901342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Insiderlag;

SFS 1990:1342

Utkom frän trycket

Utfärdad den 17 decembe r 1990.

den 27 december 1990

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förbud att handla med fond­

papper på värdepappersmarknaden samt om skyldighet att anmäla inne­
hav av fondpapper.

Handel med och förvaltning av fondpapper skall bedrivas så att allmän­

hetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas
kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

Definitioner
2 § I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller annan organi­

serad marknadsplats eller genom mellanhand som yrkesmässigt bedriver

handel med fondpapper,

2. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation,

forlagsbevis och liknande skuldebrev avsett for allmän omsättning samt
andel i aktiefond,

' Prop. 1990/91:42. NUI5, rskr. 84.

2449

¬

background image

SFS 1990:1342

3.fondkommissionär: den som har tillstånd att driva fondkommissions-

rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748),

4. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är

inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stället för utgivare

av sådana aktier (börsbolag) eller svenskt aktiebolag som träffat avtal med
fondkommissionär om att denne på begäran skall ange kurser på aktier i

bolaget och till dessa kurs er köpa och sälja aktier i bolaget (OTC-bola g),

5. värdepapperscentralen: Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat
med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie­

termin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de
aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med

köp av aktierna.

Med fondpapper jämställs i den na lag ränteoption, räntetermin, index­

option och indextermin.

Om fondpapper ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en

delägare vid tilläm pningen av denna lag anses vara ägare till så många av

fondpapperen som svarar mot hans lott i de t samfällda innehavet.

3 § Om en juridisk person äger så många aktier eller andelar i en annan
svensk eller utländsk juridisk person att den har mer an hälften av rösterna

för samtliga aktier eller a ndelar, är vid tillämpningen av denna lag den
förra moderföretag och den senare dotterföretag. Äger ett dotterföretag

eller äger ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag tillsammans
eller äger flera do tterföretag tillsammans aktier eller andelar i en annan

juridisk person i den omfattning som angetts nu, är även den sistnämnda
juridiska personen dotterföretag till moderföretaget.

Har en juridisk person i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav

eller avtal ensam eit bestämmande inflytande över en annan juridisk

person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är den
förra moderföretag och den se nare dotterföretag.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan

svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för

samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna lag de först­

nämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den

sistnämnda att jämställa med dotterföretag.

Förbud att handla med fondpapper på värdepappersmarknaden i vissa fall

4 § Har någon anställning, uppdrag eller annan befattning som normalt

innebär att han får kännedom om omständigheter som har betydelse för
kursen på fondpapper och har han på grund härav fått information eller
kunskap om en icke offentliggjord omständighet som är ägnad att väsent­
ligt påverka kursen på fo ndpapper gäller följande. Innan omständigheten
blivit allmänt känd eller upphört att ha betydelse för kurssättningen får

han inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja så dana fondpapper

på värdepappersmarknaden. Han får inte heller med råd eller på annat

245Q

därmed jämförligt sätt föranleda någon anna n till sådant köp eller sådan

försäljning.

r

M

%

¬

background image

;

Förbudet i första stycket gäller även den som har fått information eller

SFS 1990; 1342

kunskap om en omständighet som rör ett aktiebolag i vilket han äger

aktier.

Den som i annat fall än som sägs förut i den na paragraf fått kännedom

om en icke offentliggjord omständighet, som är ägnad att väsentligt påver­

ka kursen på fondpapper och som måste ha röjts av någon som avses i
första eller andra stycket eller eljest kommit ut obehörigen, får inte för

egen eller annans räkning köpa eller sälja sådana fondpapper på värdepap­
persmarknaden innan omständigheten blivit allmänt känd eller upphört

att ha betydelse för kurssättningen.

5 § Omständighet som enligt 4 § är ägnad att väsentligt påverka kursen

på fondpapper kan exempelvis vara

1. en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt

erbjudande av en juridisk person till en vidare krets om förvärv av aktier i

ett aktiebolag,

2. någon annan omständighet i ett aktiebolags eller dess moderföretags

verksamhet som det normalt lämnas upplysning om i årsredovisning,

delårsrapport, årsbokslut eller i an nan form,

3. beslut av fondpappersförvaltare eller kapitalplacerande institution

om köp eller försäljning av fondpapper och liknande marknadsinforma­
tion,

4. rä nteändring, valutakursändring, författningsändring och annan lik­

nande händelse.

