SFS 1996:1019 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS 1996_1019 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1019
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument2

dels att nuvarande 7 kap. skall betecknas 8 kap.,
dels att i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

7 kap. Straff m.m.

1 § Den som, vid handel på värdepappersmarknaden, i avsikt att otillbör-
ligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument

1. sluter avtal eller företar annan rättshandling för skens skull,

2. i hemlighet förenar överlåtelse av finansiella instrument med utfästel-

se att senare förvärva dessa till visst lägsta pris eller med villkor som be-
gränsar rätten till fortsatt överlåtelse eller annars är avsedda att undandra
instrumenten allmän omsättning,

döms för otillbörlig kurspåverkan till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller, om någon, i annat fall än som avses i första stycket,

vid handel på värdepappersmarknaden i avsikt att otillbörligt påverka priset
vid allmän omsättning av finansiella instrument ingår köp- eller säljavtal,
lämnar anbud om slutande av sådant avtal, vidtar annan liknande åtgärd
eller föranleder någon annan till sådan rättshandling och åtgärden är ägnad
att vilseleda köpare och säljare av finansiella instrument.

Är brottet med hänsyn till omfattningen av kurspåverkan eller övriga

omständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex må-
nader och högst fyra år.

Ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas ut, om gärningen är belagd

med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

2 § Om det finns anledning att anta att brott enligt 1 § har begåtts, skall

18 § insiderlagen (1990:1342) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

1737

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.