SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
SFS2020-21.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WQMUQW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HRZIOA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MOKGMQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:1307) om straff f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 30 januari 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 1 � lagen <br/>(2016:1307) om straff f�r marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>2 �</b>3 Best�mmelserna i denna lag till�mpas p� </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. finansiella instrument som �r upptagna till handel p� en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">nad eller en MTF-plattform eller f�r vilka en ans�kan om upptagande till <br/>s�dan handel har l�mnats in, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. finansiella instrument som handlas p� en MTF-plattform eller en OTF-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">plattform, och </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. finansiella instrument vilkas v�rde �r beroende av eller inverkar p� ett</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant finansiellt instrument som avses i 1 eller 2. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag till�mpas �ven p� ageranden, inklusive bud, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">vid auktionering p� en auktionsplattform av utsl�ppsr�tter eller andra pro-<br/>dukter baserade p� utsl�ppsr�tter i enlighet med auktioneringsf�rordningen. <br/>Det som anges i denna lag om order g�ller �ven bud i en auktion enligt auk-<br/>tioneringsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>1 �</b> F�r <i>insiderbrott</i> d�ms </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som har insiderinformation och som f�r egen eller n�gon annans</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">r�kning f�rv�rvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen r�r <br/>genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller �ndrar eller �terkallar en <br/>order avseende s�dana finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som har insiderinformation och som r�der eller uppmanar n�gon</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">annan att f�rv�rva eller avyttra finansiella instrument som informationen r�r <br/>genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller att �ndra eller �terkalla en <br/>order avseende s�dana finansiella instrument, eller </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den som f�ljer ett s�dant r�d eller en s�dan uppmaning som avses i 2</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">genom att f�rfara p� det s�tt som anges i 1, om r�det eller uppmaningen <br/>grundar sig p� insiderinformation. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffr�ttsliga </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">p�f�ljder f�r marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:708. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:21</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">4 februari 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:21</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om brott som avses i f�rsta stycket med h�nsyn till g�rningsmannens </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">st�llning, den vinning f�r g�rningsmannen som brottet medf�rt eller �vriga <br/>omst�ndigheter �r grovt, d�ms f�r <i>grovt insiderbrott</i> till f�ngelse i l�gst sex <br/>m�nader och h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om g�rningen �r ringa d�ms det inte till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2020. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Rebecca Appelgren <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:1307) om straff f�r

marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 1 � lagen
(2016:1307) om straff f�r marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden
ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
3 Best�mmelserna i denna lag till�mpas p�

1. finansiella instrument som �r upptagna till handel p� en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller f�r vilka en ans�kan om upptagande till
s�dan handel har l�mnats in,

2. finansiella instrument som handlas p� en MTF-plattform eller en OTF-

plattform, och

3. finansiella instrument vilkas v�rde �r beroende av eller inverkar p� ett

s�dant finansiellt instrument som avses i 1 eller 2.

Best�mmelserna i denna lag till�mpas �ven p� ageranden, inklusive bud,

vid auktionering p� en auktionsplattform av utsl�ppsr�tter eller andra pro-
dukter baserade p� utsl�ppsr�tter i enlighet med auktioneringsf�rordningen.
Det som anges i denna lag om order g�ller �ven bud i en auktion enligt auk-
tioneringsf�rordningen.

2 kap.
1 �
F�r insiderbrott d�ms

1. den som har insiderinformation och som f�r egen eller n�gon annans

r�kning f�rv�rvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen r�r
genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller �ndrar eller �terkallar en
order avseende s�dana finansiella instrument,

2. den som har insiderinformation och som r�der eller uppmanar n�gon

annan att f�rv�rva eller avyttra finansiella instrument som informationen r�r
genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller att �ndra eller �terkalla en
order avseende s�dana finansiella instrument, eller

3. den som f�ljer ett s�dant r�d eller en s�dan uppmaning som avses i 2

genom att f�rfara p� det s�tt som anges i 1, om r�det eller uppmaningen
grundar sig p� insiderinformation.

Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r.

1 Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffr�ttsliga

p�f�ljder f�r marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2017:708.

SFS

2020:21

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

2

SFS

2020:21

Om brott som avses i f�rsta stycket med h�nsyn till g�rningsmannens

st�llning, den vinning f�r g�rningsmannen som brottet medf�rt eller �vriga
omst�ndigheter �r grovt, d�ms f�r grovt insiderbrott till f�ngelse i l�gst sex
m�nader och h�gst sex �r.

Om g�rningen �r ringa d�ms det inte till ansvar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.