SFS 2012:376 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

120376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2009:62) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska införas två nya paragrafer,
1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 3 kap. 1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska

tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som
en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning
(EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration
och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2.

3 kap.

1 a §

Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är

Rikspolisstyrelsen finansunderrättelseenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

SFS 2012:376

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.