SFS 2011:516 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 2011:516 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
110516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska ha följande ly-
delse.

4 §

För försök till insiderbrott samt för försök eller förberedelse till grovt

insiderbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

SFS 2011:516

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.