SFS 2006:580 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2006:580 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
060580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om

Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

2

dels att nuvarande 3 och 4 §§ skall betecknas 5 och 6 §§,
dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 3 och 4 §§ skall sättas närmast före 5 och

6 §§,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, samt när-

mast före 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

4. folkbokföringslagen (1991:481),
5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt
6. lagen (1986:436) om näringsförbud.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

2 §

4 �&klagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken

får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

�&klagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning

av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa be-

slut om tvångsmedel.

1 Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

3 Senaste lydelse 2005:924.

4 Senaste lydelse 2003:665.

SFS 2006:580

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:580

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Tvångsmedel

3 § Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rätte-
gångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas.

4 § Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren uppdra åt
Skatteverket att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka
de utrymmen som är föremål för husrannsakan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.