6 § En sådan åtgärd som avses i 5 § 1 skall alltid anses ha vidtagits när

1. frågan om offentligt erbjudande väckts i den juridiska personens

styrelse eller hos någon annan som kan fatta beslut om erbjudandet,

2. företrädare för den juridiska personen kommit överens med företrä­

dare för aktiebolaget om att inleda överläggningar som syftar till ett
offentligt erbjudande, eller

3. den juridiska personen påbörjat eller låtit påbörja en utredning om de

affärsmässiga förutsättningarna för ett offentligt erbjudande eller en plan

för erbjudandets genomförande.

7 § Utan hinder av 4 § får

1. befattningshavare hos fondkommissionär fullgöra köp- eller säljorder

i rörelsen,

2. köp ske av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda

omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning ske av annat än
option eller termin då omständigheten är ägnad att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon p å grund av vad som föreskri­

vits i lag eller annan författning,

4. köp ske i fall som avses i 5 § 1 för den juridiska personens räkning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja den

underliggande tillgången eller sälja optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen sälja eller köpa den under­

liggande tillgången som opt ionen avser,

7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet.

2451

'.'f

¬

background image

SFS 1990:1342

Anmälningsskyldighet

8 § Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsställning i

ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget ell er

dess moderföretag,

3. verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i ett

dotterföretag, om befattningshavaren normalt kan antas få tillgång till icke
offentlig^ord information om sådant förhållande som kan påverka kursen

på aktierna i bolaget,

4. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,

5. bolagsman i ett hand elsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte

kommanditdelägare,

6. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat

uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om

befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke

offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen

på aktierna i bolaget,

7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av

aktiekapitalet eller av röstetalet for samtliga aktier i bolaget, eller äger
aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk

person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 10 § första

stycket.

Bankinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget eller dess

moderföretag pröva frågan, om en befattningshavare eller uppdragstagare
har en sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som

avses i första stycket 3 eller 6.

En person med insynsställning eller en honom närstående person som

anges i 10 § första stycket får inte ha s ina aktier i aktiemarknadsboiaget
förvaltarregistrerade.

9 § Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftli­
gen anmäla innehav av aktier i bolaget och änd ring i innehavet till värde­

papperscentralen.

Bankinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

Anmälnings.skyldigheten gäller dock inte

1. innan den som avses i 8 § första stycket 3 eller 6 tagit emot underrät­

telse enligt 14 eller 15 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser

värdepapper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier, understiger

ett marknadsvärde motsvarande 50000 kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte

uppgår till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 §

andra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsva-

rande 50000 kronor,

4. om ökning i inn ehavet föranletts av fondemission eller av att akties

nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses' jNlm

j 2 § andra stycket.

il-

¬

background image

Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närstå-

SFS 1990; 1342

endes aktieinnehav.

10 § Vid tillämpning av 9 § skall följande aktier i aktiemarknadsbolaget
likställas med den anmäl ningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,

2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
3. juridisk person Över vars ver ksamhet den anmälningsskyldige har ett

väsentligt inflytande och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som

avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar
- ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelama, eller

- ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer av

avkastningen, eller

- röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet for samtliga

aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet.

Om flera persone r är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller

for ändring i i nnehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem.

11 § Om det med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information

inom en myndighet är påkallat for kontroll av att forbudet i 4 § första
stycket efterlevs, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall foras
en forteckning över fondpappersinnehav avseende ledamöterna i styrelsen
samt de a rbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myn­
digheten bestämmer med hänsyn till deras särskilda insynsställning.

En kom mun har motsvarande befogenhet som avses i fö rsta stycket i

fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare,

uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning enligt denna paragraf skall till

myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av fondpapper och ändringar
i innehavet.

12 § Anmälan enligt 9 § skall innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer och adress,
2. aktiemarknadsbolagets firma,
3. vilket slag av insynsställning den anmälningsskyldige har,

4. antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige

tillsammans med närstående enligt 10 § första stycket äger i bolaget,

5. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
6. tidpunkten för ändringen eller ändringarna,
7. vilken persons aktieinnehav som ändrats och i förekommande fall

dennes släktskap med eller anknytning till den anmälningsskyldige.

13 § Anmälan enligt 9 § om aktieinnehav eller ändring i inneh avet skall
göras senast fjorton dagar efter det att

1. akti e i bolaget inregistrerats vid Stockholms fondbörs eller sådant

avtal som avses i 4 § första stycket 3 lagen (1985; 571) om värdepappers-

marknaden antecknats hos bankinspektionen,

2. insynsställning uppkommit enligt 8 § första stycket 1, 2, 4, 5 eller 7

eller den som avses med 8 § första stycke t 3 eller 6 tagit emot underrättelse

3453

enligt 14 eller 15 § ,

¬

background image

SFS 1990:1342

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget elle r

annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i

10 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan

ändring skett i den närståendes aktieinnehav.

