SFS 2013:580 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

130580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än
anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat re-

visionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första
stycket,

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13,

till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2011:1051.

SFS 2013:580

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:580

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 10–14,

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj-

ning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, eller

19. förvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.