SFS 2017:708 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2017:708 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
170708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ lagen (2016:1307)

om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden ska ha följande
lydelse.

1 kap.

2 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till
sådan handel har lämnats in,

2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform eller en OTF-

plattform, och

3. finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett sådant finansiellt

instrument som avses 1 eller 2.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på ageranden, inklusive bud,

vid auktionering på en auktionsplattform av utsläppsrätter eller andra produk-
ter baserade på utsläppsrätter i enlighet med auktioneringsförordningen. Det
som anges i denna lag om order gäller även bud i en auktion enligt auktione-
ringsförordningen.

4 § I denna lag betyder

auktioneringsförordningen: kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010

av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter
av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden,

godtagen marknadspraxis: det som anges i artikel 3.1.9 i marknads-

missbruksförordningen,

handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad marknad eller

en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), handel på en MTF-plattform eller OTF-plattform eller en motsvarande
plattform utanför EES, eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:708

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:708

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

driver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen om värdepappersmark-
naden,

insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7 i marknads-

missbruksförordningen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

MTF-plattform och OTF-plattform: sådana handelsplattformar som anges i

1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

referensvärde: det som anges i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksförord-

ningen, och

spotavtal avseende råvaror: det som anges i artikel 3.1.15 i marknadsmiss-

bruksförordningen.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.