14 § Ett aktiemarknadsbolag skall utan dröjsmål anmäla till värdepap­

perscentralen vilka personer som har insynsställning enligt 8 § första styc­

ket 1-4 och 6. Aktiemarknadsbolaget skall genast skriftligen underrätta
personer med insynsställning enligt 8 § första stycket 3 eller 6 om anmälan.

15 § Ett aktiemarknadsbolags moderföretag skall utan dröjsmål anmäla

till värdepapperscentralen vilka personer i moderföretaget som har in­

synsställning enligt 8 § första stycket 1, 2 och 4-6. Moderföretaget skall
genast skriftligen un derrätta personer med insynsställning enligt 8 § första
stycket 6 om anmälan.

Registrering av aktieinnehav
16 § Värdepapperscentralen skall föra register (insiderregister) över an­

mälningar som gjorts enligt 9,14 och 15 §§ eller, i fall som avses i 9 § andra

stycket, över däremot svarande uppgifter från register som förs med stöd
av aktiekontolagen (1989:827).

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst tio år efter det att de

avförts.

Registret skall f oras med hjälp av automatisk databehandling. Bankin­

spektionen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för registret.

Inspektionen skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

Tillsyn
17 § Bankinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i

denna lag.

•i'

18 § Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 4 § överträtts,

har bankinspektionen ratt att få de uppgifter som den behöver for sin
utredning från

5ti

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,
2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars fondpapper över-

trädeisen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie­

förvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,

^"7

6. fondkommissionär,

7. någon annan som köpt eller sålt fondpapper, om det finns anledning

anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller därmed

2454

jämförlig åtgärd som avses i 4 §.

^ b

k

¬

background image

Om det finns anledning anta att någon har överträtt andra bestämmelser

SFS 1990; 1342

i denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får inspektionen i

utredningssyfte också infordra uppgifter av denne.

Vite

19 § Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § första stycket 2 — 4

eller 6 får bankinspektionen förelägga vite.

överklagande
20 § Bankinspektionens beslut enligt d enna lag får överklagas hos kam­

marrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

Straff

21 § Den som uppsåtligen br yter mot 4 § skall for insiderbrott dömas till
böter eller fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd med

strängare straff i brott sbalken.

Är brottet med hänsyn till v ärdepappersaffärens omfattning och övriga

omständigheter grovt, skall dömas till fängelse lägst sex månader och högst
fyra år, om gärningen i nte är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Den som av grov o aktsamhet bryter mot 4 § skall för vårdslöst insider-

forfarande dömas till böter eller fängelse i högst ett å r.

I fall som kan antas sakna betydelse for allmänhetens fortroende for

värdepappersmarknaden eller som annars är ringa skall inte dömas till

ansvar enligt denna paragraf.

22 § Till böter eller fängelse i högst sex månader skall d en dömas som
uppsåtligen eller av oaktsa mhet

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 9 §,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmäl­

ningsskyldighet enligt 9 § eller vid f ullgörande av uppgiftsskyldighet som

avses i 18 § första stycket 2-4 och 6,

3. underlåter att iaktta åliggande enligt 14 eller 15 §.

1 ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Förverkande

23 § Vinning av brott enligt 21 § skall förklaras förverkad om det inte är
oskäligt.

Kostnad för tillsyn

24 § För att bekosta bankinspektionens övervakning enligt denna lag
skall de institut som står under bankinspektionens tillsyn betala årliga
avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen medd elar.

1. Denna lag träder i kraft den I februari 1991 med undantag av 16 §

som träder i kraft den 1 maj 1991.

2455

¬

background image

SFS 1990:1342

2. Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att enligt lagens

(1985:571) om värdepappersmarknaden anmäla innehav av aktier och
ändring i innehavet skall senast vid utgången av juni 1991 anmäla inneha­

vet till värdepapperscentralen även om någon förändring inte inträffat

sedan den senaste anmälan.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har sina aktier förvaltarregistrera-

de och som omfattas av förbudet i 8 § tredje stycket skall registrera sina

aktier i eget namn senast vid utgången av apr il 1991.

På regeringens vägnar

' K

INGVAR CARLSSON

ERIKÅSBRINK

(Finansdepartementet)

0

K v

j
4t:

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.