara straffbara som
häleri eller häleriförseelse framgår av 9 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken.

Ett företag som avses i 2 § får inte heller annars medvetet medverka vid

transaktioner avseende medel som kan antas härröra från brottsliga för-

värv av allvarligare slag. Med sådana förvärv avses i denna lag förvärv

genom brott där fängelse mer än sex månader ingår i straffskalan.

Identitetskontroll

4 § Företaget skall kontrollera identiteten hos den som vill inleda en
affärsförbindelse med företaget.

Identitetskontroll skall utföras också beträffande annan än den som

avses i första stycket vid transaktioner som överstiger 110000 kronor.

Detsamma gäller om transaktionen inte överstiger nämnda belopp men
kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med
denna överstiger beloppet. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en
transaktion skall identiteten kontrolleras så snart summan av transaktio-
nerna överstiger det angivna värdet.

Identitetskontroll behöver inte utföras beträffande företag med verk-

samhet som beskrivs i 2 § första stycket, om företaget är hemmahörande

inom EES. Detsamma gäller om transaktionen görs till ett konto som
tillhör någon vars identitet tidigare har kontrollerats enligt denna lag.

5 § Ett livförsäkringsföretag behöver inte utföra identitetskontroll med
anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till högst 7000
kronor eller engångspremie till högst 18000 kronor. Identitetskontroll
behöver inte heller göras med anledning av betalningar som görs från ett
konto som har öppnats i ett företag som avses i 4 § tredje stycket första
meningen.

6 § Om det kan antas att den som vill inleda en affärsförbindelse med
företaget eller göra en sådan transaktion som avses i 4 § andra stycketinte
handlar för egen räkning, skall företaget på lämpligt sätt söka ..skaffa sig
kännedom om identiteten hos den för vars räkning han .handlat.

Första stycket gäller inte i de fall som anges i 4 § tredje stycket eller när

särskilda skäl talar för att kontrollen är obehövlig.

7 § Den kontroll som anges i 4 — 6 §§ skall, även om det inte följer av
bestämmelserna i de paragraferna, alltid utföras om det kan antas att en

background image

SFS 1993:768

transaktion avser medel som härrör från ett brottsligt förvärv av allvarliga-
re slag.

Bevarande av handlingar

8 § Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall i
den utsträckning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-
inspektionen föreskriver bevaras i minst fem år från det att affärsförbin-
delsen upphörde.

Gransknings- och uppgiftsskyldighet

9 § Företaget skall granska alla transaktioner beträffande vilka företaget
har skäl att anta att transaktionen avser medel som härrör från ett brotts-

ligt förvärv av allvarligare slag. Företaget skall därvid lämna uppgifter till
Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer
om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt.

10 § Ett företag som lämnar uppgifter med stöd av 9 § får inte göras

ansvarigt för att det brutit mot någon sekretessregel, om företaget hade
anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Detsamma gäller en
styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för företagets räk-
ning.

Meddelandeförbud

11 § Företaget, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för

kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller
att uppgifter har lämnats enligt 9 § eller att polisen genomför en undersök-
ning.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

12 § Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett företag eller på

annat sätt får kännedom om transaktioner avseende medel som kan antas
härröra från brottsliga förvärv av allvarligare slag, skall inspektionen un-
derrätta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen be-
stämmer om transaktionerna.

Interna rutiner och utbildning

13 § Företaget skall ha rutiner till förhindrande av att företaget utnyttjas

för transaktioner som har samband med brottsliga förvärv. Företaget skall
svara för att de anställda får behövlig information och utbildning för
ändamålet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vilka rutiner som skall följas och
vilken information och utbildning som skall tillhandahållas.

1723

background image

SFS 1993:768

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

1724

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.