SFS 1994:2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 1994:2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)
SFS 1994_2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990_1342)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:658px;height:913px;"> <img width="658" height="913" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">6886 </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1992:1323. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">3</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1992:1628. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i insiderlagen (1990:1342); </b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 7 och 18 �� insiderlagen </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">(1990:1342) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �2</b> I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan orga-</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">niserad marknadsplats eller genom n�gon som yrkesm�ssigt bedriver s�-<br/>dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � 1  5 lagen (1991:981) om v�rde-<br/>pappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">eller fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rde-<br/>pappersfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning <br/>f�rvarar aktiebrev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis), </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">noterade vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis, </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat <br/>med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie-<br/>termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de <br/>aktier optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med <br/>k�p av aktierna. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">Med fondpapper j�mst�lls i denna lag r�nteoption, r�ntetermin, index-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">option och indextermin. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">del�gare vid till�mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga av <br/>fondpapperen som svarar mot hans lott i det samf�llda innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �3</b> Utan hinder av 4 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">1. befattninghavare hos n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�-<br/>ra k�p- eller s�ljorder i r�relsen, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n <br/>option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 1994:2014 <br/></b>Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10">den 30 december 1994 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:852px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">4</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21"> Senaste lydelse 1992:1323. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft22">6887 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1994:2014 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:64px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">vits i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22">4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">aktier i aktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft22">underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen, </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under-</p> <p style="position:absolute;top:162px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">liggande tillg�ngen som optionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>18 �4</b> Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft26">har Finansinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver f�r sin <br/>utredning fr�n </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver-</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">tr�delsen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rv�rv, </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">i 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft26">5. myndighet, <br/>6. n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d av 1 kap. 3, 3 c eller </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 d �</b> lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">7. n�gon annan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller d�rmed </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft22">j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft26">i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i <br/>utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 2 �, den 1 januari 1995 och i �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft26">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

6886

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164.

2

Senaste lydelse 1992:1323.

3

Senaste lydelse 1992:1628.

Lag
om �ndring i insiderlagen (1990:1342);

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 7 och 18 �� insiderlagen

(1990:1342) skall ha f�ljande lydelse.

2 �2 I denna lag f�rst�s med

1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan orga-

niserad marknadsplats eller genom n�gon som yrkesm�ssigt bedriver s�-
dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � 1  5 lagen (1991:981) om v�rde-
pappersr�relse,

2. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter

eller fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rde-
pappersfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning
f�rvarar aktiebrev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis),

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r

noterade vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats.

Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat
med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie-
termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de
aktier optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med
k�p av aktierna.

Med fondpapper j�mst�lls i denna lag r�nteoption, r�ntetermin, index-

option och indextermin.

Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en

del�gare vid till�mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga av
fondpapperen som svarar mot hans lott i det samf�llda innehavet.

7 �3 Utan hinder av 4 � f�r

1. befattninghavare hos n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�-
ra k�p- eller s�ljorder i r�relsen,

2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda

omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n
option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen,

SFS 1994:2014
Utkom fr�n trycket

den 30 december 1994

background image

4

Senaste lydelse 1992:1323.

6887

SFS 1994:2014

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskri-

vits i lag eller annan f�rfattning,

4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den

underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen,

6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under-

liggande tillg�ngen som optionen avser,

7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet.

18 �4 Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts,

har Finansinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver f�r sin
utredning fr�n

1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen,

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver-

tr�delsen g�ller,

3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-

f�rv�rv,

4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,
6. n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,

7. n�gon annan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning

anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller d�rmed

j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �.

Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser

i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i
utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne.

Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 2 �, den 1 januari 1995 och i �vrigt

den 1 januari 1996.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.