SFS 1991:1005

911005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1005

om ändring i insiderlagen (1990:1342);

uikom r ån trycket

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 ju ni 1991.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs att 1, 2, 7, 13 och 18 §§ insiderlagen

(1990; 1342) skall ha följan de lydelse.

t

1

Denna lag innehåller bestämmelser om förbud att handla med fond­

papper på värdepappersm arknaden samt om skyldighet att anmäla inne­
hav av fondpapper.

2 § I den na lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller annan organi­

serad marknadsplats eller genom värdepappersinstitut,

2. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna fÖ r allmän omsättning, andel i värdepap­

persfond och aktieägares rätt gentemot den som for han s räkning förvarar

aktiebrev i ett utländskt bo lag (depåbevis),

3. aktiemarknad sbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är

inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stäl let for utgivare

av sådana aktier (börsbolag) c//er svenskt aktiebolag som träffat avtal med

värdepappersinstitut om att detta på begäran sk all ange kurser på aktier i

bolaget och till d essa kurser kö pa och sälja aktier i bol aget (OTC-bolag),

4. värdepapperscentralen: Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emission sbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebr ev förenat
med optionsrätt till nyteckn ing, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie­
termin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de

aktier optionen avser med an utfärdande av säljoption ska ll likställas med

köp av aktierna.

Med fondpapper jämst älls i denna lag ränteoption, räntetermin, index­

option och indexter min.

Om fondpapper ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en

delägare vid till ämpningen av denna lag anses vara ägare till så mån ga av
fondpapperen som svarar mot hans lott i d et samfallda innehavet.

7 § Utan hinder av 4 § får

1. befattningshavare hos värdepappersi nstitut fullgöra köp- eller säljor-

der i rör elsen,

2. köp ske av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda

omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning ske av annat än
option eller termin då omständigheten är ägnad att höja kursen,

3. uppgif ter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskr i­

vits i lag eller annan författning,

4. köp ske i fa ll som avses i 5 § 1 for den juridiska personens räkning av

aktier i a ktiebolaget,

' Prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349.

^ Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

1699

¬

background image

SFS 1991:1005

5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja den

underliggande tillgången eller sälja optionen,

6. utfardare av option i samban d med lösen sälja eller köpa den under­

liggande tillgången som o ptionen avser,

7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet.

13 § Anmälan enligt 9 § om aktieinnehav eller ändring i inneh avet skall
göras senast fjorton dagar efter det att

1. aktie i bolaget inregistrerats vid Stockholms fondbörs eller sådant

avtal som avses i 2 § första stycket 3 antecknats hos bankinspektionen,

2. insynsställning uppkommit enligt 8 § första stycket 1, 2, 4, 5 eller 7

eller den som avses med 8 § första stycket 3 eller 6 tagit emot underrättelse
enligt 14 eller 15 §,

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller

annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i

10 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan

ändring skett i den närståendes aktieinnehav.

18 § Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 4 § överträtts,

har bankinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver for sin
utredning från

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,
2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars fondpapper över­

trädelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie-

forvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,

I

6. värdepappersinstitut,
7. någon a nnan som köpt eller sålt fondpapper, om det finns anledning

anta att köpet eller försäljningen foranletts av otillåtet råd eller därmed
jämförlig åtgärd som avses i 4 §.

Om det finns anledning anta att någon har överträtt andra bestämmelser

i denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får inspektionen i
utredningssyfte också infordra uppgifter av denne.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 2, 7 och 18 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också

gälla såd an fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbe­
stämmelserna till lagen (1 991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse
enligt fondkommissionslagen (1979:748).

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

1700

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.