SFS 2007:372 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2007:372 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
070372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 9 § lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skall ha följande
lydelse.

9 §

Bestämmelserna i 2�8 §§ skall inte tillämpas på handel med egna

aktier i återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument, för-
utsatt att handeln utförs i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpspro-
gram och stabilisering av finansiella instrument

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om in-

siderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

3

EUT L 336, 23.12.2003, s. 33, (Celex 32003R2273).

SFS 2007:372

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.