SFS 2007:564 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2007:564 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
070564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2005:377) om straff f�r <br/>marknadsmissbruk vid handel med finansiella <br/>instrument;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1, 5, 6, 10 och 18 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">(2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid handel med finansiella in-<br/>strument skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>insiderinformation</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">: information om en icke offentliggjord eller inte all-</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">m�nt k�nd omst�ndighet som �r �gnad att v�sentligt p�verka priset p� finan-<br/>siella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>handel p� v�rdepappersmarknaden</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft11">: handel p� en reglerad marknad el-</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">ler n�gon annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom n�-<br/>gon som yrkesm�ssigt bedriver s�dan verksamhet som avses i 2 kap. 1 �<br/>lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">3. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>finansiellt instrument</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">: det som anges i 1 kap. 4 � f�rsta stycket 1 lagen</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">om v�rdepappersmarknaden, och</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>reglerad marknad</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">: det som anges i 1 kap. 5 � 20 lagen om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">persmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Trots best�mmelserna i 24 �� f�r</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">av 2 kap. 1 � eller 4 kap. 1 eller 2 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmark-<br/>naden fullg�ra uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra fi-<br/>nansiella instrument samt, utan att anv�nda insiderinformation, fullg�ra<br/>verksamhet som f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller<br/>flera finansiella instrument eller att fullg�ra uppdrag om r�dgivning eller<br/>f�rvaltning,</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. finansiellt instrument f�rv�rvas n�r insiderinformationen �r �gnad att</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">s�nka priset p� instrumentet och avyttras n�r informationen �r �gnad att h�ja<br/>priset p� instrumentet,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG<br/>och 93/6/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upph�-<br/>vande av r�dets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),<br/>senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/31/EG (EUT L<br/>114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2007:564</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:564</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">3. uppgifter fullg�ras som n�gon har p� grund av vad som f�reskrivits i</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">lag eller annan f�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag f�rv�rvas f�r en fysisk eller</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">juridisk persons r�kning, om insiderinformationen endast utg�rs av informa-<br/>tion om en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbju-<br/>dande av den personen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i bolaget,</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt v�rde vid l�ptidens</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor,</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">6. den som utf�rdar en option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">den underliggande tillg�ng som optionen avser,</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft27">7. ing�ngna terminskontrakt fullg�ras p� slutdagen,<br/>8. den som innehar en tilldelad emissionsr�tt eller inl�senr�tt som har ett</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ekonomiskt v�rde avyttra r�tten eller utnyttja den enligt dess villkor,</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">9. andra finansiella instrument �n aktier f�rv�rvas eller avyttras, om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Det som f�reskrivs om aktie i f�rsta stycket 4 och 9 skall ocks� till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">p� aktierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis,<br/>optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt<br/>till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i 25 �� skall �ven till�mpas p� f�rfaranden enligt</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">dessa best�mmelser som inte utg�r eller f�ranleder handel p� v�rdepappers-<br/>marknaden, om f�rfarandena avser finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft27">1. som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad,<br/>2. f�r vilka en ans�kan om upptagande till handel enligt 1 har l�mnats in,</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">eller</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">3. vilkas v�rde �r beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">V�rdepappersinstitut och b�rser enligt lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">pappersmarknaden och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd enligt<br/>samma lag att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige samt kreditin-<br/>stitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse skall snarast<br/>rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utg�r<br/>eller har samband med insiderbrott eller otillb�rlig marknadsp�verkan. In-<br/>spektionen skall snarast �verl�mna uppgifterna till �klagare.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>18 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen skall fortl�pande bed�ma om den praxis som till-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">l�mpas vid handel p� reglerade marknader i Sverige �r godtagbar och offent-<br/>ligg�ra sina beslut om godtagande av praxis.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft27">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2005:377) om straff f�r
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utf�rdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

att 1, 5, 6, 10 och 18 �� lagen

(2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid handel med finansiella in-
strument skall ha f�ljande lydelse.

1 �

I denna lag f�rst�s med

1.

insiderinformation

: information om en icke offentliggjord eller inte all-

m�nt k�nd omst�ndighet som �r �gnad att v�sentligt p�verka priset p� finan-
siella instrument,

2.

handel p� v�rdepappersmarknaden

: handel p� en reglerad marknad el-

ler n�gon annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom n�-
gon som yrkesm�ssigt bedriver s�dan verksamhet som avses i 2 kap. 1 �
lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,

3.

finansiellt instrument

: det som anges i 1 kap. 4 � f�rsta stycket 1 lagen

om v�rdepappersmarknaden, och

4.

reglerad marknad

: det som anges i 1 kap. 5 � 20 lagen om v�rdepap-

persmarknaden.

5 �

Trots best�mmelserna i 24 �� f�r

1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d

av 2 kap. 1 � eller 4 kap. 1 eller 2 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmark-
naden fullg�ra uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra fi-
nansiella instrument samt, utan att anv�nda insiderinformation, fullg�ra
verksamhet som f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller
flera finansiella instrument eller att fullg�ra uppdrag om r�dgivning eller
f�rvaltning,

2. finansiellt instrument f�rv�rvas n�r insiderinformationen �r �gnad att

s�nka priset p� instrumentet och avyttras n�r informationen �r �gnad att h�ja
priset p� instrumentet,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upph�-
vande av r�dets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).

SFS 2007:564

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:564

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

3. uppgifter fullg�ras som n�gon har p� grund av vad som f�reskrivits i

lag eller annan f�rfattning,

4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag f�rv�rvas f�r en fysisk eller

juridisk persons r�kning, om insiderinformationen endast utg�rs av informa-
tion om en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbju-
dande av den personen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i bolaget,

5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt v�rde vid l�ptidens

slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor,

6. den som utf�rdar en option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva

den underliggande tillg�ng som optionen avser,

7. ing�ngna terminskontrakt fullg�ras p� slutdagen,
8. den som innehar en tilldelad emissionsr�tt eller inl�senr�tt som har ett

ekonomiskt v�rde avyttra r�tten eller utnyttja den enligt dess villkor,

9. andra finansiella instrument �n aktier f�rv�rvas eller avyttras, om f�r-

v�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.

Det som f�reskrivs om aktie i f�rsta stycket 4 och 9 skall ocks� till�mpas

p� aktierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis,
optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt
till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

6 �

Best�mmelserna i 25 �� skall �ven till�mpas p� f�rfaranden enligt

dessa best�mmelser som inte utg�r eller f�ranleder handel p� v�rdepappers-
marknaden, om f�rfarandena avser finansiella instrument

1. som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad,
2. f�r vilka en ans�kan om upptagande till handel enligt 1 har l�mnats in,

eller

3. vilkas v�rde �r beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2.

10 �

V�rdepappersinstitut och b�rser enligt lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd enligt
samma lag att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige samt kreditin-
stitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse skall snarast
rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utg�r
eller har samband med insiderbrott eller otillb�rlig marknadsp�verkan. In-
spektionen skall snarast �verl�mna uppgifterna till �klagare.

18 �

Finansinspektionen skall fortl�pande bed�ma om den praxis som till-

l�mpas vid handel p� reglerade marknader i Sverige �r godtagbar och offent-
ligg�ra sina beslut om godtagande av praxis.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.