SFS 2000:1086 Insiderstrafflag

001086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Insiderstrafflag;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Definitioner

1 §

I denna lag förstås med

1.

insiderinformation

: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på fi-
nansiella instrument,

2.

handel på värdepappersmarknaden

: handel på börs eller någon annan

organiserad marknadsplats eller handel med eller genom någon som yrkes-
mässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § första stycket la-
gen (1991:981) om värdepappersrörelse,

3.

finansiellt instrument

: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

4.

fondpapper

:

aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappers-
fond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktie-
brev i ett utländskt bolag (depåbevis).

Insiderbrotten

2 §

Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har bety-
delse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insi-
derinformation eller den som får insiderinformation som rör ett aktiebolag i
vilket han eller hon äger aktier och

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappers-

marknaden förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som infor-
mationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föran-

leda någon annan till förvärv eller avyttring som avses i 1,

döms för

insiderbrott

till fängelse i högst två år.

3 §

För

insiderbrott

döms också den som i annat fall än som anges i 2 § får

insiderinformation som antingen måste ha röjts av någon som avses i 2 § el-
ler på annat sätt kommit ut obehörigen och

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1086

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1086

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappers-

marknaden förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som infor-
mationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föran-

leda någon annan till förvärv eller avyttring som avses i 1.

4 §

Är brott som avses i 2 eller 3 § att anse som ringa, döms för

insiderför-

seelse

till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 §

Är brott som avses i 2 eller 3 § med hänsyn till affärens omfattning och

övriga omständigheter grovt, döms för

grovt insiderbrott

till fängelse lägst

sex månader och högst fyra år.

6 §

Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som anges i 2 eller 3 §,

döms för

vårdslöst insiderförfarande

till böter eller fängelse i högst ett år.

7 §

Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har bety-
delse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insi-
derinformation och som obehörigen röjer sådan information, döms för

obe-

hörigt röjande av insiderinformation

till böter eller fängelse i högst sex må-

nader. Detsamma gäller den som fått insiderinformation beträffande ett ak-
tiebolag i vilket han eller hon äger aktier och som obehörigen röjer sådan
information.

För det fall informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs

döms dock inte till ansvar.

8 §

Utan hinder av 2–6 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra
uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instru-
ment samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som
följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella in-
strument,

2. förvärv ske av annat än option eller termin då insiderinformationen är

ägnad att sänka kursen eller avyttring ske av annat än option eller termin då
informationen är ägnad att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskrivits

i lag eller annan författning,

4. förvärv ske för en juridisk persons räkning av aktier i ett aktiebolag, om

insiderinformationen endast utgörs av information om en åtgärd som syftar
till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av den juridiska perso-
nen till en vidare krets om förvärv av aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut förvärva eller avyttra

den underliggande tillgången eller avyttra optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen avyttra eller förvärva den un-

derliggande tillgång som optionen avser,

7. den som förvärvat eller avyttrat termin fullgöra avtalet vid slutdag,
8. förvärv eller avyttring ske av andra finansiella instrument än aktier, om

förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.

background image

3

SFS 2000:1086

Vad som föreskrivs i denna paragraf om aktie skall också tillämpas på ak-

tierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, op-
tionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till
nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

Otillbörlig kurspåverkan

9 §

Den som, vid handel på värdepappersmarknaden, i avsikt att otillbör-

ligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument

1. sluter avtal eller företar annan rättshandling för skens skull,
2. i hemlighet förenar avyttring av finansiella instrument med utfästelse

att senare förvärva dessa till visst lägsta pris eller med villkor som begränsar
rätten till fortsatt avyttring eller annars är avsedda att undandra instrumenten
allmän omsättning,

döms för

otillbörlig kurspåverkan

till fängelse i högst två år eller, om

brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma gäller, om någon, i annat fall än som avses i första stycket, vid

handel på värdepappersmarknaden i avsikt att otillbörligt påverka priset vid
allmän omsättning av finansiella instrument ingår köp- eller säljavtal, läm-
nar anbud om slutande av sådant avtal, vidtar annan liknande åtgärd eller
föranleder någon annan till sådan rättshandling och åtgärden är ägnad att vil-
seleda köpare och säljare av finansiella instrument.

Är brottet med hänsyn till omfattningen av kurspåverkan eller övriga om-

ständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader
och högst fyra år.

Gemensam bestämmelse

10 §

Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer som genom-

förs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning.

Förverkande

11 §

Vinning av brott enligt 2–6 §§ skall förklaras förverkad, om det inte

är oskäligt.

Tillsyn m.m.

12 §

Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den
behöver för övervakningen av denna lag.

13 §

För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag

skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter en-
ligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

background image

4

SFS 2000:1086

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Anmälan om brott

14 §

Finansinspektionen skall göra anmälan till åklagaren så snart det

finns anledning att anta att brott enligt denna lag har begåtts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Genom denna lag upphävs in-

siderlagen (1990:1342).

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.