SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
SFS2020-21.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1307) om straff för

marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Bestämmelserna i denna lag tillämpas på

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till
sådan handel har lämnats in,

2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform eller en OTF-

plattform, och

3. finansiella instrument vilkas värde är beroende av eller inverkar på ett

sådant finansiellt instrument som avses i 1 eller 2.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på ageranden, inklusive bud,

vid auktionering på en auktionsplattform av utsläppsrätter eller andra pro-
dukter baserade på utsläppsrätter i enlighet med auktioneringsförordningen.
Det som anges i denna lag om order gäller även bud i en auktion enligt auk-
tioneringsförordningen.

2 kap.
1 §
För insiderbrott döms

1. den som har insiderinformation och som för egen eller någon annans

räkning förvärvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen rör
genom handel på värdepappersmarknaden, eller ändrar eller återkallar en
order avseende sådana finansiella instrument,

2. den som har insiderinformation och som råder eller uppmanar någon

annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör
genom handel på värdepappersmarknaden, eller att ändra eller återkalla en
order avseende sådana finansiella instrument, eller

3. den som följer ett sådant råd eller en sådan uppmaning som avses i 2

genom att förfara på det sätt som anges i 1, om rådet eller uppmaningen
grundar sig på insiderinformation.

Straffet är fängelse i högst två år.

1 Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga

påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2017:708.

SFS

2020:21

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

2

SFS

2020:21

Om brott som avses i första stycket med hänsyn till gärningsmannens

ställning, den vinning för gärningsmannen som brottet medfört eller övriga
omständigheter är grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex
månader och högst sex år.

Om gärningen är ringa döms det inte till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.