SFS 2016:718 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2016:718 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
160718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 § lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska ha följande
lydelse.

9 §

3

Bestämmelserna i 2�8 §§ ska inte tillämpas på handel med egna aktier i

återköpsprogram eller på stabilisering av värdepapper, förutsatt att handeln
utförs i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknads-
missbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG
och 2004/72/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om
straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ur-
sprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2007:372.

SFS 2016:718

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.